Inovační projekty – Výzva IV. – III. prodloužení

Program Inovace – Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

Dne 29. 10. 2013 bylo vyhlášeno III. prodloužení IV. Výzvy k předkládání projektů v programu Inovace – Inovační projekt, které je určeno malým, středním i velkým podnikům. Plánovaná alokace na tuto výzvu je 2,5 mld. Kč. Žádosti o dotaci podávají žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount.


Upozornění pro žadatele – program Inovace – Inovační projekty

Řídící orgán rozhodl o prodloužení příjmu registračních a plných žádostí u IV. Výzvy programu Inovace – Inovační projekty – III. prodloužení, a to u registračních žádostí do 18.12.2013 13:00, u plných žádostí pak do 14.2.2014 13:00.


Příjem registračních žádostí bude probíhat od 11.11.2013 13:00 hod do 22.11.2013 13:00 hod. Po celou tuto dobu bude garantován příjem registračních žádostí bez ohledu na výši alokovaných prostředků!

Příjem plných žádostí bude probíhat od 11.11.2013 13:00 hod do 31.1.2014 13:00 hod, přičemž termín pro podání plné žádosti je do 45 dnů od schválení registrační žádosti.

Způsob hodnocení žádostí o dotaci:

Pořadí projektů pro přiznání dotace bude určovat datum podání registrační žádosti.

Všechny podstatné informace týkající se III. prodloužení IV. Výzvy najdou žadatelé v připojených souborech dole na této stránce. Důležitý je především dokument Výzva IV – III. prodloužení a její přílohy a Pokyny pro žadatele a příjemce dotace – zvláštní část.

Změny oproti předchozí výzvě:

 • Vyřazení rozpočtové položky A3 Novostavby ze způsobilých výdajů
 • Nová povinná příloha plné žádosti – dokumentace prokazující výsledky VaV, ukončení vývoje a existenci funkčního prototypu, např. ve formě protokolů ze zkoušek prototypů a jeho testování (fotodokumentace, popř. konstrukční výkresy jsou nedostatečné!)
 • Rozšíření regionů se soustředěnou podporou státu o okresy Frýdek-Místek, Opava a Litoměřice
 • Alokace 2,5 mld. Kč

Základní charakteristiky programu:

Kdo může žádat (příjemci podpory)

 • Podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící především ve zpracovatelském průmyslu (podporovaná CZ-NACE jsou uvedena v textu Výzvy)
 • Malý a střední podnik, velký podnik
 • Podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období
 • Projekt musí být realizován v České republice mimo hl. m. Praha

Na co lze získat podporu (podporované aktivity)

 • Inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • Inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)

 • Dotace ve výši 1 – 50 mil. Kč
 • Dotace ve výši 1 – 75 mil. Kč pro projekty realizované v regionech se soustředěnou podporou státu (seznam regionů je uveden v příloze Výzvy)
 • Procentuální výše podpory je u malých a středních podniků 50%, u velkých podniků 40%, v regionu Jihozápad pak u malých podniků 50%, středních 40% a velkých 30%

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • Dlouhodobý hmotný majetek – stroje a zařízení, hardware a sítě, technické zhodnocení staveb (% omezeny)
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví
 • Provozní náklady (pouze pro MSP) – služby poradců, expertů a studie, zvláštní školení, mzdy a pojistné
 • Náklady na publicitu projektu

Praktické rady

 • Projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi
 • Z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena

Systém sběru žádostí

 • Kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory, aby si před podáním žádosti o podporu byli žadatelé jistí, že projekt splňuje všechny požadavky, které jsou v těchto dokumentech specifikovány. Text programu Inovace obsahuje základní informace o programu. Dokument Výzva IV – III. prodloužení a jeho přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro IV. Výzvu programu Inovace – Inovační projekt – III. prodloužení. Při podávání registrační, a následně plné žádosti použijte dokument Pokyny pro žadatele a příjemce dotace – zvláštní část, který je detailním návodem, jak správně podat žádost o dotaci.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Příloha č. 1 – způsobilé výdaje

PDF dokument 410,2 kB 29.10.2013

Příloha č. 2 – výběrová kritéria

PDF dokument 457,47 kB 29.10.2013

Příloha č. 3 – regiony se soustředěnou podporou státu

PDF dokument 407,56 kB 29.10.2013

Příloha Vyloučené oblasti podpory

PDF dokument 421,79 kB 29.10.2013

Příručka způsobilých výdajů

PDF dokument 443,23 kB 29.10.2013

Text programu Inovace

PDF dokument 231,12 kB 29.10.2013

Vysvětlující informace k bodu 3 Programu_31. 8. 11

PDF dokument 408,64 kB 29.10.2013

IV. Výzva k předkládání projektů – III. prodloužení

PDF dokument 310,37 kB 29.10.2013

Osnova studie proveditelnosti

PDF dokument 114,52 kB 29.10.2013

Podmínky poskytnutí dotace programu Inovace

PDF dokument 152,86 kB 13.1.2014

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace – zvláštní část

PDF dokument 1,8 MB 29.10.2013

Způsobilé výdaje

PDF dokument 269,73 kB 13.1.2014