Otázky a odpovědi: Výběr dodavatele v OPPI

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy k jednotlivým programům.

Jestliže zde nenajdete váš dotaz, volejte bezplatnou informační linku 800 800 777 nebo pište na e-mail: programy@czechinvest.org.

Poznámka: Odkazy na jednotlivé body Pravidel pro výběr dodavatelů uvedené v FAQ dotazech se vztahují k verzi platné od 1. 9. 2012.

1 | 2 | 3 |
 • Kdy se žadatel musí řídit Pravidly pro výběr dodavatelů?

  Pravidla pro výběr dodavatelů jsou závazná pro příjemce dotace (zadavatele), kteří nemají povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, při zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 tis. Kč bez DPH. Veřejný a dotovaný zadavatel (definice viz § 2 odst. (2) a (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) postupuje dle Pravidel pro výběr dodavatelů pouze při zadávání zakázek malého rozsahu, tedy těch, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 tis. Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (respektive 6 mil. Kč u stavebních prací), pokud předpokládaná hodnota přesahuje uvedené limity, postupuje veřejný a dotovaný zadavatele dle Zákona o veřejných zakázkách. Sektorový zadavatel (definice viz § 2 odst. (6) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) postupuje dle těchto Pravidel v případě zadávání zakázek malého rozsahu v hodnotě vyšší než 500 000 Kč bez DPH a podlimitních veřejných zakázek. Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne finanční limity uvedené v nařízení Vlády České republiky č.77/2008 v platném znění postupuje sektorový zadavatel dle Zákona o veřejných zakázkách.

  Novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinnou od 1. 4. 2012, se změnila definice dotovaného zadavatele. Dotovaným zadavatelem dle této novely je každý subjekt zadávající veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 mil. Kč. V OPPI se tato změna týká zejména malých podniků s mírou podpory vyšší než 50%, které mají dle novely povinnost postupovat dle Zákona o veřejných zakázkách u zakázek s předpokládanou hodnotou více než 2 mil. Kč v případě dodávek a služeb nebo 6 mil. Kč u stavebních prací.

  Zda má žadatel povinnost postupovat podle ZVZ, nebo podle PpVD lze jednoduše stanovit na základě grafického schématu, který je k dispozici jako Příloha č. 1 pod tímto odkazem.

 • Jak postupovat ve věci výběru dodavatele pokud hodnota zakázky nedosáhne 500 tis. Kč?

  V případě, že předpokládaná hodnota zakázky je menší nebo rovna 500 000 Kč bez DPH, není nutné konat výběrové řízení na dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů. Žadatel je však povinen zajistit, aby dané výdaje byly vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně.

 • V Pravidlech pro výběr dodavatele je specifikováno, že je žadatel povinen řídit se Pravidly pro výběr dodavatelů u částek vyšších než 500 000 Kč bez DPH. Jak je to s částkou 500 000 Kč? Musí se vyhlašovat výběrové řízení a zadávat do systému eAccount?

  Pravidla pro výběr dodavatele hovoří o částkách vyšších než 500 000 Kč bez DPH, tj. pokud by byla zakázka v hodnotě rovných 500 000 Kč bez DPH, tak se žadatel Pravidly řídit nemusí. V případě zakázky v předpokládané hodnotě 500 001 Kč bez DPH se již Pravidly pro výběr dodavatele řídit musí.

 • Je možné před podáním nabídek snížit nároky zadavatele u některých obchodních podmínek jen malou úpravou (dodatečnými informacemi pro všechny uchazeče) tak, aby to bylo přijatelné pro obě strany tj. zadavatele i ostatní uchazeče? Nebo musíme celé výběrové řízení zrušit a po úpravách vyhlásit znovu?

  Jak stanovují "Pravidla pro výběr dodavatelů", v případě poskytnutí dodatečných informací některému z uchazečů na jeho vyžádání je zadavatel povinen poskytnout stejné informace i všem známým dalším (i budoucím) uchazečům o zakázku. Z toho vyplývá, že poskytnutí dodatečných informací zadavatelem je možné, ale skutečně musí být splněna podmínka informovat všechny uchazeče. Pokud se bude jednat o informace, jejichž důsledkem je změna zadávací dokumentace a to i v části obchodních podmínek, je nutné zrušit stávající výběrové řízení a vyhlásit nové. Při postupu podle PpVD platných od 1. 9. 2012 a novějších je možné zadávací dokumentaci změnit a prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Pokud se jedná o změnu, která může ovlivnit okruh možných uchazečů o zakázku, je vždy nutné lhůtu pro podání nabídek prodloužit od okamžiku změny o celou původní dobu.

   

 • Jak postupovat v případě, že obdržíte ve výběrovém řízení 3 nabídky s tím, že jedna nabídka neobsahuje všechny části požadované dokumentace výběrového řízení?

  Uchazeče, který nepředložil požadovanou dokumentaci, můžete vyzvat k doplnění dokumentů, nesmí však změnit nabízené podmínky. Pokud uchazeč nedoloží požadovanou dokumentaci ani ve vámi stanovené lhůtě, vyřadíte ho z výběrového řízení na základě nesplnění podmínek výběrového řízení, přičemž výherce výběrového řízení vyberete ze zbývajících 2 nabídek. Nové výběrové řízení zadávat nemusíte. Do zprávy z výběrového řízení uvedete důvod vyřazení uchazeče/ů. Pokud postupujete dle Pravidel pro výběr dodavatelů č.j. 36934/07/08100 platných od 14. 7. 2007 až č.j. 162990808100 platných od 7.4.2008 včetně, pak je nutné shromáždit 3 vhodné nabídky (tedy ty, které obsahují všechny části požadované dokumentace). V případě neshromáždění 3 vhodných nabídek je možné požádat o výjimku z postupu dle Pravidel.

 • Pokud vítěz výběrového řízení bude používat subdodavatelů, existuje nějaké omezení (např. v % hodnoty celkové zakázky), jaká část zakázky smí být realizována subdodavatelem (pokud se zadavatel řídí dle Pravidel pro výběr dodavatele)?

  Žádné procentní omezení na subdodavatele stanovené není, teoreticky tedy může být celá zakázka realizována prostřednictvím subdodávek, ovšem faktury musí být vystaveny přímo vítězným dodavatelem. Zadavatel však nemůže subdodávky v plném rozsahu vyloučit (požadovat, aby vítězný dodavatel plnil zakázku pouze vlastní kapacitou).

 • Jaká loga je nutné uvést na dokumentech k řádnému zdokumentování výběrového řízení? Je nutné použít i logo OPPI?

  V Pravidlech pro publicitu není používání loga OPPI nijak upraveno. To znamená, že logo může být zveřejněno na dokumentech k výběrovému řízení, ale jeho použití není povinné (povinné je pouze umístit vlajku EU a standardní text).

 • Kde zadavatel zveřejňuje výběrová řízení?

  U zakázek v předpokládané hodnotě 500 tis. Kč bez DPH do 50 mil. Kč včetně zadavatel nechá zveřejnit vyhlášení zakázky v Obchodním věstníku (v elektronické verzi). Minimální lhůta pro předkládání nabídek je stanovena na 30 dnů od data následujícího po datu zveřejnění na OV. Elektronická verze OV vychází každý pracovní den. Ke zveřejnění dochází vždy druhý pracovní den po přijetí oznámení (tedy D + 2) v 00,00 hod.

  Pozn. Oznámení odeslané na OV v pondělí bude zveřejněno o půlnoci z úterý na středu, lhůta dle PpVD začíná běžet od čtvrtka.

  Oznámení odeslané na OV v pátek bude zveřejněno o půlnoci z pondělí na úterý, lhůta dle PpVD začíná běžet od středy.

  U zakázek v předpokládané hodnotě vyšší než 50 mil. Kč bez DPH do 100 mil. Kč včetně zadavatel nechá zveřejnit vyhlášení zakázky v Obchodním věstníku a zároveň na Centrální adrese (www.centralniadresa.cz) v části Ostatní nabídky (od 1. 9. 2012 je možné uveřejnění i mimo část Ostatní nabídky). Minimální lhůta pro předkládání nabídek je v tomto případě 40 dní.

  U zakázek v hodnotě vyšší než je 100 mil. Kč bez DPH nechá zadavatel zveřejnit vyhlášení zakázky kromě Obchodního rejstříku a Centrální adresy i v Úředním věstníku Evropské unie – TED (ted.europa.eu). Minimální lhůta pro předkládání nabídek je 60 dní.

 • Jaké jsou povinné údaje v samotném zveřejnění v Obchodním věstníku?

  Údaje, které je žadatel povinen uvést při zveřejnění výběrového řízení v OV jsou následující (dle PpVD platných od 1. 9. 2012):

  a)    Údaje o společnosti, zejména název, IČ a sídlo firmy

  b)    Předmět zakázky, na kterou je vypsáno výběrové řízení

  c)    Do kdy lze podávat nabídky

  d)   Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

  e)    Informaci o tom, v jakém jazyku musí být nabídka podána

  f)     Informace, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

  g)    Na jaké místo (adresu) lze nabídky zasílat – nebo např. výše uvedená adresa (společnosti) je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů

  h)    Odkaz na kontaktní osobu Zadavatele

  i)      Povinná publicita (viz Pravidla pro publicitu), tedy vlajka EU a standardní text (pokud bylo VŘ vyhlášeno po Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

  j)      Podmínky poskytnutí Zadávací dokumentace, tj. kdy, kde a jakým způsobem je možné vyzvednout si zadávací dokumentaci

  Tyto údaje je nutné uvést vždy pro každé výběrové řízení.  

  Další nepovinné, ale doporučené údaje, které žadatel může uvést, jsou například hodnotící kritéria,informace o povinnosti vítězného dodavatele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

 • Žadatel namísto zveřejnění pouze v Obchodním věstníku (pro zakázku 0,5 - 50 mil. Kč) zveřejnil výběrové řízení pouze na Centrální adrese. Musí výběrové řízení opakovat?

  Ano, je nutné řízení opakovat, pokud Řídící orgán nestanoví jinak.

1 | 2 | 3 |

Zadejte prosím svůj dotaz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné