Tato webová stránka neobsahuje aktuální informace. Aktuální informace naleznete na webových stránkách API http://www.agentura-api.org/radce/

 


Kdo může žádat?

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vyhlášený na programovací období 2014 – 2020 je zaměřen na podporu podnikatelů, zejména v oblasti zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb a výzkumu a vývoje.

Podpora je zacílena přednostně na malé a střední podniky, nicméně specifické aktivity jsou mj. vhodné taktéž pro velké podniky, podnikatelská seskupení, výzkumné organizace, provozovatele inovační infrastruktury, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace či orgány státní správy a samosprávy a jim založené či zřizované organizace.

Konkrétní podporované formy žadatelů, resp. příjemců dotace a další kritéria jsou dále specifikovány pro jednotlivé programy podpory.

Podnikatelská činnost subjektů, které chtějí žádat o dotaci z OP PIK, popř. výstupy z jejich činnosti musí směřovat mezi podporované kategorie ekonomických činností dle CZ-NACE a musí být realizována na území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy.

Jak podat žádost?

Žádosti do dotačních programů OP PIK budete podávat prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+). Tato aplikace je určena pro elektronické zadávání žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu. IS KP14+ je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací. Přístup na portál IS KP14+ je k dispozici zde.

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), jež plní roli realizátora a hlavního gestora aplikace MS2014+, resp. IS KP14+. MMR také pro potenciální žadatele připravilo návodná videa pro práci se systémem IS KP14+, která jsou k dispozici zde.

Kdo mi poradí a pomůže?

Všechny důležité informace týkající se OP PIK, novinky a dokumenty k jednotlivým programům podpory jsou zveřejňovány na webových stránkách Agentury CzechInvest, lze využít také webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Dalším zdrojem informací pro žadatele jsou regionální kanceláře agentury CzechInvest. Tyto kanceláře sídlí ve všech krajských městech České republiky. Zájemci se na regionální kanceláře mohou obracet buď telefonicky, nebo si mohou domluvit osobní konzultaci.

Se svými dotazy týkající se OP PIK se žadatelé mohou obrátit také na bezplatnou telefonní informační linku 800 800 777, popř. je mohou zaslat písemně na adresu programy@czechinvest.org.