Operační program Průmysl a podnikání

Operační program Průmysl a podnikání vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v květnu 2004 a jeho cílem byla podpora českých firem ve zpracovatelském průmyslu.

Logo Operačního programu Průmysl a podnikáníOperační program se skládá z jedenácti podprogramů a na jejich administraci se kromě agentury CzechInvest podílí také Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Evaluační studie k Operačnímu programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006

 V souvislosti s ukončováním operačního programu OPPP zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu zkrácené verze tří evaluačních projektů:

Cílem zadání výše uvedených evaluačních studií bylo zpracovat podkladový materiál pro vypracování Závěrečné zprávy k Operačnímu programu Průmysl a podnikání a pro ex - post evaluaci tohoto operačního programu.

Příručka pro příjemce podpory k ukončování OPPP

Logo EUMinisterstvo průmyslu a obchodu vypracovalo Příručku pro příjemce podpory, jejímž účelem má být usnadnění orientace v povinnostech příjemce podpory při ukončování projektů OPPP. Text brožurky je zaměřen na příklady z praxe (ať již metodický popis, nebo konkrétní příklady postupů, případně vzory formulářů, fotografie atd.), které mohou příjemcům usnadnit zpracování jednotlivých požadovaných podkladů vztahujících se k životní fázi projektu nebo udržitelnosti po jeho ukončení.

Žádost o platbu a změny v realizaci projektu OPPP

Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) se nachýlil ke svému konci programovacího období (pravidlo n+2), kdy je potřeba dbát větší pozornosti závěrečnému finančnímu vypořádání prostředků strukturálních fondů, s tím souvisí i datum pro podání žádosti o platbu nebo změny v realizaci projektu (u dotačních programů).
OPPP je vyhlášen na období let 2004-2006. Žádosti o podporu bylo proto možné v programech, kde jsou žádosti přijímány průběžně, předkládat nejpozději do konce října 2006, přičemž žádosti o platbu v dotačních programech (vyjma programu Klastry) je nutné předložit nejpozději do 30. září 2008. Konečný termín pro příjem žádostí o platbu v rámci programu Klastry je stanoven na 31. červenec 2008. Žádosti o platbu předložené po tomto datu nebudou přijaty.
Bližší informace o žádostech o platbu a závazných termínech naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Nová metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů pro období 2004-2006

Dne 15. 5. 2008 vstoupila v platnost nová Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programovací období 2004-2006 Ministerstva financí ČR. Dle této metodiky a stanoviska MPO není nutné z důvodu snížení administrativní náročnosti při předkládání žádosti o platbu od 23. 6. 2008 fyzicky dokládat účetní doklady a jiné doklady stejné důkazní hodnoty (faktury, paragony atp.), kterými je prokazována existence uznatelných nákladů, a to do výše 10 000,- Kč včetně DPH za jednotlivý účetní doklad.

Informace k postupu vyplácení dotace OPPP

Od 1. 1. 2007 zajišťuje HVB Bank vyplácení dotací příjemcům dotace ze všech programů Operačního programu Průmysl a podnikání. Upozorňujeme, že příjemce dotace není povinen zakládat si u této banky jakýkoliv speciální účet na projekt či výplatu dotace. HVB Bank poukáže automaticky finanční prostředky dotace na účet příjemce dotace, který bude uveden v Žádosti o platbu. Případné založení účtu u HVB Bank nebude mít žádný vliv na včasnější vyplacení dotace.

Finanční prostředky budou od HVB Bank zaslány po věcné a finanční kontrole daného projektu/etapy. Kontrolní proces je započat předložením Žádosti o platbu, její kontrolou ze strany CzechInvestu a následným schválením ministerstvem průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu poté zadává HVB Bank bankovní příkaz, na základě něhož bude zaslána dotace.

V dřívějším období a některých programech spadajících do strukturálních fondů bylo nutno čerpání dotace realizovat prostřednictvím Oznámení o limitu výdajů státního rozpočtu, tzv. limitky, vystaveném správcem programu. V rámci vyplácení dotací ze strukturálních fondů spadajících pod OPPP se nyní limitky nepoužívají.

 

Souhrnné statistiky podaných žádostí a udělených dotací nebo úvěrů podle krajů a programů naleznete v on-line statistikách.

 

Priorita / Opatření Programy podpory

Priorita 1 - Rozvoj podnikatelského prostředí

Opatření 1.1 - Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita
Opatření 1.2 - Rozvoj podnikatelské infrastruktury Reality
Opatření 1.3 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu Školicí střediska
Opatření 1.4 - Rozvoj informačních a poradenských služeb Klastry

Priorita 2 - Rozvoj konkurenceschopnosti podniků

Opatření 2.1 - Zakládání a rozvoj malých a středních podniků Start, Kredit, Marketing, Rozvoj
Opatření 2.2 - Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace
Opatření 2.3 - Snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů Obnovitelné zdroje energie, Úspory energie

 

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výroční zpráva OPPP 2008

PDF dokument 856,34 kB 21.10.2009

Pravidla pro publicitu

pravidla publicity, vlajka EU v různých formátech, grafický manuál atd.

ZIP archiv 543,27 kB 21.3.2007

Pokyny pro žadatele - OPPP

Podrobný popis toho, co by měl žadatel udělat pro získání dotace z programů.

ZIP archiv 762,06 kB 6.2.2007

Příručka pro příjemce podpory k ukončování OPPP

PDF dokument 735,41 kB 17.9.2008

Metodika uznatelných nákladů, obecná část

PDF dokument 211,95 kB 22.5.2008

Metodika pro výběr dodavatelů

PDF dokument 155,97 kB 7.2.2007

Metodika etapizace projektu

PDF dokument 65,06 kB 7.2.2007

Výroční zpráva OPPP za rok 2006

PDF dokument 1,05 MB 26.7.2007

Metodika uznatelných nákladů, zvláštní část pro program Marketing

PDF dokument 116 kB 3.4.2008

Formulář Žádosti o platbu

ZIP archiv 496,98 kB 2.7.2008

Informace pro příjemce dotace OPPP

PDF dokument 97,83 kB 2.7.2008

Pravidla pro dokládání uznatelných nákladů

PDF dokument 186,7 kB 2.7.2008

Návodka pro dokládání materiálů k Žádosti o platbu

PDF dokument 209,59 kB 2.7.2008

Vzorově vyplněný formulář Žádosti o platbu

PDF dokument 632,79 kB 9.7.2008

Výroční zpráva OPPP za rok 2007

PDF dokument 1,48 MB 27.8.2008

Celkové vyhodnocení výsledků a dopadů realizace OPPP

PDF dokument 492,43 kB 28.5.2009

Vyhodnocení dopadů realizace OPPP na hospodářský vývoj v regionech soudržnosti

PDF dokument 1,17 MB 28.5.2009

Vyhodnocení realizace projektů OPPP v oblasti vědy a výzkumu

PDF dokument 851,27 kB 28.5.2009