Tato webová stránka neobsahuje aktuální informace. Aktuální informace k OP PIK naleznete na webových stránkách API http://www.agentura-api.org/is-kp14/

 


Žádosti do dotačních programů OP PIK budou podávány prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+). Tato aplikace je určena pro elektronické zadávání žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu. IS KP14+ je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací.

Žádost o podporu vyplňují žadatelé prostřednictvím aplikace IS KP14+. Prostřednictvím této aplikace probíhá elektronické podání žádosti o podporu (podání, resp. podpis žádosti o podporu probíhá výhradně prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu) a administrace projektu ze strany žadatele. Žadatelé nemusí do počítače instalovat žádný program a žádost o podporu vyplňují přímo v okně internetového prohlížeče. Pro přístup do portálu IS KP14+ je nutné provést registraci nového uživatele přes tlačítko Registrace na úvodní stránce.

Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu naleznete v Uživatelské příručce IS KP14+


VSTUP DO APLIKACE IS KP14+


UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z OP PIK

15.3.2016

Vážení žadatelé,

při vyplňování žádostí o podporu (včetně žádostí vrácených k opravě/doplnění) je nutné nově vyplnit následující:

  1. Formulář Účty subjektu. Zde se vyplňuje číslo účtu žadatele o podporu, kam bude v budoucnu poskytovatel dotace v případě schválení žádosti o podporu zasílat dotaci.
  2. Ve formuláři Rozpočet základní u každé rozpočtové položky nastavit příznak u De minimis, a to konkrétně Patří do de minimis nebo Nepatří do de minimis v závislosti na druhu poskytované podpory (pozn.: V případě programů Školicí střediska a Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví volí žadatelé u každé rozpočtové položky Patří do de minimis).

Děkujeme za spolupráci.


UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z OP PIK

1.2.2016

Vážení žadatelé,

žádáme Vás o kontrolu nastavení komunikačního kanálu pro notifikaci u Vašeho účtu na záložce Profil uživatele, Kontaktní údaje v informačním systému IS KP14+. Po nastavení tohoto komunikačního kanálu byste měli být vyrozuměni prostřednictvím emailu nebo sms o zaslání případné depeše k Vašim žádostem o podporu. Zároveň žádáme žadatele, aby průběžně kontrolovali přijaté depeše přímo v aplikaci IS KP14+, a nespoléhali se pouze na zaslané notifikace. Děkujeme za spolupráci.


Upřesnění k obecné dokumentaci k výzvám vyhlášeným dne 15. 12. 2015 – dokument Vymezení zvýhodněných regionů

22.12.2015

Pro výzvy OP PIK vyhlášené dne 15. prosince 2015, jmenovitě 1. výzva Spolupráce — Technologické platformy, 1. výzva Služby infrastruktury, 1. výzva Obnovitelné zdroje energie, 2. výzva Inovace: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví se upřesňuje společný dokument k těmto výzvám "Vymezení zvýhodněných regionů", kde se mezi hospodářsky problémové regiony definované usnesením vlády ČR č. 952/2013 doplňuje Karlovarský kraj. Tato úprava vychází z usnesení vlády č. 826/2015 o postupu přípravy koncepce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Obdobně se ve 3. výzvě Technologie upravuje seznam podporovaných regionů obsažený ve Specifické příloze č. 2 výzvy, kde se mezi hospodářsky problémové regiony definované usnesením vlády ČR č. 952/2013 doplňuje Karlovarský kraj. Tato úprava vychází rovněž z usnesení vlády č. 826/2015. Odpovídajícím způsobem se pro 3. výzvu Technologie upravuje Specifická příloha č. 3 výzvy týkající se kritérií pro hodnocení.

Obecná dokumentace k výzvám je k dispozici zde.


INFORMACE PRO ŽADATELE Z OP PIK

2. 12. 2015

Informace se vztahuje k výzvám vyhlášeným k 29. 5. 2015, kromě programu podpory MARKETING a APLIKACE.

Stanovisko Řídicího orgánu OP PIK k dokládání přílohy Projektová dokumentace u výzev OP PIK vyhlášených k 29. 5. 2015:

Požadavek na dokládání přílohy "Projektová dokumentace" byl ze strany Řídicího orgánu OP PIK doplněn dodatečně po datu vyhlášení výzev (po 29. 5. 2015). Z tohoto důvodu nelze považovat tuto přílohu za povinnou. Řídicí orgán OP PIK je však nucen trvat na jejím doložení, neboť jinak nejsou schopni určení externí nebo interní hodnotitelé objektivně posoudit hospodárnost projektu (rozpočet projektu).

Je tedy na rozhodnutí žadatelů, zda přílohu Projektová dokumentace doloží nebo nikoli. V případě nedoložení však bude interní hodnotitel nucen udělit u hodnotícího kritéria Hospodárnost rozpočtu 0 bodů, což může žadatele v další hodnocení výrazně znevýhodnit. Proto doporučujeme žadatelům přílohu Projektová dokumentace na výzvu projektového manažera Agentury CzechInvest doložit. Projektový manažer poskytne žadateli na doložení Projektové dokumentace obvykle lhůtu 2 měsíců od vyzvání k jejímu doplnění, v odůvodněných případech u rozsáhlejších projektů může projektový manažer povolit lhůtu na doložení delší.


INFORMACE PRO ŽADATELE

Vážení žadatelé,

dle informace TESCO SW Google Chrome přestal umožňovat spuštění pluginu Silverlight, takže jej není možno použít pro podpis žádosti.


UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

Vážení žadatelé,

dovolujeme si upozornit, že při vyplňování žádosti v aplikaci ISKP14+ je nutné na kartě Subjekty projektu vyplnit do kolonek „Počet zaměstnanců“, „Roční obrat“ a „Bilanční suma roční rozvahy“ takové údaje, aby velikost podniku byla v souladu s Aplikačním výkladem MSP.


VSTUP DO APLIKACE IS KP14+


Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Uživatelská příručka IS KP14+

Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

PDF dokument 7,4 MB 2.3.2016