Prosperita - Výzva II.

Dne 15. září 2009 bylo vyhlášeno druhé kolo výzvy k podání žádosti o podporu v programu podpory PROSPERITA, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí.

V termínu od 1. 11. 2009 až 30. 6. 2010 bylo možné podávat žádost o dotaci formou elektronické Registrační žádosti prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem plných žádostí probíhal od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 4 mld. Kč. Program Prosperita je koncipován na dvě části, část I a část II.
Část I. je zaměřena na podporu vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, samostatných územně správních jednotek a dalších PO ve smyslu § 18, odst. 2, písmen a), c) a d) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, neziskových organizací (viz příjemce podpory kapitola 4). Část II. je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů (viz příjemce podpory kapitola 18)."

Příloha č. 5 -- Výběrová kritéria -- " V případě provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií se jedná o předběžnou verzi výběrových kritérií."

Oznámení o možnosti získání podpory až do výše 500 000 EUR v programu Prosperita

Evropská Komise schválila dne 7. 5. 2009 České republice program podpory "Český přechodný rámec". Na základě tohoto programu je v rámci OPPI v programu Prosperita možné poskytovat podnikům, u jejichž projektů dosahují způsobilé výdaje nejméně 100 mil. Kč, jednotlivou podporu až do výše 500 000 EUR, a to při dodržení následujících podmínek:

 • jednotlivá podpora nepřesáhne částku 500 000 EUR na podnik (použité částky jsou vyjádřeny jako hrubé částky, tj. před srážkou daně a jiných povinných plateb)
 • souhrnná částka podpory poskytnuté dle tohoto programu a podpory v režimu de minimis nepřesáhne mezi 1. 1. 2008 — 31. 12. 2010 částku 500 000 EUR pro jeden podnik
 • tuto skutečnost příjemce dokládá čestným prohlášením o všech podporách de minimis, které obdržel ve dvou předchozích a v současném zdaňovacím období, a všech podporách poskytnutých dle tohoto programu
 • pro účely přepočtu podpory bude použit směnný kurz Evropské centrální banky uvedený v části C Úředního věstníku Evropské unie ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • pokud se bude podpora poskytnutá dle tohoto programu kumulovat s podporou na základě Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006, respektive Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, nesmí souhrnná částka překročit maximální míru podpory stanovenou Regionální mapou intenzity veřejné podpory ČR pro období 1. 1. 2007 — 31. 12. 2013 schválené Evropskou komisí

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • v případě vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií: podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů, územní samosprávné celky a jejich svazky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, stávající provozovatelé vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií
 • sítě business angels - podnikatelské subjekty
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • dotaci až do výše 300 mil. Kč
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií
 • podpora sítí business angels
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • investiční náklady spojené s budováním vědeckotechnickcýh parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a provozní náklady
 • náklady spojené se zajištěním činností sítí business angels
Systém sběru žádostí
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Žadatelům doporučujeme nejprve si přečíst dokumenty umístěné na konci této stránky v připojených souborech. Text Výzvy II programu Prosperita obsahuje specifické informace a podmínky programu Prosperita. Žadatel se poté bude řídit Výzvou programu Prosperita a příslušnými přílohami, která odpovídá jeho právní formě.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.


Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výzva II. programu Prosperita

PDF dokument 327,25 kB 5.10.2009

Příloha č.1 - Změna (transformace) subjektu

PDF dokument 95,73 kB 16.9.2009

Příloha č.2 - Přehled způsobilých výdajů

PDF dokument 140,13 kB 16.9.2009

Příloha č.3 - Příloha I Smlouvy o ES

PDF dokument 125,96 kB 16.9.2009

Příloha č.4 - Seznam vyloučených výrobků

PDF dokument 111,18 kB 16.9.2009

Příloha č.5 - Výběrová kritéria

PDF dokument 427,5 kB 16.9.2009

Příloha č.6 - Metodika odpočtu příjmu

PDF dokument 133,18 kB 5.10.2009

Příloha č.7 - Pokyny pro žadatele a příjemce dotace - Výzva II.

PDF dokument 2,2 MB 14.3.2012

Vzor Podmínek – Výzva II. – část I.

PDF dokument 352,52 kB 15.6.2011

Vzor Podmínek – Výzva II. – část II.

PDF dokument 354,06 kB 15.6.2011

Obsah studie proveditelnosti - aktivita BAN

PDF dokument 118,78 kB 13.1.2010

Obsah studie proveditelnosti - aktivita VTP, PI, CTT

PDF dokument 126,75 kB 13.1.2010

Obsah studie proveditelnosti - aktivita provoz stávajícího VTP, PI, CTT

PDF dokument 125,36 kB 13.1.2010

Předchozí verze předepsaných mzdových tabulek

Souhrn všech předchozích verzí předepsaných mzdových tabulek, čestných prohlášení ke mzdovým nákladům a metodických příruček ke mzdovým nákladům. U všech dokumentů je uvedeno datum platnosti.

ZIP archiv 1,89 MB 4.1.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platnost od 1. 4. 2011)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2011, vztahuje se na žádosti o platbu podané po 1. 4. 2011. Platí pro nově podané žádosti i žádosti vrácené na doplnění z důvodu opravy ve mzdových tabulkách.

MS Excel dokument 541 kB 19.4.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 01. 04. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 20.3.2012

Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část – I.

Obsahuje podrobné informace týkající se způsobilých výdajů.

PDF dokument 193,5 kB 2.2.2011

Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část – II.

Obsahuje podrobné informace týkající se způsobilých výdajů.

PDF dokument 201,81 kB 2.2.2011