ICT v podnicích – Výzva I

ICT v podnicích - tento program pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích. Dotace vám napomůže zefektivnit např. vnitřní chod nebo vnější vztahy podniku.

25. 4. 2007 byla zveřejněna 1. výzva k programu ICT v podnicích určená pouze pro malé a střední podniky. Žádosti o dotace podávali žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount. Příjem registračních žádostí probíhal od 1. 6. 2007 do 30. 9. 2007, celkem bylo přijato 426 žádostí. Ode dne schválení registrační žádosti měli žadatelé 90 dní na podání plných žádostí, které byly přijímány od 1. 10. 2007 do 29. 12. 2007. Během této doby bylo podáno na agenturu CzechInvest 340 plných žádostí s požadovanou dotací v celkové výši přes 776 mil. Kč.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat(příjemci podpory)
 • malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
 • převažující ekonomická činnost žadatele a projektu (pokud lze určit) musí směřovat do zpracovatelského průmyslu – OKEČ 15.1 – 37.2 (vyjma 16,23) . Viz Příloha č.1 Výzvy
 • projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.m. Prahy

Kolik lze získat na jeden projekt

(forma a výše podpory)

 • dotace 0,5 - 20 mil. Kč
 • procentuální výše podpory se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory  platnou pro období 2007 –2013 a Nařízeními Evropské komise (ES) č. 1628/2006, č. 70/2001 a č. 1998/2006
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů
 • rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií
 • zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí v podnicích
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • hmotný majetek a jeho technické zhodnocení : hardware, sítě a ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT, ale dle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software
 • nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví (patenty, know-how)
 • služby poradců, expertů, studie: (nejedná se o zpracování žádosti o podporu)  
 • ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem hardware, software a ostatních strojů a zařízení – outsourcing
 • náklady na publicitu spojenou s projektem
 • vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových stránek (podle pravidla de minimis)

Systém sběru žádostí

 

 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Text programu ICT v podnicích obsahuje základní informace o programu. Výzva I k programu a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 1. výzvu programu ICT v podnicích. Před podáním žádosti o podporu a vyplněním Registrační žádosti žadatelům doporučujeme detailně nastudovat znění výzvy a jejích příloh, aby si byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky v těchto dokumentech specifikované.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Text programu ICT v podnicích

PDF dokument 312,58 kB 7.5.2008

Výzva do programu ICT v podnicích

PDF dokument 170,22 kB 7.5.2008

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace - zvláštní část

PDF dokument 2,42 MB 28.11.2008

Vzorové podmínky poskytnutí dotace pro program ICT v podnicích

PDF dokument 217,56 kB 25.9.2008

Příloha č.1 – Kategorie podporovaných OKEČ

PDF dokument 152,45 kB 7.5.2008

Příloha č.2 – Regiony se soustředěnou podporou

PDF dokument 109,55 kB 7.5.2008

Příloha č.3 – Seznam vyloučených výrobků

PDF dokument 116,1 kB 7.5.2008

Příloha č.4 – Výběrová kritéria

PDF dokument 176,73 kB 7.5.2008

Příloha č.5 – Osnova podnikatelského záměru

PDF dokument 147,99 kB 7.5.2008

Příloha č.5.1 – Měřitelné ukazatele

PDF dokument 104,15 kB 7.5.2008

Příloha č.6 – Způsobilé výdaje

PDF dokument 173,11 kB 25.9.2008

Příloha č.7 – Vymezení ocelářského průmyslu

PDF dokument 94,35 kB 7.5.2008

Příloha č.8 – Vymezení průmyslu výroby syntetických vláken

PDF dokument 95,19 kB 7.5.2008

Vysvětlující informace k bodu 3.2 Výzvy

PDF dokument 116,69 kB 7.5.2008

Příručka způsobilých výdajů

PDF dokument 207,52 kB 17.2.2009

Tabulka splnění závazných ukazatelů (ZU) – program ICT v podnicích

MS Word dokument 68,19 kB 2.10.2012