Informace o stavu administrace projektových žádostí ve výzvě č. 92 EDUCA III

V rámci výzvy č. 92 bylo předloženo 388 projektových žádostí. Zaregistrováno bylo 386 žádostí, 2 žádosti nemohly být z důvodu pochybení na straně žadatele zaregistrovány. Projektové žádosti byly předloženy v celkové výši 1 164 230 572,31 Kč.

„Vážení příjemci, prosíme věnujte pozornost dokumentu „Zjištění v oblasti zadávání veřejných zakázek

Stav k 8.4.2013

Zprávu o výsledcích výběrového procesu naleznete níže v připojených souborech.


Stav k 22. 2. 2013:

V průběhu měsíce ledna bylo ukončeno věcné hodnocení projektů externími hodnotiteli. Do této fáze hodnocení postoupilo 245 projektů, z toho 44 projektů nesplnilo podmínky věcného hodnocení.

K projednávání na výběrově komisi tak postoupilo 201 projektů. Žadatelé, jejichž projekty nebyly externími hodnotiteli doporučeny, již byli o tomto výsledku informováni  prostřednictvím IS Benefit7.

Od 5. 2. 2013 do 28. 2. 2013 probíhají jednání výběrové komise. Do 14ti dnů od ukončení výběrového procesu budou žadatelé informováni prostřednictvím IS Benefit7 o výsledcích.


Stav k 3. 1. 2013:

Hodnocení přijatelnosti a formální hodnocení všech žádostí bylo ukončeno. Probíhá věcné hodnocení žádostí.


Příjem žádostí o finanční podporu byl zahájen dne 3. 9. 2012.

V pátek dne 21. 9. 2012 ve 12:00 byl pozastaven příjem žádostí o finanční podporu ve výzvě č. 92 - EDUCA III. 

Důvodem byl vysoký počet dosud přijatých žádostí, jejichž požadavky na podporu výrazně převýšily finanční alokaci na tuto výzvu.


Oznamujeme vyhlášení III. výzvy GG EDUCA, která bude evidována jako výzva číslo 92.


Adresa pro doručení žádostí:

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Oddělení EDUCA

Štěpánská 15

120 00  Praha 2

Žádost bude žadatel vyplňovat online v aplikaci BENEFIT, která je dostupná na stránkách www.eu-zadost.cz  nebo www.eu-zadost.eu.

Při tvorbě žádosti se bude žadatel řídit pokyny uvedenými v příručkách Desatera OP LZZ spolu s podpůrnými dokumenty zveřejněnými níže.

Žádosti budou vyhodnocovány průběžně.


Pozvánka na seminář

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář ke 3. výzvě GG EDUCA. Pozvánku s návodem na registraci naleznete zde.


Více informací:

  • na emailové adrese: educa@czechinvest.org.
  • na internetových stránkách www.mpo.cz, www.esfcr.cz
  • na informační telefonní lince +420 224 852 432 (pracovní dny od 8 do 16 hodin)
  • rovněž jsou plánovány semináře pro žadatele, jejichž termíny budou postupně zveřejňovány zde

Novinky oproti předchozí výzvě:

  • Zkrácení projektu na maximální délku 18 měsíců.
  • Zvýšení hranice minimální výše podpory na jeden projekt na 1 mil. Kč.
  • Definován přesný postup pro výpočet podílu obecného vzdělávání na celkovém rozpočtu projektu.
  • Vytvořen podpůrný materiál pro upřesnění podporovaných a nepodporovaných školení.
  • Aktualizovány Doporučené pokyny pro žadatele k vyplňování projektové žádosti.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výzva k předkládání grantových projektů OP LZZ

PDF dokument 304,15 kB 30.3.2012

Potvrzení o převzetí žádosti

PDF dokument 204,04 kB 30.3.2012

Specifické vzdělávání – podpůrný materiál

PDF dokument 283,98 kB 30.3.2012

Aktivity vlastní realizace dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců

PDF dokument 209,18 kB 30.3.2012

Doporučené pokyny pro žadatele vyplňování projektové žádosti

PDF dokument 176 kB 30.3.2012

Informace o dopadech protikorupční novely ZVZ

PDF dokument 64,91 kB 2.4.2012

EDUCA – podporované CZ NACE

PDF dokument 82,78 kB 3.4.2012

3. výzva GG EDUCA – seminář pro žadatele

odborný seminář

PDF dokument 400,29 kB 14.6.2012

Obvyklé ceny zařízení a vybavení v OP LZZ

PDF dokument 84,92 kB 24.7.2012

Obvyklé mzdy/platy pro OP LZZ

PDF dokument 96,47 kB 24.7.2012

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

PDF dokument 409,97 kB 8.4.2013

Balíček pro příjemce

ZIP archiv 971,28 kB 14.11.2013

Zjištění v oblasti zadávání veřejných zakázek

PDF dokument 192,31 kB 20.9.2013

Kontakty na projektové manažery

PDF dokument 56,72 kB 17.7.2014

Pravidla pro počítání úvazků

PDF dokument 293,64 kB 6.3.2014

Nepřímé náklady – podpůrný materiál

PDF dokument 332,87 kB 18.3.2014