Komunitární programy

Tato specificky zaměřená skupina programů slouží k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských i kandidátských zemí EU v oblastech, které přímo souvisejí s politikami EU. Jsou financovány z rozpočtu EU, a to formou grantů. Evropská unie na vybrané projekty přispívá v rozmezí 40 – 75%. Na rozdíl od strukturálních fondů nejsou peníze u komunitárních programů většinou určeny pro členský stát, ale pro konkrétní program. Žadatelé z České republiky tedy nemají automatický nárok na část prostředků v rozpočtu daného programu. Komunitární programy spravuje Evropská komise nebo specializované agentury, které Komise zřídila. U některých programů jsou gestorem národní agentury. Projekt může podat členský i nečlenský stát EU, ústřední orgány státní správy, místní a regionální orgány, sociální partneři, neziskové organizace, univerzity a výzkumné instituce, národní statistické úřady, média atd. Jedná se například o programy: Erasmus, Leonardo da Vinci, 7. rámcový program pro vědu a výzkum v rámci Programu celoživotního učení, program Galileo a další.                

Pro programové období 2014-2020 je schválen program COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium—sized enterprises), který je zaměřen na konkurenceschopnost podniků, zvláště těch malých a středních.