Otázky a odpovědi

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy k jednotlivým programům.

Jestliže zde nenajdete váš dotaz, volejte bezplatnou informační linku 800 800 777 nebo pište na e-mail: programy@czechinvest.org.

Poznámka: Odkazy na jednotlivé body Pravidel pro výběr dodavatelů uvedené v FAQ dotazech se vztahují k verzi platné od 1. 9. 2012.

1 | 2 | 3 | | 51 |

Program Inovace - Inovační projekty

 • Kde může být projekt realizován? Opět platí výjimka týkající se pouze Prahy?

  Projekt může být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy. U inovačních projektů se posuzuje místo realizace projektu (žadatel tedy může mít sídlo v Praze, ale místo realizace musí být mimo území hl. m. Prahy).

 • Z jakých odvětví mohou být žadatelé?

  V rámci programu INOVACE jsou u inovačních projektů podporována následující odvětví: CZ-NACE 10-11, 13-33, 38.32, 58, 59.20, 60, 71.2, 95.1. Na některé činnosti z těchto odvětví se však vztahuje výjimka a nemohou být tak podpořeny. Jedná se o výjimky v potravinářském průmyslu, průmyslu výroby syntetických vláken, ocelářském průmyslu a dalších uvedených v příloze programu INOVACE. U projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví není stanoveno žádné odvětvové omezení (kromě výjimek uvedených v programu).

 • Kdo může být žadatelem?

  Žadatelem může být podnikatelský subjekt, kterým se pro účely tohoto programu rozumí subjekt podle § 2, odst. 2 písm. a) Obchodního zákoníku (podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku). Může se tedy jednat jak o malé a střední podniky (MSP), tak o velké podniky. U projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví mohou být žadatelem malé a střední podniky, fyzické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání.

 • Jaké typy projektů jsou podporovány?

  Program INOVACE podporuje dva typy projektů. První část je zaměřena na podporu inovačních projektů (nové/inovované výrobky, služby, technologie), druhá část je určena na ochranu práv průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory apod.).

 • Jak dlouhá historie žadatele je vyžadována?

  Je vyžadována 2-letá historie firem (tedy 2 uzavřená daňová období). Toto platí u inovačních projektů. U projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví  historie vyžadována není, proto mohou žádat i nově vzniklé subjekty.

 • Od kterého data mohu nárokovat dotaci na výdaje, které jsou součástí inovačního projektu?

  Za počátek způsobilosti výdajů spojených s projektem je považováno datum schválení registrační žádosti. Před datem způsobilosti výdajů je možné provést pouze výběrové řízení (u dodávek, které mu podléhají). Ostatní aktivity jako např. vystavení objednávek, uzavření kupních smluv, vystavení faktur, převzetí dodávek apod. je možné provést až po datu schválení registrační žádosti. Jestliže si žadatel v harmonogramu projektu nastaví datum zahájení projektu na pozdější datum, než je datum schválení registrační žádosti, tak je potom rozhodné datum pro vznik způsobilých výdajů pro projekt datum zahájení projektu. Proto žadatelům doporučujeme, aby si v plné žádosti nastavili datum zahájení projektu stejné, jako je datum schválení registrační žádosti.

 • Jaké jsou způsobilé výdaje pro inovační projekty?

  Do způsobilých výdajů lze obecně zahrnout např. dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a náklady na publicitu projektu, které jsou uvedené v Metodice způsobilých výdajů. Pro malé a střední podniky jsou navíc započítány mezi způsobilé výdaje např. náklady na poradenství, školení a mzdy. Náklady musí bezprostředně souviset s projektem a musí být vynaloženy nejdříve v den schválení registrační žádosti a nebo v den zahájení projektu, jestliže tento den nastane později než den schválení registrační žádosti. Podrobnější vymezení způsobilých výdajů bude vždy součástí jednotlivých výzev.

 • Které výdaje nejsou způsobilými pro inovační projekty?

  Například pořízení použitých strojů a zařízení, náklady spojené s výzkumem a vývojem, výdaje na externí poradenské služby spojené s podáním žádosti o dotaci, DPH (jestliže je příjemce podpory plátcem DPH), splátky půjček a úvěrů, sankce a penále, kurzové ztráty, leasing a další dle textu programu a vymezení v jednotlivých výzvách.

 • Kterými dokumenty se mám řídit při přípravě svého projektu?

  Mezi stěžejní dokumenty obecně patří znění programu INOVACE, výzva, osnova studie proveditelnosti, metodika způsobilých výdajů, metodika etapizace, pravidla pro výběr dodavatelů. Tyto a další důležité dokumenty budou k dispozici vždy v okamžiku vyhlášení výzvy na webových stránkách CzechInvestu a Ministerstva průmyslu a obchodu.

 • Musím při tvorbě studie proveditelnosti postupovat podle osnovy studie proveditelnosti?

  Ano. Osnova studie proveditelnosti poskytuje předepsanou strukturu, kterou je nutné se řídit.

1 | 2 | 3 | | 51 |

Zadejte prosím svůj dotaz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné