Žádost o platbu v OPPI

Na této stránce jsou k dispozici dokumenty usnadňující příjemcům dotace orientaci při podávání Žádosti o platbu v Operačním programu Podnikání a inovace.

Aktuální informace

Průvodce podáním Žádosti o platbu v OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo dokument " Průvodce podáním Žádosti o platbu v OPPI". Tento průvodce je totožný se III. Dílem Pokynů pro žadatele a příjemce dotace – obecná část a má napomoci příjemcům dotace v Operačním programu Podnikání a inovace orientovat se při předkládání Žádosti o platbu.

Upozornění pro příjemce dotace – Kontrola čísla účtu

Upozorňujeme příjemce dotace, aby si před odesláním Žádosti o platbu zkontrolovali číslo účtu pro zaslání dotace a předešli tím pozdějším komplikacím.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Průvodce podáním Žádosti o platbu

PDF dokument 1,58 MB 22.1.2015

Příloha č. 1 – Nejčastější chyby žadatelů v Žádosti o platbu v OPPI

PDF dokument 261,45 kB 8.6.2010

Příloha č. 2 – Vzorové potvrzení od dodavatele o zaplacení faktury

V případě, že je doložená úhrada účetního dokladu v Žádosti o platbu nedostačující, můžete využít tento vzor Potvrzení od dodavatele jako doplňující dokument k prokázání úhrady.

PDF dokument 77,13 kB 8.6.2010

Příloha č. 3 – Vzorové potvrzení o zaplacení faktury

V případě, že je doložená úhrada účetního dokladu v Žádosti o platbu nedostačující, můžete využít tento vzor Potvrzení od dodavatele jako doplňující dokument k prokázání úhrady.

MS Excel dokument 27 kB 8.6.2010

Příloha č. 4 – Ukončení projektu

PDF dokument 34,23 kB 16.5.2013

Příloha č. 5 – Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platnost od 1. 4. 2011)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2011, vztahuje se na žádosti o platbu podané po 1. 4. 2011. Platí pro nově podané žádosti i žádosti vrácené na doplnění z důvodu opravy ve mzdových tabulkách.

MS Excel dokument 541,5 kB 6.5.2011

Příloha č. 5 – Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 1. 4. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 20.3.2012

Příloha č. 6 – Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platnost od 1. 4. 2011, platná verze pro mzdové náklady vzniklé před rokem 2009 )

MS Excel dokument 541 kB 7.4.2011

Příloha č. 7 – Předchozí verze příruček a prohlášení ke mzdovým nákladům

Souhrn všech předchozích verzí čestných prohlášení ke mzdovým nákladům a metodických příruček ke mzdovým nákladům. U všech dokumentů je uvedeno datum platnosti.

ZIP archiv 625,92 kB 4.1.2011

Příloha č. 8 – Povinné přílohy k Žádosti o platbu v OPPI

PDF dokument 67,12 kB 15.5.2013

Příloha č. 9 – 12 kroků k úspěšnému podání Žádosti o platbu

PDF dokument 284,15 kB 8.10.2013

Návodka – vazba UC na výběrové řízení projektu

PDF dokument 207,12 kB 16.10.2012

Změny v tabulkách pro mzdové náklady platné od 1. 4. 2012

PDF dokument 26,61 kB 27.3.2012

Příloha č. 10 - Check list pro kontrolu žádosti o platbu

PDF dokument 432,59 kB 9.12.2014

Otázky a odpovědi

 
 • Je způsobilým výdajem poměrná část dovolené zaměstnance, který pracuje ve firmě v hlavním pracovním poměru na plný úvazek, ale na projektu pracuje jen částečně – několik dní v měsíci?

  Pracuje-li zaměstnanec u žadatele na HPP a pouze z části na projektu, není možné si dovolenou zahrnout do způsobilých výdajů. Žadatel musí pracovat celým úvazkem na projektu, aby mohla být poměrná část dovolené (vzhledem k rozsahu etapy/projektu a kalendářnímu roku a k odpracovanému časovému fondu zaměstnance na etapě/projektu a kalendářnímu roku) nárokována jako způsobilý výdaj. Pokud zaměstnanec pracuje na plný úvazek u  žadatele a na částečný úvazek na projektu, do počtu odpracovaných hodin nelze zahrnout ani dny svátků , tzn. nárokuje si pouze čistý počet odpracovaných hodin. Výjimka je pouze u programu ICT a strategické služby  - Výzva I a II, kde je dovolená způsobilým výdajem i u částečného úvazku na projektu.

 • Je možné nárokovat jako způsobilý výdaj náhradu mzdy při překážce v práci jako je například návštěva lékaře, svatba, pohřeb?

  Nelze, jedná se o nezpůsobilé výdaje, protože se vyplácejí na základě nařízení vlády bez ohledu, jestli zaměstnanec pracuje či nepracuje na projektu.

 • V případě, že zaměstnavatel umožňuje, aby zaměstnanci čerpali například sick days, jsou náklady na zaměstnance za tyto dny považovány za způsobilý výdaj?

  Nikoli, náhrada mzdy za dny náhradního volna jako je například sick day či studijní volno není považována za způsobilý výdaj.

 • Pokud zaměstnanec pracuje celým úvazkem na projektu, je možné nárokovat náhradu za svátky jako způsobilý výdaj?

  Ano, v případě plného úvazku na projektu lze zahrnout náhradu za svátky do způsobilých výdajů.

 • Jak se v tabulkách vyplňuje částečný úvazek na projektu (ne DPČ, DPP, ale případ, kdy zaměstnanec pracuje u žadatele na HPP, ale pouze z části tohoto úvazku na samotném projektu)?

  V případě, že zaměstnanec pracuje u žadatele na HPP, ale nepracuje celým svým úvazkem na projektu, je ve mzdové  tabulce vyplněn Druh smlouvy (C11) jako „HPP“ a u Úvazku na projektu (C13) je z nabídky vybrána položka „částečný“.

 • Jak se v tabulce vyplní nárok na dovolenou, v případě, že zaměstnanec pracuje na projektu pouze z části svého úvazku?

  V tomto případě se stejně jako u úvazku DPP do buněk D11, D12,D13, E12 a F12 vyplní 0 (kromě programu ICT a strategické služby – Výzva I a II).

 • Jak se vyplňuje tabulka pro mzdové náklady v případě, že zaměstnanec bude na projektu v rámci etapy pracovat během dvou kalendářních let? Jak se toto zapíše do pole „Fond pracovní doby v hodinách v daném roce“?

  Pokud jeden zaměstnanec bude pracovat v rámci etapy během dvou kalendářních let, vyplní se údaje za tohoto zaměstnance do tabulky za každý rok zvlášť (tj. pod sebe do dvou řádků) a u každého roku bude „Fond pracovní doby v hodinách v daném roce“ odpovídat počtu pracovních hodin v daném roce.

 • Jaké přílohy týkající se mzdových nákladů dokládá žadatel spolu s Žádostí o platbu?

  K Žádosti o platbu je třeba doložit Výkaz práce – Rozpis mzdových nákladů a dovolené a pracovní smlouvy. Dokládání Výkazu práce – Rozpisu mzdových nákladů a dovolené je nutné i v elektronické podobě – vkládá se do seznamu dokumentů v eAccountu.

 • Je nutné k Žádosti o platbu dokládat mzdové listy, výkazy práce?

  Žadatel není povinen dokládat spolu s Žádostí o platbu mzdové listy ani jiné výkazy o činnosti zaměstnanců.

 • Jaké jsou požadavky na evidenci docházky zaměstnanců? Stačí v elektronické verzi nebo musí být v papírové podobě?

  Docházku stačí vést v elektronické podobě, pro případnou kontrolu na místě ji žadatel vytiskne. Společně s Žádostí o platbu se docházka zaměstnanců nedokládá.

 • Lze do pole „Roční nárok na dovolenou v hodinách“ zahrnout i převedenou dovolenou z předchozího/minulého roku?

  Nikoli, to není možné, dovolená se bude uplatňovat pouze za aktuální rok.

 • Z jakého důvodu se v některých případech „Způsobilá dovolená v hodinách za etapu“ a „Nárok na dovolenou v hodinách“ liší od výše zákonného nároku na dovolenou?

  Rozdíl je způsoben novým výpočtem. Doposud se dovolená počítala za celý měsíc bez ohledu na skutečně odpracované hodiny na projektu. Nový způsob výpočtu zohledňuje skutečně odpracované hodiny na projektu. Pracovníkům, kteří pracují na projektu např. jeden 140 a druhý 160 hodin, se vypočítá rozdílná dovolená.

 • Jak správně vyplnit pole „Fond prac. doby v hodinách za etapu u zaměstnavatele“ a „Prac. fond doby v hodinách za etapu bez dovolené/či na základě dohody za etapu bez dovolené a dalších neodprac. hodin“ v Předepsaných tabulkách pro mzd. náklady a cestovné?

  V případě HPP a zároveň plného úvazku zaměstnance na projektu by měla být hodnota uvedená v poli„Fond pracovní doby v hodinách za etapu u zaměstnavatele“ větší nebo rovna součtu hodnot uvedených v polích „Pracovní fond doby v hodinách za etapu bez dovolené/ nebo na základě dohody za etapu bez dovolené a dalších neodpracovaných hodin“  a „Počet hodin čerpané dovolené za etapu“. Toto neplatí v případě DPP či částečného úvazku na projektu (kromě ITS Výzva I a II), kdy se do pole „Fond pracovní doby v hodinách za etapu u zaměstnavatele“ vyplňuje 0.

 • Jak správně vyplnit pole „Počet hodin odpracovaných na projektu za etapu“ a „Prac. fond doby v hodinách za etapu bez dovolené/či na základě dohody za etapu bez dovolené a dalších neodpracovaných hodin“ v Předepsaných tabulkách pro mzd. náklady a cestovné?

  V případě částečného úvazku na projektu se liší hodnoty uvedené v polích „Počet hodin odpracovaných na projektu za etapu“ a „Pracovní fond doby v hodinách za etapu bez dovolené/ nebo na základě dohody za etapu bez dovolené a dalších neodpracovaných hodin“. Hodnota uvedená v poli „Počet hodin odpracovaných na projektu za etapu“ je v případě částečného úvazku na projektu vždy nižší než „Pracovní fond doby v hodinách za etapu bez dovolené/ nebo na základě dohody za etapu bez dovolené a dalších neodpracovaných hodin“. V případě plného úvazku na projektu jsou hodnoty uváděné v obou polích stejné/totožné.