Národní RIS3 strategie


 

Tato webová stránka neobsahuje aktuální informace. 

 


Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation, dále jen „Národní RIS3 strategie“) je strategickým dokumentem, který zajišťuje efektivní zacílení evropských, národních a soukromých finančních prostředků na aktivity vedoucí k posílení inovační kapacity a do prioritně vytyčených perspektivních oblastí s cílem plně využít znalostní potenciál na národní i krajské úrovni a podpořit tak snižování nezaměstnanosti a posilování konkurenceschopnosti ekonomiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Národní RIS3 strategie je i tzv. předběžnou podmínkou pro čerpání prostředků z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Operačního programu Praha – pól růstu.

Strategie inteligentní specializace obsahuje národní RIS3 strategii a 14 regionálních strategií ve formě tzv. regionálních příloh zpracovaných pro jednotlivé kraje ČR, které zpřesňují národní priority v návaznosti na specifika výzkumného a inovačního potenciálu daného kraje. Za účelem zajištění kvality při přípravě a implementace RIS3 strategie v regionech je v každém kraji ustanovena krajská koordinační platforma pro RIS3 strategii, která sdružuje klíčové regionální aktéry ze všech sfér (tj. podnikatele, zástupce VaV sféry, akademické obce a krajské správy, včetně zástupců různých zprostředkovatelských organizací, které působí v daném regionu – rozvojové agentury, vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra atd.). Aktivity v jednotlivých regionech jsou řízeny krajskými koordinátory, tzv. krajskými  S3 manažery. Krajské přílohy Národní RIS3 strategie podléhají schvalování na krajské úrovni a všech 14 regionálních strategií již bylo schváleno příslušnými krajskými zastupitelstvy v průběhu roku 2014. Dne 8. 4. 2014 byla Národní RIS 3 strategie schválena vládou a její řízení přešlo k 1. lednu 2015 pod Úřad vlády, sekci místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace (kontaktní e-mail je rvv@vlada.cz).

V rámci koncepčního pojetí RIS3 jsou pro ČR navrženy priority dvojí povahy:

  • horizontální: intervence podporující vytváření, případně zkvalitňování inovačního systému na národní i krajské úrovni (tj. intervence bez ohledu na oborové zaměření podporovaných aktivit)
  • vertikální:intervence zaměřené na konkrétní konkurenceschopné, perspektivní odvětvové/pododvětvové oblasti VaVaI se silným růstovým potenciálem, tzv. domény inteligentní specializace

Návrhová část RIS3 se skládá ze šesti klíčových oblastí, v nichž ČR musí dosáhnout významných změn, aby došlo k posílení znalostní náročnosti ekonomiky, rozvinutí a profilaci identifikovaných domén specializace a aby došlo k naplnění vize RIS3 „Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze“ v dlouhodobém horizontu.

Klíčové oblasti změn a strategické cíle Národní RIS 3 strategie, z nichž vycházejí relevantní aktivy OP PIK:

  • v klíčové oblasti změn „A: Vyšší inovační výkonnost firem“ jde o tři strategické cíle

A.1: Zvýšit inovační poptávku ve firmách (i ve veřejném sektoru)

A.2: Zvýšit míru podnikání ve společnosti s důrazem na zakládání nových rychle rostoucích firem

A.3: Zvýšit internacionalizaci MSP

  • v klíčové oblasti změn „C: Zvýšení ekonomických přínosů veřejného výzkumu“ jde o strategický cíl

C.1: Zvýšit relevanci výzkumu

  • v klíčové oblasti změn „E: Rozvoj eGovernmentu a eBusinessu pro zvýšení konkurenceschopnosti (rozvoj ICT a digitální agenda)“ jde o dva strategické cíle

E.2: Rozvoj eBusinessu a ICT v podnikání

E.3: Rozvoj Infrastruktury v ICT

OP PIK bude jedním z hlavních implementačních nástrojů, který bude přispívat k naplňování relevantních cílů RIS3. Její aplikace bude prováděna především v prioritních osách 1, 4 a částečně v prioritní ose 2. Shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování výběrových kritérií definovaných ve Výzvě.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Národní RIS 3 strategie

Text Národní RIS 3 strategie schválený vládou dne 8. 12. 2014.

PDF dokument 2,71 MB 28.4.2015