Otázky a odpovědi: Program Inovace - Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy k jednotlivým programům.

Jestliže zde nenajdete váš dotaz, volejte bezplatnou informační linku 800 800 777 nebo pište na e-mail: programy@czechinvest.org.

Poznámka: Odkazy na jednotlivé body Pravidel pro výběr dodavatelů uvedené v FAQ dotazech se vztahují k verzi platné od 1. 9. 2012.

1 | 2 |

Obecná část

 • V jakých odvětví mohou být projekty realizovány?

  V rámci programu INOVACE - projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví není stanoveno žádné odvětvové omezení nad rámec nařízení Evropské komise uvedeného v programu. Podporovány nejsou pouze projekty s výstupy v uhelném průmyslu, rybolovu a akvakultuře, nákupu dopravních prostředků v odvětví dopravy a dále prvovýroby výrobků uvedených v příloze č. 3 programu.

 • Kdo může být žadatelem?

  Žadatelem mohou být malé a střední podniky, fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání.

 • Kde může být projekt realizován? Opět platí výjimka týkající se pouze Prahy?

  Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy. U projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví je pro určení místa realizace projektu rozhodující sídlo příjemce dotace, případně adresa pracoviště příjemce dotace, v rámci jehož činnosti předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl. Místo realizace projektu musí prokazatelně souviset s činností žadatele. Subjekt, ve kterém je projekt realizován, musí mít stejné identifikační číslo (IČO) jako žadatel. Pokud sídlo žadatele nesouhlasí s místem realizace projektu a zároveň se sídlo žadatele nachází na území hl.m. Prahy, je žadatel povinen přiložit k podávané PŽ Čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost zdůvodní.

 • Jak dlouhá historie žadatele je vyžadována?

  U projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví  není vyžadována žádná historie, proto mohou žádat i nově vzniklé subjekty.

 • Jaké typy aktivit budou podporovány?

  Podporovanými aktivitami je podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR, dále zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě patentů v ČR a zahraničí, užitných vzorů (pouze v případě, že byla současně s přihláškou užitného vzoru podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí, průmyslových vzorů a ochranných známek pouze v zahraničí.

 • Jaké jsou způsobilé výdaje v projektech na ochranu práv průmyslového vlastnictví?

  Do způsobilých výdajů lze zahrnout výdaje na služby oprávněných zástupců (tzn. výdaje na služby patentových zástupců a advokátů spojené s řízením o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky), dále překlady (překlady dokumentace pro účely řízení o udělení patentu, zápisu  průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky v zahraničí), správní poplatky (správní poplatky hrazené příslušnému úřadu ochrany průmyslového vlastnictví) a další, které jsou uvedené v Metodice způsobilých výdajů. Náklady musí bezprostředně souviset s projektem a musí být vynaloženy nejdříve v den schválení registrační žádosti. Způsobilým výdajem nejsou udržovací poplatky, soudní výdaje, náklady na publicitu projektu ani výdaje realizované před dnem způsobilosti. Podrobnější vymezení způsobilých výdajů bude vždy součástí jednotlivých výzev.

 • Od kterého data mohu nárokovat dotaci na výdaje, které jsou součástí projektu na ochranu práv průmyslového vlastnictví?

  Obecně je za počátek způsobilosti výdajů spojených s projektem považováno datum schválení registrační žádosti.

 • Kterými dokumenty se mám řídit při přípravě svého projektu?

  Mezi stěžejní dokumenty obecně patří znění programu INOVACE, zejména však aktuální výzva INOVACE – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví a Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z programu. Tyto a další důležité dokumenty budou k dispozici vždy v okamžiku vyhlášení výzvy k programu INOVACE na webových stránkách CzechInvestu a Ministerstva průmyslu a obchodu.

 • Je možné projekt rozdělit do více etap?

  Projekty, jejichž předmětem je získání ochrany užitným vzorem, průmyslovým vzorem či ochrannou známkou, jsou vždy jednoetapové. Pokud je podávána žádost na ochranu vynálezu prostřednictvím patentu, lze projekt rozčlenit na etapy (z důvodu dlouhé doby patentového řízení). Projekt lze tak logicky rozdělit na maximálně dvě etapy, tj. etapa do zveřejnění patentové přihlášky a etapa do udělení patentu.

Specifická část

 • Jsem zaměstnanec vysoké školy se sídlem v Praze a výzkum provádím v rámci mimopražského detašovaného pracoviště školy. V případě, že škola podává přihlášku vynálezu mého výzkumu a pravděpodobně se následně stane majitelem patentu, může stále žádat v Programu? Kdo bude statutárním zástupcem?

  Žadatelem může být pouze přihlašovatel dané ochrany průmyslového vlastnictví a tedy jeho následný majitel. V tomto případě je žadatelem VŠ, která zároveň splňuje podmínku Programu - místo realizace (detašované pracoviště) se nachází mimo území hl.m. Prahy. Statutární zástupce je ustanoven v rámci interních stanov VŠ, nejčastěji rektor. Tato osoba je zároveň odpovědná za elektronický podpis dokumentů (registrační žádosti, plné žádosti,…), příp. může k těmto úkonům zplnomocnit jinou FO/PO pomocí úředně ověřené plné moci. Je však nutné doložit, že výzkum probíhal v detašovaném pracovišti (viz. místo realizace).

1 | 2 |

Zadejte prosím svůj dotaz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné