Otázky a odpovědi: Obecné dotazy k programům podpory

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy k jednotlivým programům.

Jestliže zde nenajdete váš dotaz, volejte bezplatnou informační linku 800 800 777 nebo pište na e-mail: programy@czechinvest.org.

Poznámka: Odkazy na jednotlivé body Pravidel pro výběr dodavatelů uvedené v FAQ dotazech se vztahují k verzi platné od 1. 9. 2012.

1 | 2 | 3 |
 • Existují nějaké dotace pro začínající podnikatele? Jakých programů se dá využít pro rozjezd podnikání?

  Agentura CzechInvest administruje pouze jeden z operačních programů, které jsou v České republice nabízeny, a to Operační program Podnikání a inovace, který využívá finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.

  V rámci tohoto operačního programu je nabízeno celkem 15 programů podpory, přičemž agentura CzechInvest má ve své kompetenci pouze dotační programy. Ty však nejsou určeny pro začínající podnikatele, protože jednou ze základních podmínek je, že žadatel o dotaci musí doložit finanční výkazy minimálně za dvě uzavřená účetní období, která předcházejí datu podání žádosti o dotaci.

  Pro začínající podnikatele je určen program Start, který však není dotační, ale úvěrový. Administrujícím úřadem není agentura CzechInvest, ale Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (www.cmzrb.cz, tel. 255 721 262).

  Dále mohou začínající podnikatelé požádat o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem, jehož cílem je poskytování poradenských služeb začínajícím inovačním malým a středním podniků při plánovaném rozvoji podniku prostřednictvím rizikového kapitálu.

 • Je možné získat seznam úspěšných žadatelů v rámci jednotlivých programů OPPI?

  Ano, seznam příjemců dotace z Operačního programu Podnikání a inovace je k dispozici na webových stránkách agentury CzechInvest a nachází se pod tímto odkazem. V rámci této aplikace je možné nastavit vyhledávání podle programu, krajů a dalších parametrů.

  Případové studie úspěšně zrealizovaných projektů pro inspiraci potenciálních žadatelů jsou k dispozici pod tímto odkazem.

 • Je možné získat dotaci na podnikání v oblasti autodopravy? A za jakých podmínek?

  Operační program Podnikání a inovace, který má na starosti agentura CzechInvest, představuje pro současné programové období 15 programů podpory, prostřednictvím kterých lze čerpat dotace na aktivity zpracovatelského průmyslu, výzkumu a vývoje a strategické služby.

  Obecně je velmi těžké přesně vymezit podmínky, které musí žadatel v rámci OPPI splňovat, neboť každý z 15 programů určuje svoje podmínky čerpání, vymezuje právní formy potenciálních příjemců dotace, výši podpory, druh způsobilých výdajů a další specifika.

  Služby v oblasti dopravy bohužel nejsou z Operačního programu Podnikání a inovace podporovány. Můžete ovšem navštívit webové stránky www.strukturalni-fondy.cz, kde najdete seznam veškerých dotačních titulů využitelných v programovém období 2007-2013. Je možné, že je daná činnost podpořitelná z jiného programu, než je OP Podnikání a inovace.

 • Je možné přihlásit se do programů podpory OPPI, když termín příjmu registrační žádosti byl již ukončen?

  Ne, taková možnost neexistuje. Registrační žádosti nemohou být přijímány po ukončení termínu. Žádost o dotaci se podává vždy ve dvou krocích. Nejprve žadatel vyplní a elektronicky odešle zjednodušenou registrační žádost, která slouží k ověření předběžné přijatelnosti žadatele a projektu z hlediska podmínek programu. Po schválení registrační žádosti je stanovena lhůta pro předložení podrobnější plné žádosti, která zároveň obsahuje relevantní přílohy dle typu programu a projektu. Není možné podat rovnou plnou žádost a vynechat tak jeden z kroků. Po ukončení termínu příjmu registrační žádosti doporučujeme proto vyčkat na další výzvy programu.

 • Je možné domluvit si osobní schůzku a získat potřebné informace k programům podpory z Operačního programu Podnikání a inovace?

  Ano, osobní konzultace poskytují manažeři regionálních kanceláří agentury CzechInvest, které se nacházejí v každém krajském městě. Je tedy nutné se domluvit přímo s konkrétní regionální kanceláří. Kontakty na regionální manažery včetně adres našich poboček naleznete na webových stránkách agentury CzechInvest http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare.

   

 • Jaké ekonomické činnosti jsou podporované v rámci Operačního programu Podnikání a inovace?

  Podnikatelská činnost subjektů, které chtějí žádat o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace, a projekt musí směřovat mezi podporované kategorie ekonomických činností dle CZ-NACE. Žadatelé musí splnit podmínku odvětvového vymezení v oboru CZ NACE blíže specifikované v každém dotačním programu. Dotace z OPPI nejsou určeny pro projekty, jejichž záměr spadá do oblastí rybolovu, akvakultury, zemědělské a potravinářské výroby uvedené v Příloze I Smlouvy o založení ES, průmyslu stavby lodí, syntetických vláken, ocelářství a těžby uhlí.

  Současně musí žadatelé splnit i další podmínky stanovené vždy dokumentem "Výzva" k danému programu (např. doložení minimálně dvouleté podnikatelské historie prostřednictvím finančních výkazů, což u některých programů podpory lze prokázat prostřednictvím mateřské organizace či garanta; projekt musí být realizován mimo hl. město Praha apod.).

 • Lze získat dotaci zpětně na výdaje, které již byly vynaloženy?

  Ne, o dotaci zpětně zažádat nelze. Nejprve je nutné prostřednictvím aplikace eAccount předložit ve vybraném programu podpory registrační žádost. Až po schválení registrační žádosti agenturou CzechInvest mohou začít vznikat výdaje spojené s realizací projektu, které lze zahrnout mezi způsobilé a nárokovat si je v dotaci (tzv. způsobilé výdaje).

  Před datem schválení registrační žádosti tedy nelze uzavřít smlouvy, vystavit objednávku. V opačném případě nelze uznat výdaje z těchto smluvních vztahů za způsobilé.

 • Je u dokládání předchozích čerpaných podpor de minimis (za poslední 3 účetní období) rozhodným datem datum přiznání dotace (vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace) či reálné datum vyplacení dotace?

  Za rozhodné je považováno datum přiznání dotace (vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Při výpočtu tříletého období v případě, že kalendářní rok je pro podnik účetním obdobím, je nutné započítat podporu v daném běžícím účetním období + podporu přiznanou během dvou uzavřených účetních obdobích tomuto roku předcházejících.

 • Kdy musí žadatel splňovat definici MSP dle Pravidel MSP – v době předložení registrační žádosti, předložení plné žádosti nebo v okamžiku vydání Rozhodnutí?

  Žadatel musí splňovat definici MSP jak v okamžiku předložení registrační žádosti, podání plné žádosti i v okamžiku vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poskytovatel je dále oprávněn zamítnout proplacení dotace v případě, že příjemce dotace k danému okamžiku přestal splňovat kritéria přijatelnosti platná ke dni vyhlášení programu (tj. např. přestal splňovat definici MSP, nesplňuje rating). Pro určení statusu MSP jsou rozhodující předchozí 2 uzavřená účetní období žadatele. V případě partnerských a propojených podniků je nutné tyto subjekty posuzovat jako skupinu.

 • Pokud je žadateli zamítnuta registrační žádost v programu, v němž je možné podat pouze jeden projekt v rámci Výzvy, může žadatel podat registrační žádost novou? Znamená podání jednoho projektu podání projektu, který uspěje, nebo se bere v úvahu i žádost zamítnuta?

  V tomto případě není podstatné, v jaké fázi k zamítnutí projektu dojde. Jakmile je v takovém programu projekt zamítnut (ať už ve fázi podané RŽ či PŽ), žadatel nemá možnost podat projekt nový.

1 | 2 | 3 |

Zadejte prosím svůj dotaz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné