Veřejná podpora a de minimis


 

Tato webová stránka neobsahuje aktuální informace. Aktuální informace k OP PIK naleznete na webových stránkách API http://www.agentura-api.org/metodika/verejna-doprava-a-de-minimis/

 


Veřejná podpora

Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Za státní prostředky se na základě judikatury ES považují i ostatní veřejné zdroje.

Podpora, která splňuje výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem a tedy zakázaná. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory může být povolena na základě tzv. blokových výjimek či na základě rozhodnutí Evropské komise. Podpora de minimis nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie (vzhledem ke své limitované výši), a proto není  při dodržení všech ustanovení daných příslušným nařízením EK považována za veřejnou podporu.

Bloková výjimka

Jedná se o nařízení Evropské komise. Pokud jsou splněny podmínky stanovené příslušným nařízením, může být taková podpora bez dalšího poskytnuta, aniž by podléhala schválení ze strany Komise. Poskytovatel však má povinnost zaslat Komisi přehled informací týkajících se poskytování veřejné podpory na základě blokové výjimky. Blokovými výjimkami jsou nařízení upravující veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům, veřejnou podporu na zaměstnanost, veřejnou podporu na vzdělávání, regionální rozvoj a další. 

Notifikace

Povinnost oznámit Evropské komisi záměr poskytnout novou podporu a dále oznámit změny existující podpory. Oznámení provádí poskytovatel veřejné podpory na oznamovacích formulářích, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Stálého zastoupení ČR při EK. Veřejnou podporu je poskytovatel oprávněn poskytnout až po schválení Komisí. 

Podpora de minimis (neboli podpora malého rozsahu)

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. Podpora se sleduje kumulativně u všech subjektů právně či fakticky kontrolovaných jedním subjektem za tříleté období v rámci jednoho státu – tzv. jeden podnik.

Podporu de minimis není možno kumulovat s jinou veřejnou podporou na stejné způsobilé výdaje, jestliže by kumulací došlo k poskytnutí vyšší míry podpory, než je stanovena dle regionální mapy podpory (resp. v nařízení o blokových výjimkách nebo v rozhodnutí EK).

Poskytovatel podpory de minimis je povinen před jejím poskytnutím písemně sdělit podniku zamýšlenou částku podpory, upozornit jej na charakter podpory, dále je poskytovatel povinen vyžádat si od daného podniku prohlášení o všech dalších podporách de minimis, které tento podnik v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel. Poskytnutím podpory nesmí být překročen limit podpory de minimis (200 000 €). U Rozhodnutí vydaných do 31. 12. 2009 se pro přepočet používá měnový kurz Evropské centrální banky  platný pro aktuální měsíc dle data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tj. kurz platný v den před posledním pracovním dnem v měsíci, který předchází měsíci, ve kterém bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Od 1. 1. 2010, tedy od počátku fungování Registru de minimis, se pro přepočet použije měnový kurz Evropské centrální banky platný v den vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento kurz se použije až u Rozhodnutí vydaných po datu 1. 1. 2010, nikoliv zpětně.

Měnové kurzy Evropské centrální banky naleznete na stránce: http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

Centrální registr de minimis

Centrální registr podpor de minimis (RDM) vznikl 1. ledna 2010 na základě ustanovení § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatelé podpory mají povinnost zapisovat do RDM všechny podpory poskytnuté dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.Příjemci dotace de minimis mohou vyhledávat informace o jim přidělených podporách de minimis na webové stránce Ministerstva zemědělství eAGRI na následující adresehttp://eagri.cz/public/app/RDM/Portal. Prostřednictvím jednoduchého vyhledávače mohou nalézt základní informace o podporách de minimis, které jim byly poskytnuty v období od vzniku RDM, tj. od 1. 1. 2010.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Příručka k pojmu jeden podnik

PDF dokument 712,49 kB 22.5.2014

Metodický pokyn o centrálním registru podpor de minimis

PDF dokument 769,41 kB 22.5.2014

Počítání tříletého období u podpor de minimis po 1. 1. 2015

PDF dokument 448,64 kB 29.4.2015