Reality

Program Reality umožnil získat finanční podporu na výstavbu a rozvoj podnikatelských zón, regeneraci nedostatečně využívaných území a výstavbu a rekonstrukci objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb.

V tomto programu bylo schváleno 114 projektů, jejichž celková požadovaná dotace činila 2,1 mld. Kč. 

  • Z hlediska typu projektu byl největší zájem o Rekonstrukci objektu (48 projektů za 580 mil.  Kč).
  • Z hlediska typu žadatele bylo nejvíce projektů realizováno podporovanými podniky (50 projektů za 517 mil. Kč).

Výše uvedené finanční sumy se postupem času mírně mění (směrem k nižším požadovaným částkám) a to díky úsporám při vlastní realizaci projektu. Teprve po vyřízení všech Žádostí o platbu u všech projektů bude možno zjistit celkovou sumu finančních prostředků, které byly v programu Reality vyčerpány a díky kterým se zlepšil stav podnikatelských nemovitostí a oživil trh podnikatelských nemovitostí.

Podíl podpořených projektů podle druhu

 

Zajímavé je srovnání greenfieldů a brownfieldů. Mezi greenfieldy jsou zařazeny typy projektů Výstavba průmyslových zón, Rozvoj průmyslových zón, Výstavba objektu; mezi brownfieldy jsou zařazeny typy projektů Regenerace průmyslových zón a Rekonstrukce objektu. Projekt Vyhotovení projektové dokumentace je vyčleněn zvlášť, neboť ho do těchto dvou kategorií nelze zařadi. Z hlediska počtu podpořených projektů tvoří greenfieldy 40 %, brownfieldy 51 % a ostatní 9 %.

 

 

 

 

Programem Reality bylo podpořeno více než 489 ha rozvojových ploch* v rámci 590 ha celkové rozlohy průmyslových zón (projekty Výstavby, Regenerace a Rozvoje). Tato čísla se odlišují, neboť rozvojové plochy jsou přímo určeny k realizaci projektu (od celkové výměry průmyslových zón jsou odečteny např. plochy pod komunikacemi, retenční nádrže a ostatní infrastruktura).

V rámci projektů Výstavba objektu a Rekonstrukce objektu bylo programem Reality podpořeno více než 289 000 m2 podlahových ploch.

Průměrná částka dotace na projekt činila přes 18 milionů korun.

V průběhu let 2007 – 2008 bude probíhat fyzická realizace projektů, spojená s administrací žádostí o platbu a vyplacením přidělené dotace. Konečný termín pro příjem žádostí o platbu v rámci OPPP je stanoven na 30. září 2008. Žádosti o platbu předložené po tomto datu nebudou přijaty! (Úplné informace jsou zveřejněny na webových stránkách MPO.)

Mezi nové programy na podporu podnikání v období 2007 – 2013, financované ze strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu, bude patřit také  program Nemovitosti, který navazuje a vychází z již ukončeného programu Reality.

* Rozvojová plocha je plocha průmyslové zóny určená pro realizaci Projektu, která se sestává z parcel určených k převodu, pronájmu, nebo parcel, které jsou ve vlastnictví Podporovaného podniku (tj. nejsou zde zahrnuty komunikace, ostatní objekty infrastruktury, atd.).

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Žádost o platbu

informativní žádost o platbu z Operačního programu Průmysl a podnikání, předvyplněný formulář získáte v regionální kanceláři

ZIP archiv 496,98 kB 3.7.2008

Vzor žádosti o platbu

PDF dokument 193,16 kB 28.1.2007

Žádost o změnu podmínek projektu

MS Word dokument 59,5 kB 6.2.2008

DK Plast

Případová studie programu Reality.

PDF dokument 324,45 kB 26.3.2008

Vzorové potvrzení od dodavatele o zaplacení faktury

ve formátu pdf

PDF dokument 77,13 kB 27.3.2007

Vzorové potvrzení o zaplacení faktury

vzorové potvrzení ve formátu xls

MS Excel dokument 27 kB 27.3.2007

Příloha č. 1 Konečný termín pro příjem žádostí o platbu

PDF dokument 102,31 kB 10.10.2007