Otázky a odpovědi: Program ICT a strategické služby

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy k jednotlivým programům.

Jestliže zde nenajdete váš dotaz, volejte bezplatnou informační linku 800 800 777 nebo pište na e-mail: programy@czechinvest.org.

Poznámka: Odkazy na jednotlivé body Pravidel pro výběr dodavatelů uvedené v FAQ dotazech se vztahují k verzi platné od 1. 9. 2012.

1 | 2 |
 • Může být žadatelem i velký podnik (tj. subjekt nesplňující kritérium MSP)?

  Program ICT a strategické služby je určen jak pro podniky kategorie MSP, tak pro podniky, které tuto kategorii nesplňují.

 • Je dotace určená také na pokrytí nákladů vzniklých školením zaměstnanců?

  Školení je způsobilým výdajem pouze pokud je součástí kupní ceny hmotného či nehmotného majetku (HW, SW, licence). V rámci režimu de minimis budou podpořeny také náklady na externě nakupované služby poradců a expertů, které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností a přímo souvisí s faktickou realizací projektu. Náklady na pořízení školení  podporuje v širší míře program Educa.

 • Může požádat o podporu v rámci programu ICT a strategické služby žadatel, který nemá 2 uzavřená účetní období potřebná pro provedení ratingového hodnocení?

  Pokud žadatel k datu podání registrační žádosti podniká po dobu kratší než 2 uzavřená účetní období, bude rating zpracován z 2-letých finančních údajů za podnikatele, který/kteří v žadateli uplatňuje/uplatňují dohromady rozhodující vliv. U zahraničních subjektů předloží žadatel rating za zahraniční subjekt/subjekty, který/kteří v žadateli uplatňuje/uplatňují dohromady rozhodující vliv, provedený externí ratingovou agenturou, přičemž tento rating musí být převeden na hodnotící stupnici dle Moody’s nebo Standard&Poors. V případě, že bude prováděn rating u více podnikatelů, kteří v žadateli dohromady uplatňují rozhodující vliv, musí každý z těchto podnikatelů získat minimální požadované ratingové hodnocení.

 • Bude při realizaci projektu nutná spolupráce žadatele s vysokou školou, výzkumným ústavem či jinou institucí podobného charakteru?

  Spolupráce se vzdělávacími institucemi není povinná, ale pokud se taková kooperace během projektu plánuje, doporučujeme žadateli uvést tuto informaci ve studii proveditelnosti a doložit ji příslušnými dokumenty. Prokázání této skutečnosti může pozitivně ovlivnit bodové hodnocení projektu.

 • Mohou žádat o dotaci také školy a univerzity?

  Žadatelem musí být podnikatelský subjekt definovaný podle Obchodního zákoníku, který má  oprávnění podnikat na území České republiky. Pokud tuto podmínku daná vzdělávací instituce nesplňuje, nemůže získat v rámci programu dotaci.

 • Jaký je rozdíl mezi programy ICT v podnicích a ICT a strategické služby?

  Podpora z programu ICT a strategické služby je narozdíl od programu ICT v podnicích  poskytována straně nabídky, tzn. firmám, které softwarové produkty nabízejí, nikoli těm, které ICT řešení nakupují. ICT v podnicích je určeno pro stranu poptávající, tj. subjektům nakupujících dané informační řešení.

 • Je možné získat z programu dotaci na licence a know-how?

   V rámci programu ICT a strategické služby je mezi způsobilé výdaje řazen také nehmotný majetek včetně pořizovací ceny licencí, patentů a nepatentovaného know-how, které jsou potřebné k vykonávání podporované činnosti v rámci platné výzvy.

 • Které typy projektů jsou podporovány?

  Podporovány jsou aktivity z oblasti tvorby a implementace softwarových řešení, zakládání a rozvoje center sdílených služeb (ve III. Výzvě s podmínkou výrazného mezinárodního zaměření, ve Výzvě III – prodloužení jsou v rámci této oblasti i datová centra) a zakládání a rozvoje center high-tech výrobků a technologií.  

 • Existuje časové ohraničení trvání projektu a kdy může žadatel očekávat dotaci na způsobilé výdaje?

  Délka realizace projektu (k tomuto období se vztahují způsobilé výdaje a v tomto období je také možno předkládat žádosti o platbu) činí maximálně tři roky od data přijatelnosti projektu. Dotace je vyplácena zpětně vždy po splnění cílových ukazatelů vytyčených pro danou etapu.

 • Jaké je CZ-NACE vymezení žadatele?

  V programu ICT a strategické služby není uvedeno žádné omezení dle CZ-NACE, tzn. každý podnikatelský subjekt splňující programové kritéria pro žadatele a provádějící alespoň jednu z podporovaných činností může podat žádost o dotaci.

1 | 2 |

Zadejte prosím svůj dotaz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné