Globální grant EDUCA

Hlavním cílem podpory GG EDUCA je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných CZ – NACE.

GG EDUCA spadá pod Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 1 Adaptibilita, oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniku.

GG EDUCA je zaměřen především na specifické vzdělávání (poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu do dalších podniků a pracovních oborů).

Mezi podporované aktivity patří především:

Aktivity specifického vzdělávání (minimálně 80%):

 • profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli
 • odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace
 • získávání klíčových dovedností zvyšujících udržitelnost zaměstnání v podniku žadatele
 • aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů s důrazem na přípravu na konkrétní práci/pracovní pozici
 • tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance
 • příprava podnikových lektorů

Aktivity obecného vzdělávání (maximálně 20%) například:

 • jazykové vzdělávání
 • školení základních počítačových dovedností;
 • školení v oblasti tzv. měkkých dovedností, např. prezentační dovednosti,
 • komunikační dovednosti, techniky vyjednávání, projektový management,
 • marketing, management řízení, zvládání stresu, řízení lidských zdrojů,  tvorba webových stránek;
 • vzdělávání v oblasti softwaru, které je přenositelné a je považováno za
 • obecné např. JAVA, SQL, ORACLE, Microsoft Office, Microsoft síťové
 • aplikace, MS server, ostatní Microsoft školení pokud žadatel neprokáže
 • jeho nepřenositelnost, Linux, MS Dynamics, Sharepoint apod., AutoCAD - základní školení;
 •  komerčně dostupné účetní a podnikové informační systémy apod.;
 •  metody řízení procesů/jakosti/rizika/systémy řízení podle mezinárodních norem;
 • školení nutná pro získání způsobilosti pro výkon činnosti (vyplývající ze zákonných norem a předpisů vyžadujících způsobilost pracovníka k výkonu dané práce).

Žádat mohou podniky bez ohledu na velikost, které mají sídlo na území České republiky a spadají do podporovaných CZ-NACE (uvedené v aktuální výzvě GG EDUCA). Cílová skupina však musí být mimo hl. m. Praha.

Mezi podporované sektory vymezené CZ-NACE patří například:

 • zpracovatelský průmysl
 • výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
 • stavebnictví
 • činnosti v oblasti výpočetní techniky
 • výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
 • manipulace s nákladem, skladování (logistika)
 • a další dle znění programu.

Mezi podporované cílové skupiny patří zaměstnavatelé, zaměstnanci podniků a podnikající fyzické osoby bez ohledu na právní formu a velikost.

Podpora je poskytována ex-post - schopnost žadatele zajistit prvotní financování

Vzdělávací aktivity v rámci projektů mohou být zajišťovány interně i externě. V rámci GG EDUCA je možné realizovat školení i v zahraničí, avšak tuto skutečnost je nutno doložit Čestným prohlášením (nemožnost realizace v ČR).

Pravidla k jednotlivým oblastem způsobilých výdajů jsou uvedeny v Metodice způsobilých výdajů OP LZZ, která je součástí desatera (příloha D5).