Nemovitosti – Výzva II – prodloužení

Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE 10-33), dále také strategických služeb a technologických center.

Cílem programu Nemovitosti je podněcovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky. Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitostí, přičemž důraz bude kladen zejména na rekonstrukci nemovitostí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 28. března 2012 prodloužení druhé výzvy k podávání žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí.

Registrační žádosti bylo možné podávat od 11.6.2012 12:00 hod. Příjem byl garantován min. po dobu 7 dní až max. 4 měsíců. Po uplynutí lhůty 7 dní si vyhlašovatel, Ministerstvo průmyslu a obchodu, tímto vyhradil právo na zastavení příjmu Registračních žádostí v okamžiku, kdy kumulativní objem požadovaných dotačních prostředků překročí 6 násobek plánované alokace (6 mld. Kč).

Na základě zhodnocení průběhu realizace otevřených výzev OPPI byl příjem Registračních žádostí v této výzvě programu Nemovitosti ukončen 31. 7. 2012 ve 12:00 hod.

Příjem plných žádostí byl zahájen 1. srpna 2012 a bude ukončen do 4 měsíců od data přijatelnosti projektu nebo od data zahájení příjmu plných žádostí, podle toho, který okamžik nastane později.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč.

Žádosti o dotaci je nutné podávat ve dvou stupních:

1. Registrační žádost, na jejímž základě bude posouzena přijatelnost žadatele včetně jeho ekonomické situace vzhledem k finanční náročnosti projektu a po věcné stránce obsah a přijatelnost plánovaného projektu.

2. Plná žádost, kterou bude muset žadatel podat do 4 měsíců od přijetí žádosti registrační (případně od data zahájení příjmu plných žádostí - podle toho, který okamžik nastane později) a která by měla obsahovat všechny náležitosti a přílohy nutné pro detailní posouzení projektu a jeho doporučení ke schválení.


Vážení žadatelé,

v rámci aktuálního vyhlášení Výzvy II - prodloužení došlo z důvodu omezeného množství alokovaných prostředků k úpravám podmínek programu, resp. výzvy oproti znění výzvy vyhlášené dne 4. 1. 2012. Pro podrobnější informace o těchto změnách  je třeba prostudovat text Výzvy a související dokumenty.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace.

Základní charakteristiky:
Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • územní samosprávné celky
 • podnikatelské subjekty
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory*)
 • dotace;
 • % z nákladů projektu (způsobilých výdajů);
 • dotace se řídí Regionální mapou intenzity podpory pro ČR na období let 2007-2013 a pro tuto Výzvu činí maximálně: 50 % pro malé podniky, 40 % pro střední a 30 % velké podniky; u územně-samosprávných celků je výše stanovena na maximálně 30 %;
 • pokud je Příjemcem podpory ÚSC (Územně samosprávný celek), je výše podpory navíc omezena výší Nákladové mezery;
 • max. výše podpory na 1 projekt činí 16 mil. Kč (resp. 2 mil. Kč v případě Projektu vyhotovení projektové dokumentace); příjemce podpory může v rámci Výzvy II – prodloužení podat pouze jednu žádost o dotaci;
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • podnikatelské zóny: příprava zóny - realizace nové investičně připravené plochy nebo zvýšení kvality a rozvoj stávající podnikatelské zóny;
 • objekty (velikost min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci projektu) - rekonstrukce objektu na podnikatelský objekt;
 • výstavba nájemního objektu - stavba nového objektu určeného k pronájmu. Příjemce podpory zde může být pouze ÚSC (Územně samosprávný celek);
 • projektová příprava: vyhotovení projektové dokumentace - samostatný dotační titul zaměřený na vytvoření dokumentace projektu výstavby, rekonstrukce nebo regenerace podnikatelské nemovitosti;
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • projektová příprava a dokumentace (může tvořit samostatný projekt);
 • příprava území (hrubé terénní úpravy, přeložky, demolice atd.);
 • výstavba a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí;
 • odstranění nevyužitých staveb
 • inženýrské sítě a účelové komunikace
Specifika a omezení
 • nemovitost, která je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví příjemce dotace;
 • velikost min. 500 m2 podlahové plochy objektu (po realizaci projektu);
 • soulad s územním plánem;
 • uživatel nemovitosti spadá do oboru zpracovatelského průmyslu nebo technologických center a strategických služeb;
Systém sběru žádostí
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Bližší informace o podmínkách a výši podpory, způsobu příjmu žádostí a další specifikace jsou uvedeny ve výzvě.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky naleznete zde.

Informace o úspěšně realizovaných projektech získáte zde.

Hlavní odlišnosti od Výzvy II jsou specifikovány v dokumentu Změny proti Výzvě II.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výzva Nemovitosti II – prodloužení – nové vyhlášení

PDF dokument 251,02 kB 28.3.2012

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace v programu Nemovitosti Výzva II – prodloužení specifická část

PDF dokument 2,57 MB 16.5.2013

Nemovitosti II – prodloužení – Příručka způsobilých výdajů

PDF dokument 31,1 kB 4.1.2012

Výběrová kritéria – PD

PDF dokument 98,93 kB 4.1.2012

Výběrová kritéria – PZ

PDF dokument 80,91 kB 4.1.2012

Výběrová kritéria – VNO

PDF dokument 90,81 kB 4.1.2012

Výběrová kritéria – RO

PDF dokument 88,33 kB 4.1.2012

Text programu Nemovitosti

PDF dokument 375,33 kB 4.1.2012

Čestně prohlášení – PZ

PDF dokument 161,55 kB 4.1.2012

Technologická centra a centra strategických služeb

PDF dokument 75,22 kB 4.1.2012

Publicita ve výběrovém řízení

PDF dokument 49,68 kB 4.1.2012

Vzor potvrzení o IPRM

PDF dokument 89,87 kB 4.1.2012

Dokládání vazby na IPRM

PDF dokument 295,04 kB 4.1.2012

Doplňující informace k OZE

PDF dokument 109,54 kB 4.1.2012

Vzor Motivačního účinku

PDF dokument 63,24 kB 4.1.2012

Změny proti Výzvě II

PDF dokument 34,6 kB 28.3.2012

Pravidla ZV – zvláštní část

PDF dokument 311,43 kB 28.3.2012

Podmínky poskytnutí dotace

PDF dokument 133,93 kB 28.3.2012