Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:  

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu. Byla zřízena zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 1/2004 Sb.


CzechInvest posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury a získávaní přímých zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

CzechInvest zejména:

 • zprostředkovává investiční pobídky
 • zprostředkovává podporu z programů na podporu podnikání
 • administruje program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na podporu rozvoje průmyslových zón

Bližší informace naleznete v části "o CzechInvestu".

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:

Bližší informace naleznete v části „Organizační struktura“

4. Kontaktní spojení:

 • kontaktní poštovní adresa: CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00
 • adresa úřadovny pro osobní návštěvu: CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00
 • úřední hodiny: Zelená informační linka o programech podpory podnikání: Po – Pá, od 9 do 13 hodin
 • telefonní číslo: 296 342 500
 • číslo faxu: 296 342 502
 • adresa internetové stránky: www.czechinvest.org
 • datová schránka: ID - cyrj9gf

Bližší informace naleznete v části „Kontakty“

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

Česká národní banka 535021/0710 

6. Identifikační číslo organizace (IČ):       

71377999

7. Daňové identifikační číslo (DIČ):         

CZ 71377999

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je od 14.3.2017 plátcem DPH.

8. Dokumenty:

Seznamy hlavních dokumentů: Seznam hlavních dokumentů naleznete v části „Ke stažení“

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

 • telefonicky podaná žádost (296 342 500),
 • písemně podaná žádost (CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00)

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožadování anebo obdržet rozhodnutí:

 • písemně podaná žádost (CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00)

11. Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb.:

 • Odvolání:

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy CzechInvestu.  Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, kterým je v tomto případě Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti CzechInvestu, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně u CzechInvestu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o  vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy  CzechInvestu.

12. Výroční zpráva o činnosti v oblasti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2016 (§ 18 zákona č. 106/1999 Sb.)

Za rok 2016:
Podané žádosti: celkem 24x
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: celkem 2x
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: celkem 2x
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: celkem 1x
Počet stížností: celkem 1x
Počet odložených žádostí: celkem 0x
Počet soudních řízení a vyčíslení jejich nákladů: celkem 0x
Počet poskytnutých výhradních licencí: celkem 0x

 

13.  Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat:

Odvolání proti rozhodnutí o odepření informace není zformalizováno a žadatel může postupovat stejným způsobem jako v případě žádosti dle bodu 10.

 • písemně podaná žádost (CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00)

14. Popis postupů (návody pro řešení životní situace):

Podrobnější  informace naleznete na stránkách www.czechinvest.org. Ze struktury těchto stránek vychází i popis životních situací, příp. popis způsobů podávání a vyřizování žádostí dle jednotlivých druhů životních situací.

Postupy při podávání žádostí do OPPI jsou popsány zde

15. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

16. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník naleznete zde.

17. Výroční zprávy o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2004

18. Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • povinně zveřejněné informace naleznete zde.

19. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

CzechInvest není zřizovatelem žádné organizace.

20. Veřejné zakázky uveřejněné Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest:

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest uveřejňuje veřejné zakázky na https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCZECHINVEST.

21. Interní protikorupční program Agentury CzechInvest

Interní protikorupční program zpracovaný v souladu s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem naleznete zde.

 

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

VZ_Organizační zajištění a catering na vyhlášení Podnikatelského projektu roku 2011_Dodatečné informace č. 2

PDF dokument 120,68 kB 20.11.2012

VZ_Organizační zajištění a catering na vyhlášení Podnikatelského projektu roku 2011_Dodatečné informace č. 1

PDF dokument 121,05 kB 13.11.2012

VZ_Zajištění výroby spotů a dokumentu z vyhlášení Podnikatelského projektu roku 2011

ZIP archiv 3,81 MB 12.11.2012

VZ_Organizační zajištění a catering na vyhlášení Podnikatelského projektu roku 2011

ZIP archiv 4,44 MB 12.11.2012

Rozhodnutí o zrušení VZ_zajištění výroby spotů a dokumentu_ Podnikatelský projekt roku 2011

PDF dokument 238,22 kB 18.10.2012

Rozhodnutí o zrušení VZ_organizační zajištění a catering_Podnikatelský projekt roku 2011

PDF dokument 231,85 kB 18.10.2012

VZ_Organizační zajištění a catering na vyhl. Podnikatelského projektu 2011_Dodatečné informace č. 3

PDF dokument 111,63 kB 31.7.2012

VZ_Zajištění supervizní činnosti na akci SPZ Holešov - Vnitřní infrastruktura_Dodatečné informace č. 1

PDF dokument 159,23 kB 30.7.2012

VZ_Zajištění supervizní činnosti na akci SPZ Holešov - Vnitřní infrastruktura_Výzva pro podání nabídek

PDF dokument 253,46 kB 25.7.2012

VZ_Zajištění supervizní činnosti na akci SPZ Holešov - Vnitřní infrastruktura_ZD

PDF dokument 1,86 MB 25.7.2012

VZ_Organizační zajištění a catering na vyhl. Podnikatelského projektu 2011_Dodatečné inforrmace č. 2

PDF dokument 56,09 kB 24.7.2012

VZ_Zajištění výroby spotů a dokumentu z vyhl. Podnikatelský projekt roku 2011_Dodatečné informace č. 1

PDF dokument 79,86 kB 23.7.2012

VZ_Organizační zajištění a catering na vyhl. Podnikatelského projektu 2011_Dodatečné informace č. 1

PDF dokument 66,84 kB 23.7.2012

VZ_Vypracování Metodiky PPP projektů pro regeneraci brownfieldů

PDF dokument 1,88 MB 23.7.2012

VZ_Výběr skautů vrámci projektu CzechEkoSystém_Smlouvy IV

ZIP archiv 2,74 MB 20.7.2012

VZ_Výběr skautů vrámci projektu CzechEkoSystém_Smlouvy III

ZIP archiv 7,6 MB 20.7.2012

VZ_Výběr skautů vrámci projektu CzechEkoSystém_Smlouvy II

ZIP archiv 6,3 MB 20.7.2012

VZ_Výběr skautů vrámci projektu CzechEkoSystém_Smlouvy

ZIP archiv 10 MB 20.7.2012

VZ_Systémová integrace organizace_II_Smlouva o poradenské činnosti

PDF dokument 1,43 MB 20.7.2012

VZ_Výběr skautů v rámci projektu CzechEkoSystém_Písemmá zpráva zadavatele

PDF dokument 634,2 kB 19.7.2012

VZ_Rozhodnutí o zrušení_Zajišťování správy, aktualizace a zprac. nabídky prům. nemovitostí pro invesotry prostřednictvím databáze prům. nemovitostí

PDF dokument 114,01 kB 19.7.2012

VZ_Rozhodnutí o zrušení_Organizační a technické zajištění konference EUCOMAS 2013 Praha

PDF dokument 76,13 kB 19.7.2012

VZ_Písemná zpráva zadavatele_Rozvoj a provoz portálu www.spoluprace.org

PDF dokument 314,13 kB 19.7.2012

VZ_JŘBU_LOH

ZIP archiv 1,03 MB 18.7.2012

VZ_Organizační zajištění a catering na vyhl. Podnikatelského projektu 2011

ZIP archiv 3,9 MB 13.7.2012

VZ_Zajištění výroby spotů a dokumentu z vyhlášení Podnikatelského projektu roku 2011

ZIP archiv 3,44 MB 13.7.2012

VZ_Nezávislé posouzení procesu zadávání VZ pro CI_Písemná zpráva zadavatele

PDF dokument 182,32 kB 4.7.2012

VZ_Výběr dodavatelů služeb koučů v rámci projektu CzechEkoSystém_Rámcová smlouva s JIC

PDF dokument 2,84 MB 29.6.2012

VZ_Organizační a technické zajištění konference EUCOMAS 2013 Praha

PDF dokument 2,18 MB 29.6.2012

Dodatečné informace č. 2_VZ_Rozvoj a provoz portálu www.spouprace.org

PDF dokument 96,74 kB 28.6.2012

Dodatečné informace č. 1_VZ_Rozvoj a provoz portálu www.spouprace.org

PDF dokument 67,47 kB 26.6.2012

Příloha č. 3 ZD_Rozvoj a provoz portálu www.spoluprace.org._2. část

Příloha č. 3 ZD_Rozvoj a provoz portálu www.spoluprace.org._2. část

PDF dokument 614,57 kB 18.6.2012

Rozvoj a provoz portálu www.spoluprace.org

Příloha č. 3 - ZD - Rozvoj a provoz portálu www.spoluprace.org

PDF dokument 2,77 MB 18.6.2012

Rozvoj a provoz portálu www.spoluprace.org

Rozvoj a provoz portálu www.spoluprace.org

PDF dokument 4,09 MB 18.6.2012

Rozvoj a provoz portálu www.spoluprace.org

Rozvoj a provoz portálu www.spoluprace.org

PDF dokument 7 MB 18.6.2012

Rozvoj a provoz portálu www.spoluprace.org

PDF dokument 1,12 MB 18.6.2012

VZ_Zajištění služeb publicity v rámci projektu CzechEkoSystém

PDF dokument 2,21 MB 16.6.2012

VZ_Písememná zpráva zadavatele_Výběr dodavatele služeb koučů vrámci projektu CzechEKoSystém

PDF dokument 404,72 kB 15.6.2012

VZ_Výběr dodavatelů služeb koučů v rámci projektu CzechEkoSystém_Rámcová smlouva s VŠE

PDF dokument 4,3 MB 15.6.2012

VZ_Výběr dodavatele poradenských služeb v rámci projektu CzechEKoSystém_Smlouva

ZIP archiv 8,7 MB 8.6.2012

Písemná zpráva zadavatele – Výběr dodavatele poradenských služeb v rámci projektu CzechEkoSystem

PDF dokument 290,72 kB 8.6.2012

VZ_Zajišťování správy, aktualizace a zprac. nabídky prům. nemovitostí pro invesotry prostřednictvím databáze prům. nemovitostí

ZIP archiv 2,5 MB 1.6.2012

VZ_Nezávislé posouzení procesu zadávání VZ pro CI

ZIP archiv 3,16 MB 27.4.2012

VZ_Dodávka tonerů pro multifunkční zařízení a tiskárny

ZIP archiv 299,12 kB 27.4.2012

VZ_úklidové služby – dodatečné informace

PDF dokument 65,92 kB 16.4.2012

VZ_Výběr dodavatele pro KA2 projektu Efektivní řízení CzechInvestu – dopolňující informace

PDF dokument 211,18 kB 10.4.2012

VZ_Cílově orientované rozpočtování v agentuře CI – Rozhodnutí o zrušení

PDF dokument 162,23 kB 6.4.2012

VZ_úklidové služby

PDF dokument 2,61 MB 4.4.2012

VZ_Výběr dodavatele pro KA2 projektu Efektivní řízení CzechInvestu

ZIP archiv 3,92 MB 15.3.2012

VZ _Cílově orientované rozpočtování v agentuře CI – oznámení o změně termínů

PDF dokument 72,66 kB 13.3.2012

VZ CzechEkoSystem Publikace – dodatečné informace

PDF dokument 195,26 kB 9.3.2012

VZ CzechEkoSystem Publicita – dodatečné informace

PDF dokument 211,93 kB 9.3.2012

VZ CzechEkoSystem Poradenství – dodatečné informace

PDF dokument 159,94 kB 9.3.2012

VZ CzechEkoSystem Skaut – dodatečné informace

PDF dokument 1,14 MB 9.3.2012

VZ CzechEkoSystem Kouč – dodatečné informace

PDF dokument 975,5 kB 9.3.2012

VZ CzechEkoSystem Publikace – dodatečné informace

PDF dokument 115,78 kB 8.3.2012

VZ CzechEkoSystem Publicita – dodatečné informace

PDF dokument 118,1 kB 8.3.2012

VZ CzechEkoSystem Poradenství – dodatečné informace

PDF dokument 186,2 kB 8.3.2012

VZ CzechEkoSystem Skaut – dodatečné informace

PDF dokument 197,25 kB 8.3.2012

VZ CzechEkoSystem Kouč – dodatečné informace

PDF dokument 278,7 kB 8.3.2012

VZ Cílově orientované rozpočtování

PDF dokument 77,69 kB 5.3.2012

VZ_Dodatečné informace k zadávacím podmínkám_CzechEkoSystém_Skaut

PDF dokument 926,81 kB 1.3.2012

VZ_Dodatecne _informace k zadavacim.podminkam_Kouč

PDF dokument 716,55 kB 1.3.2012

VZ_Dodatecne informace k zad.podminkam_Publikace

PDF dokument 149,85 kB 1.3.2012

Dodatečné informace k nadlimitní VZ – „Výběr dodavatele služeb koučů v rámci projektu CzechEkoSystém („Ekosystém pro rizikový kapitál“)

PDF dokument 71,62 kB 29.2.2012

VZ_CzechEkosystém_Publicita

ZIP archiv 2,58 MB 24.2.2012

VZ_Czech Ekosystém_Publikace

ZIP archiv 2,52 MB 24.2.2012

VZ – Výroční zpráva 2011

ZIP archiv 7,5 MB 22.2.2012

VZ Cílově orientované rozpočtování v agentuře CzechInvest – Dodatečné informace

ZIP archiv 941,68 kB 20.2.2012

VZ Cenově zvýhodněné ICT služby – Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

PDF dokument 192,23 kB 20.2.2012

VZ CzechEkoSystem Publicita – Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

PDF dokument 78,26 kB 14.2.2012

VZ CzechEkoSystem Publikace – Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

PDF dokument 78,41 kB 14.2.2012

VZ CzechEkoSystem Publikace a VZ CzechEkoSystem Publicita – Oznámení o změně termínu otevírání obálek

PDF dokument 310,53 kB 13.2.2012

VZ CzechEkoSystem Publicita – dodatečné informace č. 2

PDF dokument 82,21 kB 2.2.2012

VZ CzechEkoSystem Publikace – dodatečné informace č. 2

PDF dokument 83,04 kB 2.2.2012

VZ CzechEkosystém – Poradenství – zadávací dokumentace

ZIP archiv 8,1 MB 1.2.2012

VZ_CzechEkoysystem_Publicita_Dodatecne_informace

PDF dokument 63,75 kB 27.1.2012

VZ CzechEkoSystem Publicita – dodatečné informace

PDF dokument 59,83 kB 27.1.2012

VZ CzechEkoSystem Publikace – dodatečné informace

PDF dokument 60,36 kB 27.1.2012

VZ CzechEkoSystem Kouč – zadávací dokumentace

ZIP archiv 7,2 MB 18.1.2012

VZ CzechEkoSystem Skaut – zadávací dokumentace

ZIP archiv 5,7 MB 18.1.2012

VZ CzechEkoSystem Publicita – zadávací dokumentace

ZIP archiv 4,33 MB 18.1.2012

VZ CzechEkoSystem Publikace – zadávací dokumentace

ZIP archiv 4,64 MB 18.1.2012

VZ CzechEkoSystem Semináře – zadávací dokumentace

ZIP archiv 5 MB 16.1.2012

VZ_Cílově orientované rozpočtování v agentuře CI

7Z archiv 1,23 MB 13.1.2012

Výroba prezentace

PDF dokument 206,96 kB 12.1.2012

VZ-Zajištění registrace ochranných známek

PDF dokument 1,86 MB 22.12.2011

VZ_Pořízení přepináčů a jejích příslušenství pro potřeby CI

PDF dokument 2 MB 2.12.2011

VZ Nákup osobních aut

PDF dokument 213,56 kB 25.11.2011

VZ Special.ekonomicke zony

PDF dokument 1,88 MB 24.11.2011

VZ_Zhodnocení image a produktů CI

PDF dokument 220,8 kB 16.11.2011

VZ_Zpětná vazba podniků

PDF dokument 221,56 kB 16.11.2011

VZ Analyza - pilotni overeni tezi

PDF dokument 202,78 kB 11.11.2011

VZ – Zavedení systému hodnocení CAF

ZIP archiv 5,2 MB 27.10.2011

Dodatečné informace k VZ CzechAccelerator 2011-2014, Švýcarsko

PDF dokument 240,51 kB 27.10.2011

Additional information on contracting documentation CzechAccelerator 2011-2014, Switzerland

PDF dokument 193,64 kB 27.10.2011

Dodatečné informace k VZ CzechAccelerator 2011-2014, Singapur

PDF dokument 240,33 kB 27.10.2011

Additional information on contracting documentation CzechAccelerator 2011-2014, Singapore

PDF dokument 193,51 kB 27.10.2011

Dodatečné informace k VZ CzechAccelerator 2011-2014, Izrael

PDF dokument 239,87 kB 27.10.2011

Additional information on contracting documentation CzechAccelerator 2011-2014, Israel

PDF dokument 193,24 kB 27.10.2011

Public contract CzechAccelerator 2011-2014, Switzerland

ZIP archiv 4,51 MB 20.10.2011

Veřejná zakázka CzechAccelerator 2011-2014, Švýcarsko

ZIP archiv 4,54 MB 20.10.2011

Public contract CzechAccelerator 2011-2014, Singapore

ZIP archiv 4,54 MB 20.10.2011

Veřejná zakázka CzechAccelerator 2011-2014, Singapur

ZIP archiv 4,6 MB 20.10.2011

Public contract CzechAccelerator 2011-2014, State of Israel

ZIP archiv 4,54 MB 20.10.2011

Veřejná zakázka CzechAccelerator 2011-2014, Izrael

ZIP archiv 4,56 MB 20.10.2011

VZ-výzva k podání nabídky na výrobu spotů, jinglu a záznamu z vyhlášení soutěže Investor roku a Podnikatelská nemovitost roku

ZIP archiv 2,96 MB 6.10.2011

VZ – Analýza potřeb podpory komunikace a transferu know-how mezi podnikatelským a akademickým sektorem

PDF dokument 2,1 MB 2.9.2011

Cenově zvýhodněné ICT služby_Dodatečné informace č. 13

PDF dokument 324,4 kB 26.8.2011

VZ – Odborné školení – Projektové řízení

PDF dokument 2,82 MB 25.8.2011

Cenově zvýhodněné ICT služby_Dodatečné informace č. 12

ZIP archiv 697,76 kB 25.8.2011

Cenově zvýhodněné ICT služby_Dodatečné informace č. 11

PDF dokument 448,72 kB 25.8.2011

VZ – Zajištění publicity projektu CzechAccelerator 2011 – 2014 – dodatečné informace

ZIP archiv 5,8 MB 15.8.2011

VZ – Zajištění publicity projektu CzechAccelerator 2011 – 2014

ZIP archiv 9,1 MB 15.8.2011

VZ_Pořízení multifunkčních zařízení pro potřeby regionálních kanceláří CI

PDF dokument 2,17 MB 12.8.2011

Cenově zvýhodněné ICT služby – smlouva

PDF dokument 1,02 MB 10.8.2011

Cenově zvýhodněné ICT služby – definice služby

MS Excel dokument 412 kB 10.8.2011

Cenově zvýhodněné ICT služby_Dodatečné informace č. 9

PDF dokument 416,04 kB 10.8.2011

Cenově zvýhodněné ICT služby_Dodatečné informace č. 10

PDF dokument 397,61 kB 10.8.2011

VZ – Podnikatelský projekt roku 2010 – zajištění výroby spotů a dokumentu z vyhlášení

ZIP archiv 7,3 MB 9.8.2011

Rozhodnutí o zrušení VZ – Podnikatelský projekt roku 2010 – zajištění výroby spotů, jinglů a dokumentu z vyhlášení

PDF dokument 83,48 kB 5.8.2011

Cenově zvýhodněné ICT služby_zadávací dokumentace

PDF dokument 738,46 kB 2.8.2011

Cenově zvýhodněné ICT služby_zadávací dok_přílohač.2_Smlouva

PDF dokument 1,02 MB 2.8.2011

Cenově zvýhodněné ICT služby_Dodatečné informace č. 6

PDF dokument 309,33 kB 2.8.2011

Cenově zvýhodněné ICT služby_Dodatečné informace č. 7

PDF dokument 352,47 kB 2.8.2011

Cenově zvýhodněné ICT služby_Dodatečné informace č. 8

PDF dokument 325,84 kB 2.8.2011

VŘ – Zajištění informačních poradenských a vzdělávacích služeb v rámci projektu CzechAccelerator 2011 – 2014

ZIP archiv 1,92 MB 29.7.2011

Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu „Organizační a technické zajištění vyhlášení Podnikatelského projektu roku 2010".

PDF dokument 94,76 kB 28.7.2011

VZ – Podnikatelský projekt roku 2010 – organizační a technické zajištění

PDF dokument 2,06 MB 28.7.2011

VZ – Podnikatelský projekt roku 2010 – zajištění cateringu

PDF dokument 1,87 MB 28.7.2011

VZ – Podnikatelský projekt roku 2010 – zajištění výroby spotů, jinglů a dokumentu z vyhlášení

PDF dokument 1,99 MB 28.7.2011

VZ_Návrh kreativního řešení, zpracování a kompletní technická realizace faceliftu budovy sídla agentury CzechInvest

ZIP archiv 3,4 MB 18.7.2011

MPO_ICT služby_Dodatečné informace_č 1 (2)

PDF dokument 301,34 kB 14.7.2011

MPO_ICT služby_Dodatečné informace_č 2

PDF dokument 490,9 kB 14.7.2011

MPO_ICT služby_Dodatečné informace_č 3

PDF dokument 321,96 kB 14.7.2011

MPO_ICT služby_Dodatečné informace_č 4

PDF dokument 365,4 kB 14.7.2011

MPO_ICT služby_Dodatečné informace_č 5

PDF dokument 327,97 kB 14.7.2011

"Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti malých a drobných podniků prostřednictvím finanční podpory pořízení základních ICT služeb v rámci OPPI"

ZIP archiv 888,17 kB 14.7.2011

Dodatečné informace č. 1-4 k zadávacím podmínkám pro VZ "Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti malých a drobných podniků prostřednictvím finanční podpory pořízení základních ICT služeb v rámci OPPI"

ZIP archiv 1,06 MB 12.7.2011

VZ Zajištění informačních, poradenských a vzdělávacích služeb v rámci projektu CzechAccelerator

ZIP archiv 2,38 MB 8.7.2011

VZ – Zajištění informačních, poradenských a vzdělávacích služeb – CzechAccelerátor – zrušení

PDF dokument 351,84 kB 11.7.2011

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

PDF dokument 28,08 kB 11.7.2011

VZ – Návrh zásad a doporučení pro implementaci Státní koncepce a podpory exportu ČR a pro implementaci institucionální optimalizace

ZIP archiv 1,77 MB 1.7.2011

VZ – Analýza ekonomických dopadů zavedení nového produktového portfolia Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest

ZIP archiv 1,8 MB 1.7.2011

VZ – Návrh institucionální optimalizace podpory průmyslu a exportu

PDF dokument 1,85 MB 24.6.2011

CzechAccelerator 2011 – 2014, Sillicon Valley, USA

english version

ZIP archiv 1,12 MB 22.6.2011

CzechAccelerator 2011 – 2014, Sillicon Valley, USA

česká verze

ZIP archiv 1,3 MB 22.6.2011

CzechAccelerator 2011 – 2014, East Coast, USA

english version

ZIP archiv 1,13 MB 22.6.2011

CzechAccelerator 2011 – 2014, East Coast, USA

česká verze

ZIP archiv 1,54 MB 22.6.2011

VZ – Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky

ZIP archiv 895,77 kB 13.6.2011

VZ Nákup sestav přenosných počítačů

PDF dokument 2,11 MB 20.5.2011

VZ – Dodávka osobních automobilů

PDF dokument 2,28 MB 8.4.2011

VZ – Supervize Holešov - Stavba č.10

PDF dokument 4,09 MB 25.3.2011

VZ - Dodávka osobních služebních automobilů

PDF dokument 3,71 MB 22.3.2011

VZ – Rámec konkurenceschopnosti a východiska predikce budoucího vývoje identifikovatelných klíčových faktorů

PDF dokument 963,06 kB 18.3.2011

VZ – Nákup serverů pro virtualizaci

PDF dokument 2,57 MB 28.1.2011

VZ - Návrh priorit působnosti Agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest v oblasti dotační politiky v období 2011-2014

PDF dokument 2,92 MB 21.1.2011

VZ - Mediální obraz CzechInvestu a CzechTradu

PDF dokument 185,45 kB 6.12.2010

VZ - Video Spoty

PDF dokument 208,13 kB 6.12.2010

VZ - Inzertní kampaň

ZIP archiv 3,12 MB 3.12.2010

VZ - Publikace o průmyslových zónách

ZIP archiv 3,12 MB 3.12.2010

VZ - Mezinárodní konference

ZIP archiv 3,12 MB 3.12.2010

VZ - Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI

PDF dokument 286,76 kB 23.11.2010

VZ - Nákup a pokládka koberců

PDF dokument 191,55 kB 23.11.2010

VZ - Analýza komunikačních aktivit

ZIP archiv 174,54 kB 5.11.2010

VZ - Personální audit

ZIP archiv 181,19 kB 5.11.2010

VZ - Nákup a pokládka koberců

ZIP archiv 251,52 kB 5.11.2010

VZ - Nákup sestav přenosných počítačů

ZIP archiv 310,67 kB 29.10.2010

Rozhodnutí o zrušení VZ Zajištění občerstvení v průběhu hodnotitelských komisí

PDF dokument 71,15 kB 2.9.2010

Rozhodnutí o zrušení VZ Dotované ICT služby pro malé a drobné podniky

PDF dokument 265,01 kB 2.9.2010

VZ - Zajištění občerstvení v průběhu hodnotitelských komisí programu OPPI

PDF dokument 562,1 kB 25.8.2010

VZ - Dotované ICT služby pro malé a drobné podniky - dodatečné informace II.

PDF dokument 518,14 kB 10.8.2010

VZ - Dotované ICT služby pro malé a drobné podniky - dodatečné informace

PDF dokument 353,04 kB 30.7.2010

Dotované ICT služby pro malé a drobné podniky

PDF dokument 170,91 kB 25.6.2010

VZ - Nákup diskového pole se servisní podporou

PDF dokument 2,37 MB 10.6.2010

Servis kopírovacích strojů

PDF dokument 2,07 MB 7.4.2010

VZ Prezentace OPPI v regionálním tisku - oznámení o prodloužení lhůty

ZIP archiv 6,4 MB 19.3.2010

Prezentace OPPI v regionálním tisku

PDF dokument 3,86 MB 11.3.2010

Dodatek k zadávací dokumentaci_VZ Náhradní zdroj el.energie pro napájení zálohovacího zařízení UPS

PDF dokument 201,58 kB 12.2.2010

VZ Náhradní zdroj elektrické energie pro napájení zálohovacích zařízení UPS

ZIP archiv 1,69 MB 22.1.2010

VZ Dodávka posuvných regálů II.

ZIP archiv 10 MB 22.1.2010

VZ Dodávka posuvných regálů - Oznámení o prodloužení lhůty

ZIP archiv 5,2 MB 3.12.2009

VZ Dodávka posuvných regálů

ZIP archiv 6,7 MB 23.11.2009

Výběr dodavatele kancelářských potřeb - OPPI

PDF dokument 94,37 kB 10.3.2011

Výběr dodavatele kancelářských potřeb dodatečné informace

PDF dokument 134,39 kB 26.10.2009

Kancelářské potřeby_Dodatečné informace

ZIP archiv 105,45 kB 19.10.2009

Redesign Corporate Identity agentury CzechInvest

ZIP archiv 172,19 kB 22.9.2009

Výběr dodavatele kancelářských potřeb

ZIP archiv 2,95 MB 14.9.2009

Servis osobních automobilů pro Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest

PDF dokument 97,77 kB 11.9.2009

Systém vyhledávání a sledování ekonomických informací, událostí, vazeb a vztahů u žadatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013“

Doplňující informace k zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Systém vyhledávání a sledování ekonomických informací, událostí, vazeb a vztahů u žadatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013“.

PDF dokument 67,92 kB 4.5.2009

Výběr dodavatele softwarového systému ekonomicky propojených osob u žadatelů programů OPPI

ZIP archiv 2,41 MB 8.4.2009

Zajištění tisku a knihařského zpracování tiskovin pro Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest

ZIP archiv 83,97 kB 3.3.2009

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI

Zadávací dokumentace, která stanoví podrobnou specifikaci požadavků uvedených ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení k "Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI".

PDF dokument 210,32 kB 19.2.2009

Dodatečné informace č. 2 k VZ Dodávka osobních služebních automobilů

PDF dokument 796,17 kB 27.1.2009

Zajištění provozu Zelené linky v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na službu "Zajištění provozu Zelené linky v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest".

PDF dokument 132,39 kB 22.1.2009

Dodatečné informace č. 1 k VZ Dodávka osobních služebních automobilů

PDF dokument 697,51 kB 20.1.2009

Dodávka osobních služebních automobilů

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce č.j. 11298/08/O/UVS/OP, Veřejná zakázka Dodávka osobních služebních automobilů, zveřejněné v IS VZ US pod číslem veřejné zakázky 60026808.

ZIP archiv 190,12 kB 9.1.2009

VZ – Zabezpečení činnosti Projektového manažera při vývoji informačního systému ISOP 7–13

PDF dokument 156,52 kB 10.10.2008

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Oznámení o změně termínu pro podání nabídek a změně termínu pro otevírání obálek s nabídkami ve veřejné zakázce "Zajištění tisku speciální přílohy ve vybraném periodiku a zajištění organizace cyklu seminářů k OPPP".

PDF dokument 1,1 MB 29.9.2008

Zajištění tisku speciální přílohy ve vybraném periodiku a zajištění organizace cyklu seminářů k OPPP

Oznámení o uveřejnění veřejné zakázky vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

PDF dokument 116,47 kB 4.9.2008

Zajištění tisku speciální přílohy ve vybraném periodiku a zajištění organizace cyklu seminářů k OPPI

Oznámení o uveřejnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: "Zajištění tisku speciální přílohy ve vybraném periodiku a zajištění organizace cyklu seminářů k OPPI".

ZIP archiv 418,84 kB 11.8.2008

Supervize Solnice Kvasiny 2

Oznámení o uveřejnění nadlimitní veřejné zakázky na poskytnutí služby "Výkon technické supervize a výkon cenového konzultanta stavebních nákladů při realizaci vybraných souborů staveb v rámci investiční přípravy Průmyslové zóny Solnice - Kvasiny 2".

ZIP archiv 362,9 kB 7.7.2008

Architektonický návrh stánku na výstavy a veletrhy pro CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s předmětem plnění "Architektonický návrh stánku a zajištění jeho výroby pro Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest".

ZIP archiv 205,67 kB 17.6.2008

Údržbářské práce

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s předmětem plnění "Poskytování údržbářských služeb v objektech zadavatele".

ZIP archiv 217,71 kB 13.6.2008

Procesní audit postupů a metodik v rámci implementace strukturálních fondů

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s předmětem plnění "Procesní audit postupů a metodik v rámci implementace strukturálních fondů (OPPI) agenturou CzechInvest, hrazeného z prostředků technické pomoci OPPI 2007-2013".

ZIP archiv 207,57 kB 20.6.2008

Forenzní audit IIP

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s předmětem plnění "Forenzní audit projektu Standard Investors In People realizovaný Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest".

ZIP archiv 211,29 kB 13.6.2008

Nákup sestav přenosných počítačů

Oznámení o uveřejnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: "Nákup sestav přenosných počítačů".

ZIP archiv 305,16 kB 10.6.2008

Dodávka a montáž regálů

Oznámení o uveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: "Dodávka, doprava a montáž pozinkovaných regálů".

ZIP archiv 210,3 kB 10.6.2008

Elektronické tržiště

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je od měsíce ledna roku 2008 registrována v elektronickém systému Ally Trade, přes který zadává veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanovením § 18 odst 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

ZIP archiv 61,19 kB 11.4.2008

Zajištění školení pro personální manažery CzechInvestu

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlásila v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, veřejnou zakázku malého rozsahu s předmětem plnění "Zajištění školení pro personální manažery Agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest".

ZIP archiv 62,93 kB 26.5.2008

Supervize Solnice - Kvasiny

Oznámení o uveřejnění nadlimitní veřejné zakázky na poskytnutí služby "Výkon technické supervize a výkon cenového konzultanta stavebních nákladů při realizaci vybraných souborů staveb v rámci investiční přípravy Průmyslové zóny Solnice - Kvasiny".

ZIP archiv 251,02 kB 28.5.2008

Supervize Mošnov

Oznámení o uveřejnění nadlimitní veřejné zakázky na poskytnutí služby "Výkon technické supervize a výkon cenového konzultanta stavebních nákladů při realizaci vybraných souborů staveb v rámci investiční přípravy Strategické průmyslové zóny Ostrava - Mošnov".

ZIP archiv 66,98 kB 7.5.2008

Supervize Holešov

Oznámení o uveřejnění nadlimitní veřejné zakázky na poskytnutí služby "Výkon technické supervize a výkon cenového konzultanta stavebních nákladů při realizaci vybraných souborů staveb v rámci investiční přípravy Strategické průmyslové zóny Holešov".

ZIP archiv 76,76 kB 7.5.2008

Zajištění tisku a knihařské zpracování tiskovin pro Agenturu na podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlásila v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, veřejnou zakázku malého rozsahu s předmětem plněn "Zajištění tisku a knihařské zpracování tiskovin pro Agenturu na podporu podnikání a investic CzechInvest".

ZIP archiv 222,2 kB 30.4.2008

Zajištění úklidových služeb

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu, v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s předmětem plnění "Zajištění úklidových služeb v objektu zadavatele Žitná 566/18, Praha 2".

ZIP archiv 61,32 kB 14.3.2008

Dodávka a montáž kancelářského nábytku

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest oslovila 8 zájemců ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

ZIP archiv 1,3 MB 12.3.2008

Protokol o otevírání obálek

PDF dokument 100,75 kB 28.5.2008

Statut agentury CzechInvest

PDF dokument 550,98 kB 1.2.2011

Sazebník

sazebník úhrad prokazatelně vynaložených nákladů pro poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

PDF dokument 128,35 kB 29.1.2007

Lhůty stanovené pro vyřizování žádostí o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

PDF dokument 92,98 kB 30.1.2007

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest

PDF dokument 4,02 MB 30.3.2016


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR