Program platný od 17. února 2004 do 28. listopadu 2006

Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb dle usnesení vlády č. 1238 ze dne 10. prosince 2003 (účinnost od 17. února 2004)

Tento program byl zahájen 17. února 2004 a uzavřen 28. listopadu 2006. Na všechny projekty, které byly agenturou CzechInvest zaregistrovány v průběhu platnosti tohoto programu, se vztahují podmínky a ustanovení daná tímto programem.

Poskytované dotace:

 • dotace na podnikatelskou činnost (uznatelné náklady mzdy nebo majetek)
 • dotace na školení a rekvalifikaci

Základní podmínky:

technologická centra, centra pro vývoj software, expertní a řešitelská centra, regionální ústředí nadnárodních firem:

 • Minimální výše investice: 15 mil. Kč
 • Minimální počet nově vytvořených pracovních míst: 15
 • Financování projektu z vlastních zdrojů: 7,5 mil. Kč

centra zákaznické podpory, high-tech opravárenská centra, centra sdílených služeb (s výjimkou regionálního ústředí nadnárodních firem):

 • Minimální výše investice: 30 mil. Kč
 • Minimální počet nově vytvořených pracovních míst: 50
 • Financování projektu z vlastních zdrojů: 15 mil. Kč

Další podmínky:

 • Splnění podmínek do tří kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo doručeno Rozhodnutí o podpoře projektu Příjemci
 • Zachování minimální investice a minimálního počtu nově vytvořených pracovních míst, vykonávání podporované činnosti po dobu nejméně 5 kalendářních let od konce kalendářního roku, ve kterém byly poprvé splněny podmínky, dále pak v každém roce, ve kterém Příjemce čerpá veřejnou podporu
 • Zachování celkové hodnoty investice/celkového počtu nových pracovních míst, které vstupovaly do základu pro výpočet poskytnuté veřejné podpory formou dotace na podnikatelskou činnost (podmínka se tedy vztahuje na zvolený druh uznatelných nákladů) po dobu nejméně 5 kalendářních let od konce kalendářního roku, ve kterém byly poprvé splněny podmínky, dále pak v každém roce, ve kterém Příjemce čerpá veřejnou podporu
 • Nezahájení prací na projektu před Rozhodným dnem (den podání Žádosti o podporu agentuře CzechInvest)
 • Mezinárodní orientovanost projektu

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Žádání o dotace – Program 2004

ZIP archiv 117,61 kB 3.6.2013

Rámcový program

Kompletní text programu

PDF dokument 431,91 kB 18.9.2008

Maximální míra veřejné podpory - regionální rámec

Udává maximální míru a hodnotu pro poskytnutou dotaci na podnikatelskou činnost

PDF dokument 28,38 kB 18.9.2008

Maximální míra veřejné podpory na školení a rekvalifikaci

Udává maximální míru a hodnotu pro poskytnutou dotaci na školení a rekvalifikaci

PDF dokument 123,45 kB 18.9.2008

Vymezení sektoru

Vymezuje ocelářský průmysl, průmysl výroby syntetických vláken a podniku v obtížích – tyto oblasti nejsou Rámcovým programem podporovány.

PDF dokument 123,68 kB 18.9.2008

Definice MSP

Definice malého a středního podniku

PDF dokument 168,26 kB 18.9.2008

Resume programu SC a TC

Tento soubor obsahuje shrnující informace o Programu, podmínkách udělení podpory a formě poskytované podpory.

PDF dokument 154,56 kB 18.9.2008

Sankce

Tento dokument popisuje, v jakých případech musí Příjemce vrátit veškerou poskytnutou veřejnou podporu popř. její část, jaké sankce jsou udělovány v případě nesplnění podmínek daných Rámcovým programem.

PDF dokument 55,92 kB 18.9.2008

Výkladová pravidla - sloučený program 2004

Tento dokument obsahuje schválená výkladová pravidla k vybraným pasážím Rámcového programu.

PDF dokument 65,89 kB 18.9.2008