Nemovitosti – Výzva I

Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE 10-33), dále také strategických služeb a technologických center.

Cílem programu Nemovitosti je podněcovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky. Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitostí, přičemž důraz bude kladen zejména na rekonstrukci nemovitostí.

Žádosti o dotaci je nutné podávat ve dvou stupních:

1. Registrační žádost, na jejímž základě bude posouzena přijatelnost žadatele včetně jeho ekonomické situace vzhledem k finanční náročnosti projektu a po věcné stránce obsah a přijatelnost plánovaného projektu.

2. Plná žádost, kterou bude muset žadatel podat do 10 měsíců od přijetí žádosti registrační (případně od data zahájení příjmu plných žádostí - podle toho, který okamžik nastane později) a která by měla obsahovat všechny náležitosti a přílohy nutné pro detailní posouzení projektu a jeho doporučení ke schválení.

Příjem registračních žádostí byl zahájen 1. 4. 2008. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 6 mld.Kč.

Příjem elektronických žádostí o poskytnuté dotace byl definitivně ukončen 15. září 2008, 24.hod.

Příjem Plných žádostí byl zahájen 9. 9. 2008.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • územní samosprávné celky
 • podnikatelské subjekty
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory*)
 • dotace;
 • % z nákladů projektu (způsobilých výdajů);
 • dotace se řídí Regionální mapou intenzity podpory pro ĆR na období let 2007-2013 a činí maximálně: 60 % pro malé podniky, 50 % pro střední a 40 % velké podniky. U územně samosprávných celků je výše stanovena na maximálně 40 %;
 • pokud je Příjemcem podpory ÚSC je výše podpory navíc omezena výší Nákladové mezery;
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • podnikatelské zóny: příprava zóny - realizace nové investičně připravené plochy nebo zvýšení kvality a rozvoj stávající podnikatelské zóny;
 • objekty (velikost min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci projektu): rekonstrukce objektu na podnikatelský objekt;
 • výstavba nájemního objektu - stavba nového objektu určeného k pronájmu. Příjemce podpory zde může být pouze ÚSC;
 • projektová příprava: vyhotovení projektové dokumentace - samostatný dotační titul zaměřený na vytvoření dokumentace projektu výstavby, rekonstrukce nebo regenerace podnikatelské nemovitosti;
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • projektová příprava a dokumentace (může tvořit samostatný projekt);
 • kupní cena nemovitosti (jen v případě, kdy je Příjemcem podpory podnikatelský subjekt);
 • příprava území (hrubé terénní úpravy, přeložky, demolice atd.);
 • výstavba a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí;
 • odstranění nevyužitých staveb
 • inženýrské sítě a účelové komunikace
Specifika a omezení
 • nemovitost, která je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví příjemce dotace;
 • velikost území min. 500 m2 podlahové plochy objektu (po realizaci projektu);
 • soulad s územním plánem;
 • uživatel nemovitosti spadá do oboru zpracovatelského průmyslu nebo technologických center a strategických služeb;
Systém sběru žádostí
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Bližší informace o podmínkách a výši podpory, způsobu příjmu žádostí a další specifikace jsou uvedeny ve výzvě. První výzva byla zveřejněna dne 2. 1. 2008 (viz Připojené soubory).

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky naleznete zde.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Text programu Nemovitosti

PDF dokument 375,33 kB 8.8.2008

Výzva v rámci OPPI pro program Nemovitosti včetně příloh

PDF dokument 465,64 kB 12.8.2008

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace v programu Nemovitosti

PDF dokument 2,48 MB 14.6.2012

Příručka Způsobilých výdajů - Nemovitosti

PDF dokument 141,92 kB 10.11.2008

Výběrová kritéria - Přípravy zóny

PDF dokument 242,17 kB 8.8.2008

Výběrová kritéria - Rekonstrukce objektu

PDF dokument 284,63 kB 8.8.2008

Výběrová kritéria - Vyhotovení projektové dokumentace

PDF dokument 284,89 kB 8.8.2008

Výběrová kritéria - Výstavby nájemního objektu

PDF dokument 242,77 kB 8.8.2008

Čestné prohlášení - jen pro aktivitu Příprava zóny

PDF dokument 161,55 kB 8.8.2008

Technologická centra a centra strategických služeb

Upřesňující informace k technologickým centrům a centrům strategických služeb.

PDF dokument 75,22 kB 26.3.2008

DK Plast

Případová studie programu Reality.

PDF dokument 324,45 kB 26.3.2008

Podmínky poskytnutí dotace - vzor

PDF dokument 227,8 kB 18.5.2010

Publicita ve výběrovém řízení - ukázka inzerátu v OV

PDF dokument 49,68 kB 23.3.2009

Pravidla způsobilosti výdajů - zvláštní část - č.j_14413/09/08100

PDF dokument 138,84 kB 3.2.2010

Dokládání vazby projektů na Integrovaný plán rozvoje měst

PDF dokument 295,04 kB 30.3.2009

Vzor potvrzení města o zařazení projektu do IPRM

PDF dokument 89,87 kB 30.3.2009