Marketing – Výzva I.

Rozhodli jste se prorazit s vašimi produkty i na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Jste malý nebo střední podnik nebo seskupení malých a středních podniků?

Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. V rámci programu je podporováno např. získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů. Podporované aktivity, náležitosti a podmínky programu naleznete v textu programu.

Zprostředkujícím subjektem programu Marketing byla do 30. 9. 2007 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade. Od 1. 10. 2007 je administrací programu pověřena agentura CzechInvest.

Přijímání registračních žádostí do programu Marketing v rámci 1. výzvy bylo ukončeno 31. prosince 2007.O dotace v rámci programu Marketing byl mezi podnikateli obrovský zájem. V současné době jsou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace u schválených projektů, kterých je téměř 700 s požadovanou dotací v celkové výši 0,42 mld. Kč. Dne 15. 7. 2008 byl zahájen příjem žádostí o platbu prostřednictvím aplikace eAccount.

O výsledku hodnocení jednotlivých projektů jsou žadatelé informováni průběžně po ukončení hodnocení jednotlivých projektů v rámci první výzvy.

Dne 19. 6. 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR schválilo navýšení alokace pro první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory MARKETING na 500 mil. Kč. Výzva byla vyhlášena dnem 28. února 2007 a původně plánovaná alokace byla 189,4 mil. Kč (při kurzu 25,25 Kč/EUR). Navýšením alokace dojde k zajištění finančních prostředků pro kvalitní projekty, které prošly procesem hodnocení na základě podání plné žádosti o dotaci, ale v rámci původní alokace by nemohly být požadavky firem uspokojeny.

Upozornění:

Časově omezená výzva pro podání žádostí o podporu do programu MARKETING Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášena dnem 28. února 2007. Příjem registrační žádosti v rámci této výzvy byl stanoven od 1. března 2007 do 31. prosince 2007.

V průběhu roku 2008 na základě vývoje procesu implementace programové výzvy pracoval Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace na finálním znění dokumentu Podmínky poskytnutí dotace v rámci této Výzvy programu MARKETING Operačního programu Podnikání a inovace.

Současně platné znění tohoto dokumentu bylo zveřejněno s platností od 28. dubna 2008.

Tento dokument v Obecné části, článek IV. Změny projektu bod (2), druhý odstavec uvádí: „Termín  zahájení  i ukončení projektu je závazný s tím, že termín zahájení projektu lze bez souhlasu poskytovatele prodloužit až o čtyři (4) měsíce; změnu je však nutné nahlásit Agentuře nejpozději v den reálného zahájení projektu.“ Žadatele o podporu v rámci této Výzvy programu MARKETING, u kterých došlo ke změně  termínu zahájení projektu v období od podání žádosti do doby platnosti upraveného znění Podmínek, tj.do 28. dubna 2008, splní tuto povinnost tím, že  podají v systému e-Account elektronicky podepsanou Žádost o změnu harmonogramu.

Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013 proto důrazně doporučuje všem žadatelům, aby ve vlastním zájmu podali Žádost o změnu harmonogramu neodkladně, a to 30 dní po obdržení této zprávy nebo od podpisu Rozhodnutí Řídícího orgánu, podle toho, která skutečnost nastala později.

Aktuální informace

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo Sdělní žadatelům ve věci naplňování Článku III, bod 1 Zvláštní části Podmínek programu Marketing OPPI. Sdělení se týká překročení rozpočtové položky do 20 %.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo Sdělení žadatelům ve věci stanovení termínu zahájení projektů "Účast podnikatelů na výstavách a veletrzích v zahraničí" v 1. výzvě programu Marketing OPPI.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
 • seskupení malých a středních podniků
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • dotace ve výši 0,1 – 2 mil. Kč, maximálně 50 % způsobilých výdajů
 • limity platné pro 1. výzvu:
  • získání marketingových informací o zahraničním trhu – dotace maximálně do výše 100 tisíc Kč
  • tvorba propagačních materiálů (např. letáky, brožurky, inzeráty, pozvánky v cizích jazycích) – dotace maximálně do výše 400 tisíc Kč
  • tvorba cizojazyčných internetových stránek včetně výtvarného návrhu prezentace podniku nebo výrobku, včetně SW pro funkčnost stránek – dotace maximálně do výše 200 tisíc Kč
  • účast podnikatelů na výstavách a veletrzích v zahraničí – dotace maximálně do výše 300 tisíc Kč na jednotlivou výstavu.
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • získávání a tvorba marketingových informací
 • tvorba propagačních materiálů a cizojazyčných internetových stránek
 • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí
 • výdaje na publicitu spojené s realizací projektu
Specifika a omezení
 • žadatel musí mít sídlo mimo Prahu s výjimkou případů, kdy je vývozní činnost spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region Praha
 • doba realizace projektu může být maximálně 1 rok
 • podpořeny budou podniky, jejichž aktivity směřují do oblastí vymezených ve Výzvě I v příloze č.1

Žadatelům doporučujeme nejprve si přečíst text Výzvy I programu Marketing, kde jsou vymezeny základní podmínky včetně podporovaných OKEČ, Přílohy I Smlouvy o ES a výběrových kritérií. Pro zjednodušení přípravy projektu programu Marketing byly vypracovány Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z programu Marketing – Výzva I, které obsahují doplňující informace k Výzvě, postup při podání Registrační žádosti, Plné žádosti, Žádosti o platbu pomocí aplikace eAccount, osnovu podnikatelského záměru a dále obsahují pravidla pro výběr dodavatelů, definici MSP, pravidla etapizace projektu, pravidla pro publicitu a pravidla způsobilosti výdajů (obecná i zvláštní část pro program Marketing). Dále doporučujeme seznámit se s textem vzorových Podmínek poskytnutí dotace ještě před zahájením přípravy žádosti, abyste si byli předem vědomi všech povinností, které budete muset v průběhu realizace projektu i ve stanoveném období po realizaci projektu dodržovat.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

text programu Marketing

PDF dokument 392,44 kB 27.8.2008

Marketing - Výzva I

PDF dokument 283,89 kB 27.8.2008

Podmínky poskytnutí dotace z programu Marketing - VZOR

PDF dokument 290,01 kB 13.7.2009

Pravidla způsobilosti výdajů

Pravidla způsobilosti výdajů - zvláštní část pro program Marketing.

PDF dokument 172,41 kB 29.9.2008

FAQ - způsobilé náklady

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky ke způsobilosti výdajů.

PDF dokument 450,73 kB 27.8.2008

Příloha č. 1 - Podporované OKEČ

Vymezené OKEČ, které jsou v rámci programu Marketing podporované.

PDF dokument 249,44 kB 27.8.2008

Příloha č. 2 - Seznam vyloučených výrobků

Vymezení produktů a sektorů, které nelze podpořit.

PDF dokument 268,39 kB 27.8.2008

Příloha č. 3 - Výběrová kritéria

Kritéria pro výběr projektu.

PDF dokument 195,94 kB 27.8.2008

Příloha č. 4 - Požadavek na podnikatelskou historii žadatele

Vysvětlující informace k požadavku na podnikatelskou historii žadatele.

PDF dokument 99,25 kB 27.8.2008

Návod na podání Žádosti o platbu

PDF dokument 1,11 MB 27.8.2008

Příručka způsobilých výdajů - Marketing

PDF dokument 209,52 kB 2.10.2008

Oficiální výklad ke Článku III Podmínek

PDF dokument 40,85 kB 2.10.2008

Sdělení-Účast na výstavách a veletrzích

PDF dokument 17,77 kB 6.10.2008

Úpravy limitů rozpočtových položek

Dokument doplňuje "Stanovisko poskytovatele dotace k vybraným ustanovením Podmínek" a upřesňuje problematiku Stanovení úpravy limitů rozpočtových položek u dotačních projektů.

PDF dokument 132,52 kB 15.10.2008

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace programu Marketing – Výzva I

PDF dokument 1,82 MB 15.3.2012

Tabulka splnění závazných ukazatelů (ZU) – program Marketing

MS Word dokument 68,77 kB 1.10.2012