Inovace

Jednou z cest, jak posílit konkurenceschopnost podniku, je zavádění nových výrobků, služeb či technologií. V rámci programu Inovace II mohli získat podnikatelé bez ohledu na velikost podniku nevratnou dotaci na realizaci projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.     

22. února 2006 vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu výzvu pro podávání žádostí do programu Inovace II, který navazoval na stejnojmenný program Inovace. Podávání žádostí bylo možné od 3. do 28. dubna 2006 a bylo podáno celkem 113 žádostí. Nejaktivnější byli žadatelé v kraji Středočeském (27 podaných projektů), Jihomoravském a Zlínském. Celkem bylo v programu Inovace II podpořeno 41 projektů. Podpořené projekty byly nejčastěji z oblasti výroby elektrických a optických přístrojů a zařízení a z oblasti výroby chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken.

Celková dotace určená na podporu schválených projektů dosáhla výše zhruba 538 mil. Kč. Tímto se v programu Inovace II vyčerpaly všechny přidělené prostředky. Dotace budou průběžně vypláceny žadatelům do konce roku 2008 podle ukončení jednotlivých projektů.

Konečný termín pro příjem žádostí o platbu v rámci programu Inovace je stanoven na 30. září 2008. Žádosti o platbu předložené po tomto datu nebudou přijaty.

Cílem programu Inovace II bylo, pomocí podpory ve formě dotací, umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů zaměřených na podporu komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje v podobě zavádění nových výrobků, technologií a služeb s vyšší technickou a užitnou hodnotou.

V programu Inovace nebyly podporovány projekty z oblasti výzkumu a vývoje, projekty prosté modernizace výrobků, služeb či technologií ani racionalizace jejich výroby bez vazby na vytváření kvalitativně nového výrobku, technologie nebo služby s novou přidanou hodnotou.

Další informace o programu vám rovněž poskytne kterákoli z regionálních kanceláří agentury CzechInvest, případně se na nás obraťte prostřednictvím e-mailové adresy programy@czechinvest.org nebo volejte zdarma na naši informační linku 800 800 777 (v pracovní dny od 9 do 13 hod).


Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Žádost o platbu

informativní žádost o platbu z Operačního programu Průmysl a podnikání, předvyplněný formulář získáte v regionální kanceláři

ZIP archiv 496,98 kB 3.7.2008

Vzor žádosti o platbu

PDF dokument 193,16 kB 28.1.2007

Žádost o změnu podmínek projektu

MS Word dokument 59,5 kB 6.2.2008

Metodika uznatelných nákladů, zvláštní část pro program Inovace II

PDF dokument 62,98 kB 7.2.2007

Vzorové potvrzení od dodavatele o zaplacení faktury

ve formátu pdf

PDF dokument 77,13 kB 27.3.2007

Vzorové potvrzení o zaplacení faktury

vzorové potvrzení ve formátu xls

MS Excel dokument 27 kB 27.3.2007

Předepsané tabulky - Inovace II

MS Excel dokument 84,5 kB 17.4.2008

Předepsané tabulky - Inovace I

MS Excel dokument 84,5 kB 17.4.2008

Příloha č. 1 Konečný termín pro příjem žádostí

PDF dokument 48,06 kB 9.10.2007