Program platný od 18. dubna 2007 do 9. července 2008

Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb dle usnesení vlády č. 217 ze dne 12. března 2007 (účinnost od 18. dubna 2007)

Na základě rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu byl s platností od 10. července 2008 uzavřen příjem žádostí do tohoto programu. Na projekty, které byly agenturou CzechInvest zaregistrovány v průběhu platnosti tohoto programu (od 18.4.2007 do 9.7.2008), se vztahují podmínky a ustanovení daná tímto programem.

Poskytované dotace:

 • dotace na podnikatelskou činnost (uznatelné náklady mzdy)
 • dotace na školení a rekvalifikaci

Základní podmínky:

 • Minimální výše investice: 10 mil. Kč
 • Minimální počet nově vytvořených pracovních míst:
 • Centra pro vývoj software, Expertní a řešitelská centra: 20
 • Technologická centra: 30
 • High-tech opravárenská centra, Centra sdílených služeb: 50
 • Centra zákaznické podpory: 100

Další podmínky:

 • Splnění podmínek do tří kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo vydáno Rozhodnutí o podpoře projektu Příjemci
 • Zachování minimální výše investice a minimálního počtu nově vytvořených a obsazených pracovních míst, vykonávání podporované činnosti po dobu nejméně 5 kalendářních let od konce kalendářního roku, ve kterém byly poprvé splněny podmínky, dále pak v každém roce, ve kterém Příjemce čerpá veřejnou podporu
 • Zachování počtu nově vytvořených a obsazených pracovních míst, které vstupovaly do základu pro výpočet maximální výše dotace na podnikatelskou činnost po celou dobu čerpání, nejméně však po dobu 5 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na každém podporovaném místě.
 • Nezahájení prací na projektu před Rozhodným dnem (den podání Žádosti o podporu agentuře CzechInvest)
 • Mezinárodní orientovanost projektu

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Žádání o dotace

ZIP archiv 300,3 kB 3.6.2014

Rámcový program

Kompletní text programu

PDF dokument 133,66 kB 12.3.2009

Maximální míra a hodnota pro podnikatelskou činnost

Udává maximální míru a hodnotu pro poskytnutou dotaci na podnikatelskou činnost

PDF dokument 25,3 kB 17.9.2008

Maximální míra pro školení

Udává maximální míru a hodnotu pro poskytnutou dotaci na školení a rekvalifikaci

PDF dokument 23,84 kB 17.9.2008

Vymezení sektorů

Vymezuje ocelářský průmysl, průmysl výroby syntetických vláken a podniku v obtížích – tyto oblasti nejsou Rámcovým programem podporovány.

PDF dokument 31,55 kB 17.9.2008

Definice MSP

Definice malého a středního podniku

PDF dokument 48,71 kB 17.9.2008

Resume programu SC a TC

Tento soubor obsahuje shrnující informace o Programu, podmínkách udělení podpory a formě poskytované podpory.

PDF dokument 127,99 kB 9.3.2009

Sankce - program od dubna 2007

Tento dokument popisuje, v jakých případech musí Příjemce vrátit veškerou poskytnutou veřejnou podporu popř. její část, jaké sankce jsou udělovány v případě nesplnění podmínek daných Rámcovým programem.

PDF dokument 54,35 kB 17.9.2008