Otázky a odpovědi

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy k OP PIK i k jednotlivým programům podpory.


 

Tato webová stránka neobsahuje aktuální informace. Aktuální informace k OP PIK naleznete na webových stránkách API http://www.agentura-api.org/faq/

 

Jestliže zde nenajdete váš dotaz, volejte bezplatnou informační linku 800 800 777 nebo pište na e-mail: programy@czechinvest.org.

1 | 2 | 3 | | 34 |

Obecné dotazy k OP PIK

 • Kde získá žadatel potřebné informace k dotačním titulům, které jsou poskytované agenturou CzechInvest, a kam se může obrátit v případě dotazu?

  Žadatelům jsou k dispozici webové stránky agentury CzechInvest, kde jsou shromážděny veškeré důležité informace a dokumenty k dotačním titulům, příp. mohou využít i webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu. V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na Zelenou informační linku agentury CzechInvest 800 800 777 (každý všední den mezi 9 a 13 hodinou), na Regionální kanceláře CI nebo zaslat svůj dotaz prostřednictvím e-mailové adresy programy@czechinvest.org

 • Je možné domluvit si osobní schůzku a získat potřebné informace k programům podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost?

  Ano, osobní konzultace poskytují manažeři regionálních kanceláří agentury CzechInvest, které se nacházejí v každém krajském městě. Je tedy nutné se domluvit přímo s konkrétní regionální kanceláří. Kontakty na regionální manažery včetně adres našich poboček naleznete na webových stránkách agentury CzechInvest . Osobní konzultaci na centrále CzechInvestu v Praze si lze sjednat také prostřednictvím Zelené informační linky 800 800 777.

 • Je zaměření nového operačního programu OP PIK podobné s OPPI pro období 2007 – 2013?

  Převážná většina oblastí podpor OP PIK přímo navazuje na programy v rámci OPPI. OP PIK reaguje svým zaměřením taktéž na současné potřeby rozvoje a absorpční kapacitu některých programů OPPI. V OP PIK tak již např. není návaznost podpory na program ICT v podnicích a naopak jsou do nového operačního programu začleněny specifické aktivity posilující roli aplikovaného výzkumu v rozvoji, jako např. tzv. „Pre-commercial public procurement“, nebo tzv. „Proof of concept“.

 • Budou podpořeny i projekty v Praze?

  Ne. Provozovna, ve které se bude projekt realizovat, musí být situována mimo region hl. m. Prahy. Sídlo žadatele však může být umístěno na území hl. m. Prahy; rozhodující je skutečné místo realizace projektu, tedy provozovna podnikatelského subjektu. 

 • Jaké ekonomické činnosti jsou podporovány v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost?

  Podnikatelská činnost subjektů, které chtějí žádat o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, a projekt samotný musí směřovat mezi podporované kategorie ekonomických činností dle CZ-NACE. Žadatelé musí splnit podmínku odvětvového vymezení v oboru CZ NACE blíže specifikované v každém dotačním programu.

  Současně musí žadatelé splnit i další podmínky, které stanovuje dokument "Výzva" a její přílohy daného programu podpory.

 • Kde mohu zjistit celní kódy produkce?

  Pro přesné určení, zda provozovaná činnost spadá mezi podporované odvětví v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, je nutné znát celní kódy produkce. Seznam všech celních kódů je k dispozici na webových stránkách Daňové a celní unie.

  Celní kódy lze zjistit i v celním sazebníku TARIC zde přes tlačítko [Další kritéria], pokud zadáte popis zboží. Informace o tomto sazebníku poskytuje také v pracovní dny Po – Pá: 9 – 15 hod. Generální ředitelství cel na následujících kontaktech:

  Konkrétní celní kódy produkce (ideálně osmimístné kódy) pak můžete poslat k posouzení na emailovou adresu programy@czechinvest.org.

 • Lze získat dotaci zpětně na výdaje, které již byly vynaloženy?

  Ne, o dotaci zpětně zažádat nelze. Nejprve je nutné předložit ve vybraném programu podpory žádost. Způsobilé výdaje mohou vznikat nejdříve v den přijatelnosti projektu – tj. den podání Předběžné žádosti o podporu /Žádosti o podporu (v případě jednostupňového příjmu žádostí). Až v den podání Registrační žádosti o podporu/Žádosti o podporu mohou začít vznikat výdaje spojené s realizací projektu, které lze zahrnout mezi způsobilé a nárokovat si je v dotaci (tzv. způsobilé výdaje).

  Před datem podání Registrační žádosti o podporu/Žádosti o podporu tedy nelze uzavřít smlouvy, vystavit objednávku. V opačném případě nelze uznat výdaje z těchto smluvních vztahů za způsobilé.

 • Je u dokládání předchozích čerpaných podpor de minimis (za poslední 3 účetní období) rozhodným datem datum přiznání dotace (vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace), či reálné datum vyplacení dotace?

  Za rozhodné je považováno datum přiznání dotace (vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Při výpočtu tříletého období v případě, že kalendářní rok je pro podnik účetním obdobím, je nutné započítat podporu v daném běžícím účetním období + podporu přiznanou během dvou uzavřených účetních obdobích tomuto roku předcházejících. Podpora se sleduje kumulativně u všech subjektů právně či fakticky kontrolovaných jedním subjektem za tříleté období v rámci jednoho státu – tzv. jeden podnik.

 • Lze získat dotaci i na majetek, který není nový?

  Ne, majetek pořízený z dotace musí být novým majetkem (tzn. ještě nebyl předmětem odpisů), pokud není ve výzvě příslušného programu výslovně stanoveno jinak.

CBA - Analýza nákladů a přínosů

 • 1) Citlivostní analýza není povinná pro účely hodnocení CBA

  Tuto záložku žadatel vyplňovat nemusí, jedná se o informativní nástroj pro testování CBA; např. žadatele zajímá, k jak velké změně ukazatelů investice dojde při zadání poklesu provozních výnosů o 10 % nebo k nárůstu osobních nákladů o 5 %.

1 | 2 | 3 | | 34 |

Zadejte prosím svůj dotaz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné