Otázky a odpovědi: Program Potenciál

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy k jednotlivým programům.

Jestliže zde nenajdete váš dotaz, volejte bezplatnou informační linku 800 800 777 nebo pište na e-mail: programy@czechinvest.org.

Poznámka: Odkazy na jednotlivé body Pravidel pro výběr dodavatelů uvedené v FAQ dotazech se vztahují k verzi platné od 1. 9. 2012.

 • Kdo může žádat do programu Potenciál?

  Do programu Potenciál může žádat podnikatelský subjekt, který je právnickou nebo fyzickou osobou podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník bez ohledu na velikost. Výčet podporovaných právních forem je blíže specifikován v jednotlivých výzvách.

 • Je program Potenciál určen pouze malým a středním podnikům?

  Není. Do programu Potenciál mohou aktuálně žádat podniky bez ohledu na velikost. Pro jednotlivé velikosti podniků se rozlišují podmínky a výše podpory.

 • Program Potenciál podporuje zavádění a zvyšování kapacit pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Jakým způsobem se tyto kapacity budou monitorovat a vykazovat?

  Pro projekty v rámci programu Potenciál je definován jeden závazný ukazatel – minimální výše investice. Výše investice je definována jako investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (vyjádřená v pořizovacích cenách), jehož pořízení přímo souvisí s podporovanou činností a je vynaložena za období od data přijatelnosti projektu do konce realizace projektu. Minimální výše investice do dlouhodobého majetku činí 5 mil Kč pro malé a střední podniky a 10 mil. Kč pro velké podniky.

 • Jednou z podmínek programu Potenciál – třetí výzvy je minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku výlučně využívaného pro účely zajištění aktivit projektu ve výši 5 mil. Kč pro MSP a 10 mil. Kč pro velké podniky. Jedná se o způsobilé výdaje nebo celkové investiční náklady?

  V projektech předkládaných dle aktuálně vyhlášené Výzvy III se do závazného ukazatele započítávají pouze náklady, které jsou způsobilými investičními výdaji v rámci této výzvy. Není možné do závazného ukazatele (minimální výše investice) zahrnout ostatní (nezpůsobilé) výdaje, jak tomu bylo v předešlých výzvách. 

 • Může podnikatel žádat o podporu v rámci programu Potenciál i v případě, že nemá 2 uzavřená účetní období potřebná pro provedení ratingového hodnocení?

  Nikoli, v poslední III. Výzvě -  prodloužení je vyžadována 2-letá historie firem (tedy 2 uzavřená daňová období).

  V předchozích výzvách programu Potenciál bylo umožněno žádat o podporu i nově vzniklým firmám. V takovém případě se finanční zdraví žadatele posuzovalo z finančních údajů za podnikatele, který v žadateli uplatňuje rozhodující vliv. Pokud v žadateli uplatňuje rozhodující vliv více subjektů, jsou do posuzování zahrnuti všichni, včetně zahraničních subjektů, kteří dohromady uplatňují v žadateli rozhodující vliv.

  Podmínku dvou po sobě následujících uzavřených účetních období lze považovat za splněnou i v případě, kdy ve sledovaném období došlo u žadatele ke změně v subjektu (transformaci), která naplňuje znaky uvedené ve výzvě.

 • Po jak dlouhou dobu si může žadatel uplatnit jako způsobilý výdaj mzdy odborných pracovníků? Vztahuje se na tyto výdaje procentuální omezení dané Regionální mapou intenzity veřejné podpory?

  Mzdy odborných pracovníků jsou způsobilým výdajem po dobu trvání projektu, tzn. po dobu budování výzkumného a vývojového centra. Maximální délka trvání projektu činí 3 roky od data přijatelnosti projektu či k datu stanovenému ve výzvě. Na mzdy odborných pracovníků, stejně tak jako na pojistné, cestovné a výdaje na služby poradců, expertů a studie se vztahuje procentuální omezení dle regionální mapy intenzity veřejné podpory. V aktuálně vyhlášené výzvě III je mapa intenzity veřejné podpory aplikována na všechny způsobilé výdaje.

 • Žadatel zamýšlí při vybudování/rozšíření své výzkumně-vývojové kapacity zahrnout do způsobilých výdajů projektu rovněž náklady na výstavbu/pořízení kancelářských ploch, školicích a jednacích místností. Lze tyto prostory uznat způsobilými v rámci podpory poskytované programem Potenciál?

  Výstavba/pořízení kancelářských ploch, školicích a jednacích místností a zahrnutí tohoto typu ploch do způsobilých výdajů není programem podpory Potenciál obecně podporováno. Kancelářské prostory lze samozřejmě uznat, pokud budou sloužit pro potřeby zajištění aktivit výzkumně vývojového centra (oddělení), tj. pokud v nich budou umístěni příslušní odborní pracovníci centra (oddělení). V takovém případě je nutné vyjádřit procentuální využití těchto prostor a toto v předkládaném rozpočtu projektu řádně zohlednit. Možnost výstavby/pořízení školicích místností a jejich vybavení poskytuje program Školicí střediska (OPPI).

 • Lze do projektu zahrnout technické zhodnocení stavby celé budovy, když pro vývoj bude sloužit např. jen polovina plochy?

  Celkovou hodnotu rekonstrukce do projektu zahrnout nelze. Jako způsobilé výdaje je možné uznat jen alikvotní část. Pokud bude k výzkumu a vývoji sloužit polovina plochy budovy, je možné do projektu zahrnout polovinu nákladů na rekonstrukci. Toto platí pro všechen pořizovaný majetek (pro pozemky, budovy i stroje a zařízení). Pokud není majetek zcela využíván pro účely projektu (VaV), je za způsobilý výdaj možné považovat pouze alikvotní část pořizovací ceny.

 • Chci se zeptat, zda je možné čerpat výdaje z rozpočtové položky, bez změnového řízení, naplánované na 4. etapu, už v 1 a 2.etape ? díky

  Taková změna je bohužel možná pouze prostřednictvím změny rozpočtu ve změnovém řízení.

 • Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné pracovní hodiny u zaměstnanců na projektu vykazovat i o víkendu, nebo je nutné pracovní úvazek odpracovat vždy v pracovních dnech. Bude se považovat mzda odvedená za hodiny přes víkend považovat za způsobilý výdej? děkuji

  Pokud pracovní smlouva umožňuje práci i o víkendech, pak lze pracovní hodiny zaměstnanců pracujících na projektu vykazovat i za práci o víkendech.

Zadejte prosím svůj dotaz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné