Dne 7. dubna 2008 byla zveřejněna první Výzva programu Prosperita. Dle právní formy žadatele o dotaci je tato výzva realizována ve dvou oddělených režimech -- 1. v režimu veřejné podpory ( příjemcem podpory je veřejný i soukromý subjekt ) a 2. v režimu nezakládající veřejnou podporu ( příjemce podpory musí být vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, samostatná územně správní jednotka či jiná právnická osoba, jejímž vlastníkem je vysoká škola, veřejná výzkumná instituce či jednotka územní samosprávy ).


Příjem elektronických registračních žádostí prostřednictvím internetové aplikace eAccount byl posunut z 28. 8. 2008 na 9. 9. 2008. Příjem registračních žádostí skončil 31. 7. 2009.
Na základě schválení registrační žádosti bylo možné podat plnou žádost. Dne 10. 12. 2008 byl zahájen příjem plných žádostí, jejichž příjem trval do 31. 12. 2009.

Oznámení o možnosti získání podpory až do výše 500 000 EUR v programu Prosperita

Evropská Komise schválila dne 7. 5. 2009 České republice program podpory "Český přechodný rámec". Na základě tohoto programu je v rámci OPPI v programu Prosperita možné poskytovat podnikům, u jejichž projektů dosahují způsobilé výdaje nejméně 100 mil. Kč, jednotlivou podporu až do výše 500 000 EUR, a to při dodržení následujících podmínek:

 • jednotlivá podpora nepřesáhne částku 500 000 EUR na podnik (použité částky jsou vyjádřeny jako hrubé částky, tj. před srážkou daně a jiných povinných plateb)
 • souhrnná částka podpory poskytnuté dle tohoto programu a podpory v režimu de minimis nepřesáhne mezi 1. 1. 2008 — 31. 12. 2010 částku 500 000 EUR pro jeden podnik
 • tuto skutečnost příjemce dokládá čestným prohlášením o všech podporách de minimis, které obdržel ve dvou předchozích a v současném zdaňovacím období, a všech podporách poskytnutých dle tohoto programu
 • pro účely přepočtu podpory bude použit směnný kurz Evropské centrální banky uvedený v části C Úředního věstníku Evropské unie ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • pokud se bude podpora poskytnutá dle tohoto programu kumulovat s podporou na základě Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006, respektive Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, nesmí souhrnná částka překročit maximální míru podpory stanovenou Regionální mapou intenzity veřejné podpory ČR pro období 1. 1. 2007 — 31. 12. 2013 schválené Evropskou komisí

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • v případě vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií: podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů, územní samosprávné celky a jejich svazky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, stávající provozovatelé vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií
 • sítě business angels - podnikatelské subjekty
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • dotaci až do výše 300 mil. Kč
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií
 • podpora sítí business angels
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • investiční náklady spojené s budováním vědeckotechnickcýh parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a provozní náklady
 • náklady spojené se zajištěním činností sítí business angels
Systém sběru žádostí
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Žadatelům doporučujeme nejprve si přečíst dokumenty umístěné na konci této stránky v připojených souborech. Text Výzvy I programu Prosperita obsahuje specifické informace a podmínky programu Prosperita. Žadatel se poté bude řídit Výzvou programu Prosperita a příslušnými přílohami, která odpovídá jeho právní formě.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.