Prosperita

Jednou z bariér rozvoje ekonomiky ČR je nedostatečná komunikace a spolupráce mezi oblastí výzkumu, reprezentovanou např. vysokými školami či výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou. Vytváření příznivého prostředí pro spolupráci obou těchto stran je právě cílem programu Prosperita.

K podporovaným aktivitám patří zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a také vytváření sítí business angels, které podněcují vznik a rozvoj inovativních firem.

 • vědeckotechnické parky - jsou subjekty, které poskytují potřebné prostory a služby firmám s delší historií podnikání. Přítomnost vyspělých firem uvnitř takového parku podporuje vtažení těch méně „zkušených" do světa podnikání.
 • podnikatelské inkubátory - vytvářejí zázemí pro zasídlení začínajících firem s dobrým nápadem. Tito „nováčci" mohou získat od provozovatele inkubátoru dotaci na nájem kancelářských, laboratorních a dalších prostor a dále dotaci na konzultantské služby, školení nebo rekvalifikaci. Další výhodou zasídlení v inkubátoru je společné sdílení prostor, laboratoří, což zlepšuje vzájemnou spolupráci a komunikaci s ostatními firmami.
 • centra pro transfer technologií - ve spolupráci s výzkumnými institucemi a s vysokými školami napomáhají přenosu nových a dosud nevyužitých technologií do firem. Dále také poskytují odborné poradenství a poradenství v oblasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví.
 • sítě business angels - jsou nástrojem pro poskytnutí kapitálu podnikatelům v počáteční fázi podnikání, která je spojena s vyšší mírou rizika a tím rozšířit možnosti financování jejich podnikatelských nápadů. Základní činností je tedy propojení investorů (= business angels) a podniků se zajímavými podnikatelskými plány.

Vítěz soutěže Podnikatelský projekt roku - kategorie Prosperita

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vybudovala Vědeckotechnický park zaměřený na informační a komunikační technologie. Celkem je v něm k dispozici více než 5 000 metrů čtverečních plochy nadstandardně vybavených laboratoří, kanceláří a specializovaných pracovišť nabízených inovačním podnikům. V areálu je vyhrazeno i 450 metrů čtverečních prostor pro podnikatelský inkubátor.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Text programu Prosperita

PDF dokument 209,97 kB 29.2.2008

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace – I. Výzva

PDF dokument 2,16 MB 14.3.2012

Vzor potvrzení města o zařazení projektu do IPRM

PDF dokument 89,87 kB 30.3.2009

Dokládání vazby projektů na Integrovaný plán rozvoje měst

PDF dokument 295,04 kB 30.3.2009

Leták Prosperita

PDF dokument 1,59 MB 30.5.2008

BIC Ostrava

případová studie programu Prosperita

PDF dokument 253,9 kB 8.2.2007

Užití účelových znaků pro obce jako příjemce podpory

PDF dokument 96,81 kB 21.7.2009

Centrální registr podpor malého rozsahu - de minimis

PDF dokument 137,56 kB 27.1.2010

Otázky a odpovědi

 
 • Jaké vybavení (technologie) je možné pořizovat v rámci dotace určené na zřízení a fungování vědeckotechnického parku či podnikatelského inkubátoru?

  Technologie, která je určená do společných dílen či laboratoří není typově vymezena. Je však nutné počítat s tím, že je to technologie, kterou používá většina firem umístěných ve vědeckotechnickém parku nebo inkubátoru. Program neumožňuje přímou podporu jednotlivých firem umístěných ve VTP či inkubátoru. Rovněž nesmí tato technologie sloužit k sériové výrobě. Primárně by měla sloužit k ověření výsledků výzkumu, výrobě prototypu, měření kvality apod. Přitom při nákupu takové technologie se musí žadatel řídit Pravidly pro výběr dodavatelů uvedených v Pokynech pro žadatele.

 • Mezi uznatelnými náklady projektu je vymezena mimo jiné projektová příprava a dokumentace, která bude ale potřebná již jako součást příloh žádosti? Existuje pro tuto položku nějaký pardon, pokud bude muset být vynaložena před podáním (přijetím) žádosti?

  Součástí žádosti - přílohy je jen dokumentace potřebná k vydání územního rozhodnutí, resp. toto územní rozhodnutí. Ostatní dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentace atd. bude moci být zařazena v uznatelných nákladech, ale pozor - uznatelný náklad může vzniknout až po datu přijetí žádosti, které vydává regionální kancelář, která přijala žádost. To platí i pro věcnou náplň uznatelného nákladu, tj. zdanitelné plnění musí být uskutečněno až po tomto datu.

 • Jak dlouhá musí být historie spolupráce podniků s vysokou školou/výzkumným ústavem?

  Je třeba prokázat „kvalitu" spolupráce. Tzn. spolupráce může být i nová, ale musí být dobře popsána a zakotvena v dohodě, deklaraci apod.

 • Je možné do projektu Centra pro transfer technologií zahrnout i nákup zařízení a materiálu, který by sloužil k ověření, dopracování nebo převedení laboratorních výsledků do průmyslového využití?

  V souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a požadavky EU nelze toto zařízení a materiál pořízený pro výše zmíněné aktivity Centra pro transfer technologií považovat za uznatelný náklad v programu Prosperita, a proto na ně ani není možné získat dotaci.