Otázky a odpovědi: Program Spolupráce

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy k jednotlivým programům.

Jestliže zde nenajdete váš dotaz, volejte bezplatnou informační linku 800 800 777 nebo pište na e-mail: programy@czechinvest.org.

Poznámka: Odkazy na jednotlivé body Pravidel pro výběr dodavatelů uvedené v FAQ dotazech se vztahují k verzi platné od 1. 9. 2012.

 • Co je klastr?

  Klastr je regionálně umístěný soubor navzájem propojených společností, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech a přidružených institucí a organizací, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují, a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Jedná se o efektivní a úspěšný nástroj rozvoje konkurenceschopnosti a ekonomického růstu firem a regionů. Spolupráce firem v klastru zlepšuje výsledky společností zapojených do klastru, umožňuje zvýšit počet inovací a export, přilákat atraktivní investice a podpořit výzkumnou základnu v daném regionu.

 • Co je technologická platforma?

  Technologická platforma je kooperační oborové seskupení sdružující „klíčové hráče“ daného odvětví (průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy) podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni.

 • Jakou vzdáleností se myslí regionální blízkost v definici klastru?

  Geografickou oblastí v definici klastru se rozumí kraj nebo oblast pokrývající oblast sousedících krajů. Tato oblast by měla být charakteristická vysokou koncentrací firem z cílových sektorů klastru, institucí terciárního vzdělávání a podpůrných organizací. Geografická blízkost firem a organizací podporuje rychlou výměnu informací a nápadů, snadný pohyb produktů, umožňuje vyšší úroveň propojení v rámci sítě obchodních a společenských kontaktů a vede k vyšší vzájemné důvěře.

 • Je možné, aby byl projekt realizován externími dodavateli či členy klastru, a ne přímo zaměstnanci klastru?

  Při posuzování způsobilosti výdajů nehraje žádnou roli způsob zajištění realizace projektu (např. průzkum trhu, konkurence a inovací, zpracování odborných analýz apod.), rozhodující je věcný záměr projektu. Z pohledu způsobilosti výdajů je tedy irelevantní, zda byl projekt realizován přímo zaměstnanci klastru, ostatními členy klastru nebo externími dodavateli.

 • Je přípustné, aby členové klastru byli žadateli v programu Školicí střediska?

  Firmy sdružené v klastru se mohou účastnit i jiných programů spolufinancovaných z veřejných zdrojů, včetně programu Školicí střediska. Vždy však platí pravidlo, že jeden způsobilý výdaj smí být podpořen pouze jednou. Jinými slovy, náklady dotované v programu Spolupráce musí být jiné než náklady dotované v programu Školicí střediska.

 • Je způsobilým výdajem výstavba nebo koupě budovy?

  Ano, v této oblasti způsobilých výdajů dochází vzhledem k programu Klastry ke změně. Pro aktivity klastru jsou způsobilými výdaji i novostavby, nákup a rekonstrukce budov.

 • Lze do způsobilých výdajů zahrnout cestovní náklady členů klastru pro cesty na setkání (workshopy, valné hromady, jednání výkonné rady)?

  Cestovné lze obecně hradit pouze manažerům a zaměstnancům klastru, ne jednotlivým členům klastru. To se vztahuje i na společná pracovní jednání (valné hromady, jednání výkonné rady) či semináře a workshopy.

Zadejte prosím svůj dotaz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné