Otázky a odpovědi: Program Školicí střediska

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy k jednotlivým programům.

Jestliže zde nenajdete váš dotaz, volejte bezplatnou informační linku 800 800 777 nebo pište na e-mail: programy@czechinvest.org.

Poznámka: Odkazy na jednotlivé body Pravidel pro výběr dodavatelů uvedené v FAQ dotazech se vztahují k verzi platné od 1. 9. 2012.

1 | 2 |
 • Jaké jsou závazné ukazatele a do jaké míry je nezbytné je dodržet?

  Závazné ukazatele projektu stanovuje sám žadatel v Plné žádosti o dotaci. Konkrétně jde o kapacitu školicího střediska, počet nakoupených školicích pomůcek a programů. Tyto ukazatele je nezbytné splnit na 100 % nejpozději ke dni ukončení realizace projektu. Z tohoto důvodu doporučujeme žadatelům stanovit závazné ukazatele skutečně reálně, nikoli nadhodnocené (pozdější snižování závazných ukazatelů nebývá povoleno a hrozí zde v případě kontrol odebrání dotace).

 • Jak často musí být školicí středisko využíváno, aby bylo možné projekt podpořit?

  Minimální vytíženost školicího střediska je stanovena v Podmínkách poskytnutí dotace a je to 30 % z fondu pracovních dní v roce. Vytíženost počítáme tak, že počet dní ve kterých se koná školení (nezáleží na tom, zda školení trvá hodinu nebo celý den) vydělíme počtem pracovních dní v roce.

 • Jak se bude vytíženost prokazovat?

  Vytíženost bude příjemce dotace prokazovat pomocí prezenčních listin ze školení. Je tedy nutné tyto prezenční listiny vést a uchovávat. Je nezbytné aby byly prokazatelné tyto údaje: jména školených osob s jejich podpisy, název a obor podnikání společnosti ve které školená osoba pracuje.

 • Lze získat dotaci na provoz školicího střediska?

  Bohužel ne, provozní náklady nejsou způsobilým výdajem v rámci tohoto programu.

 • Je možné školicí středisko zřídit v pronajatých prostorech, jenž nepatří žadateli o podporu?

  Ano, je to možné, V takovém případě může žadatel získat podporu na vybavení školicího střediska. Rekonstrukce takového objektu je možná za předpokladu, že technické zhodnocení stavby vstoupí do aktiv žadatele, nikoli vlastníka nemovitosti.

 • Je možné školicí středisko pronajmout? Je pronájem nějak omezen a lze tyto služby zpoplatnit?

  Školicí středisko je možné pronajmout a pronájem můžete zpoplatnit cenou v místě a čase obvyklou. Pronajmout můžete až 49 % kapacity střediska. Pokud chcete pronajímat více než 49 % kapacity střediska (například budete mít externího správce střediska), je nezbytné mít souhlas poskytovatele dotace. Při pronájmu je však nutno dodržovat ustanovení, že ve školicím středisku mohou probíhat pouze školicí aktivity, ne tedy pracovní schůzky, obchodní jednání, prezentace apod.

 • Je stanoveno koho mohu ve školicím středisku školit?

  Ve školicím středisku musí být z nadpoloviční většiny školeni zaměstnanci podniků z podporovaných NACE (viz. příloha č. 3 Výzvy) z celkového počtu proškolených osob. Doporučujeme proto vést prezenční listiny v takové podobě, aby bylo snadné takové údaje zjistit.

  Ve školicím středisku nesmí být školeni zaměstnanci podniků pracující v provozech, které spadají do sektorů uvedených v bodě 7. Výzvy  - tj. zemědělství (NACE A01, A02), rybolov, akvakultura (NACE A03), uhelný průmysl (NACE B05, C19.1), ocelářský průmysl vymezený v příloze č. 1 Výzvy, průmysl výroby syntetických vláken vymezený v příloze č. 1 Výzvy, stavba lodí (NACE C30.11), výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze č. 1 Výzvy (více viz bod 7. Výzvy a příloha č. 1 a č. 2 Výzvy).

 • Lze z programu Školicí střediska získat dotaci na samostatné pořízení školicích programů a pomůcek?

  Dotaci pouze na pořízení školicích pomůcek lze získat, pokud budou zachovány dolní a horní limity dotace pro celkový projekt (0,2 – 100 mil. Kč). V případě, že žadatelem bude podnik nespadající do kategorie MSP, je pořízení nehmotných aktiv vázáno na pořízení aktiv hmotných. V tomto případě mohou náklady na pořízení nehmotných aktiv tvořit maximálně 50 % z celkových nákladů na nákup hmotných aktiv.

 • Lze na pořízené školicí pomůcce – například výrobní lince – část dne školit zaměstnance a ve zbývající době ji použít k běžné výrobě?

  Bohužel nelze. Cílem projektu by měl být rozvoj dovedností zaměstnanců daného podniku, přičemž není přípustné využívat pořízené školicí pomůcky pro běžnou obchodní činnost podnikatele.

 • Je možné v objektu školicího střediska zřídit prostory, které nejsou nezbytně nutné pro fungování samotného školicího zařízení, např. ubytovací kapacitu pro školené zaměstnance?

  Ano, je to možné, ale na vznik těchto prostor žadatel nemůže čerpat dotaci. Pokud bude žadatel například stavět novou budovu nebo rekonstruovat stávající prostory, kde v jedné polovině budou školicí prostory a ve druhé ubytovna pro účastníky školení, lze do způsobilých výdajů projektu zahrnout pouze ty náklady, které se budou prokazatelně vztahovat k prostorám určeným ke školení. V tomto případě se tedy bude jednat cca o polovinu z celkových nákladů na výstavbu či rekonstrukci budovy. Do způsobilých výdajů ale je možné zařadit náklady na kuchyňku, sociální zařízení, kancelář nezbytnou k chodu samotného školicího střediska.

1 | 2 |

Zadejte prosím svůj dotaz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné