Otázky a odpovědi: Program Marketing

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy k jednotlivým programům.

Jestliže zde nenajdete váš dotaz, volejte bezplatnou informační linku 800 800 777 nebo pište na e-mail: programy@czechinvest.org.

Poznámka: Odkazy na jednotlivé body Pravidel pro výběr dodavatelů uvedené v FAQ dotazech se vztahují k verzi platné od 1. 9. 2012.

1 | 2 | 3 |
 • Může být žadatelem i velký podnik (tj. subjekt nesplňující kritérium MSP)?

  Text programu Poradenství neumožňuje podporu velkých podniků. Žadatelem může být pouze podnik, který splňuje kategorie MSP. Definice MSP je zde: http://www.czechinvest.org/data/files/definice-msp-1112-cz.pdf.

 • Kolik projektů lze podat v rámci výzvy do programu Marketing?

  Každý žadatel může předložit pouze jeden projekt v rámci této výzvy. Pokud bude Registrační žádost zamítnuta, má žadatel možnost podat ve stanoveném období žádost novou.

 • Na jaké výdaje lze získat dotaci v rámci programu Marketing?

  Mezi způsobilé výdaje v rámci programu Marketing patří pronájem, zřízení a provoz stánku na veletrzích a výstavách v zahraničí, doprava vystavovaných exponátů na veletrh či výstavu v zahraničí a zpět, včetně balného a manipulace, pokud je zajišťována externím dodavatelem a tvorba marketingových propagačních materiálů v cizím jazyce pro účely účasti na konkrétním veletrhu či výstavě v zahraničí, ve kterých je propagován příjemce podpory a jeho produkty - letáky, prospekty, brožurky, inzeráty v tisku, katalogy, CD/DVD prezentace (včetně grafických návrhů, překladu do cizích jazyků a tisku). Propagační materiály v českém jazyce nejsou způsobilým výdajem.

 • Do jakých odvětví musí směřovat výstupy projektu?

  Výstupy projektu musí směřovat do podporovaných odvětví dle klasifikace CZ-NACE uvedených v Příloze č. 1 – Kategorie CZ – NACE podporované.

 • Jak účtovat o výdajích v rámci programu Marketing, jedná se o provozní náklady?

  Výdaje musí být zaúčtovány v souladu s platnými účetními normami. V tomto případě nejde ani o dlouhodobý hmotný ani o dlouhodobý nehmotný majetek.

 • Lze získat dotaci na tuzemský veletrh?

  V rámci OP Podnikání a inovace, resp. programu Marketing není možné získat dotaci na výdaje spojené s účastí na veletrhu v České republice. Jiné omezení, co se týká místa konání, veletrhu není. Žadatel se může účastnit veletrhu či výstav kdekoli na světě, kromě České republiky. Veletrh se musí uskutečnit v rámci schváleného harmonogramu projektu.

 • Může být způsobilým výdajem rezervační poplatek na výstavní plochu, pokud byl zaplacen před schválení registrační žádosti?

  Ne, výdaje spojené s projektem, které byly vynaloženy před datem schválení registrační žádosti, nespadají mezi způsobilé výdaje a nelze na ně získat dotaci.

 • Pokud ne, lze v tomto případě žádat o dotaci alespoň na další výdaje spojené s daným veletrhem (například stavba stánku), pokud budou až po schválení registrační žádosti?

  Mezi způsobilé výdaje lze zařadit všechny výdaje, které vzniknou po datu přijatelnosti projektu (schválení registrační žádosti). Zároveň musí být doba konání veletrhu až po datu přijatelnosti projektu. Rezervační poplatek na výstavní plochu (pokud byl zaplacen před datem přijatelnosti projektu) tedy již nebude žadatel moci zahrnout mezi způsobilé výdaje, ale všechny ostatní výdaje související s projektem ano (zřízení, vybavení a provoz stánku, doprava exponátů, propagační materiály apod.)

 • Lze změnit počet veletrhů v plné žádosti oproti registrační žádosti? Například v RŽ žadatel uvedl, že předpokládá účast na 5 veletrzích, ale ve finále by se chtěl zúčastnit účastnit 6 veletrhů. Jak lze v tomto případě počet veletrhů navýšit?

  V plné žádosti se oproti registrační žádosti nesmí navyšovat počet veletrhů, jen je možné přesouvat mezi 1. a 2. účastí nebo snížit celkový počet veletrhů/výstav. V případě, že je plná žádost schválena můžete požádat o změnu formou změnového řízení.

 • Jaký je rozdíl mezi 1. a 2. účastí na veletrhu?

  První účastí se rozumí, účast příjemce podpory na veletrhu nebo výstavě v zahraničí, která dosud nebyla podpořena z veřejných prostředků. Při první účasti příjemce podpory na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí je podpora poskytována podle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 (tuto skutečnost dokládá žadatel čestným prohlášením).

  Při dalších účastech na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí je poskytována podpora pouze podle pravidla de minimis.

1 | 2 | 3 |

Zadejte prosím svůj dotaz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné