Otázky a odpovědi: Žádost o platbu a Předepsané tabulky pro mzdové náklady

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy k jednotlivým programům.

Jestliže zde nenajdete váš dotaz, volejte bezplatnou informační linku 800 800 777 nebo pište na e-mail: programy@czechinvest.org.

Poznámka: Odkazy na jednotlivé body Pravidel pro výběr dodavatelů uvedené v FAQ dotazech se vztahují k verzi platné od 1. 9. 2012.

1 | 2 |
 • ŽOPL – Do jakého termínu od ukončení projektu lze podat žádost o platbu?

  Doporučujeme podávat Žádost o platbu co nejdříve a neoddalovat její podání. Peněžní prostředky poskytnuté z EU na OPPI jsou časově limitované, z toho důvodu je pro příjemce dotace nastavena lhůta pro podání ŽoPl nejpozději do 6 měsíců od plánovaného dne ukončení projektu. Po šesti měsících od ukončení projektu již nemusí být dotace proplacena a nárok příjemce dotace na její vyplacení zaniká (finanční nárok může být převeden na jiné projekty jiných žadatelů). Za den podání žádosti o platbu se považuje den jejího odeslání v systému eAccount nebo den doručení listinných příloh na agenturu CzechInvest, přičemž z obou uvedených je rozhodující datum, které nastane později.

 • Je způsobilým výdajem poměrná část dovolené zaměstnance, který pracuje ve firmě v hlavním pracovním poměru na plný úvazek, ale na projektu pracuje jen částečně – několik dní v měsíci?

  Pracuje-li zaměstnanec u žadatele na HPP a pouze z části na projektu, není možné si dovolenou zahrnout do způsobilých výdajů. Žadatel musí pracovat celým úvazkem na projektu, aby mohla být poměrná část dovolené (vzhledem k rozsahu etapy/projektu a kalendářnímu roku a k odpracovanému časovému fondu zaměstnance na etapě/projektu a kalendářnímu roku) nárokována jako způsobilý výdaj. Pokud zaměstnanec pracuje na plný úvazek u  žadatele a na částečný úvazek na projektu, do počtu odpracovaných hodin nelze zahrnout ani dny svátků , tzn. nárokuje si pouze čistý počet odpracovaných hodin. Výjimka je pouze u programu ICT a strategické služby  - Výzva I a II, kde je dovolená způsobilým výdajem i u částečného úvazku na projektu.

 • Je možné nárokovat jako způsobilý výdaj náhradu mzdy při překážce v práci jako je například návštěva lékaře, svatba, pohřeb?

  Nelze, jedná se o nezpůsobilé výdaje, protože se vyplácejí na základě nařízení vlády bez ohledu, jestli zaměstnanec pracuje či nepracuje na projektu.

 • V případě, že zaměstnavatel umožňuje, aby zaměstnanci čerpali například sick days, jsou náklady na zaměstnance za tyto dny považovány za způsobilý výdaj?

  Nikoli, náhrada mzdy za dny náhradního volna jako je například sick day či studijní volno není považována za způsobilý výdaj.

 • Pokud zaměstnanec pracuje celým úvazkem na projektu, je možné nárokovat náhradu za svátky jako způsobilý výdaj?

  Ano, v případě plného úvazku na projektu lze zahrnout náhradu za svátky do způsobilých výdajů.

 • Jak se v tabulkách vyplňuje částečný úvazek na projektu (ne DPČ, DPP, ale případ, kdy zaměstnanec pracuje u žadatele na HPP, ale pouze z části tohoto úvazku na samotném projektu)?

  V případě, že zaměstnanec pracuje u žadatele na HPP, ale nepracuje celým svým úvazkem na projektu, je ve mzdové  tabulce vyplněn Druh smlouvy (C11) jako „HPP“ a u Úvazku na projektu (C13) je z nabídky vybrána položka „částečný“.

 • Jak se v tabulce vyplní nárok na dovolenou, v případě, že zaměstnanec pracuje na projektu pouze z části svého úvazku?

  V tomto případě se stejně jako u úvazku DPP do buněk D11, D12,D13, E12 a F12 vyplní 0 (kromě programu ICT a strategické služby – Výzva I a II).

 • Jak se vyplňuje tabulka pro mzdové náklady v případě, že zaměstnanec bude na projektu v rámci etapy pracovat během dvou kalendářních let? Jak se toto zapíše do pole „Fond pracovní doby v hodinách v daném roce“?

  Pokud jeden zaměstnanec bude pracovat v rámci etapy během dvou kalendářních let, vyplní se údaje za tohoto zaměstnance do tabulky za každý rok zvlášť (tj. pod sebe do dvou řádků) a u každého roku bude „Fond pracovní doby v hodinách v daném roce“ odpovídat počtu pracovních hodin v daném roce.

 • Jaké přílohy týkající se mzdových nákladů dokládá žadatel spolu s Žádostí o platbu?

  K Žádosti o platbu je třeba doložit Výkaz práce – Rozpis mzdových nákladů a dovolené a pracovní smlouvy. Dokládání Výkazu práce – Rozpisu mzdových nákladů a dovolené je nutné i v elektronické podobě – vkládá se do seznamu dokumentů v eAccountu.

 • Je nutné k Žádosti o platbu dokládat mzdové listy, výkazy práce?

  Žadatel není povinen dokládat spolu s Žádostí o platbu mzdové listy ani jiné výkazy o činnosti zaměstnanců.

1 | 2 |

Zadejte prosím svůj dotaz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné