Inovační projekty – Výzva III

Program Inovace – Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

Dne 2. 3. 2009 došlo k uveřejnění 3. výzvy k programu Inovace - Inovační projekt, která je určena malým, středním i velkým podnikům, a plánovaná alokace na tuto výzvu jsou 4 mld. Kč. Žádosti o dotace podávají žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount. Příjem registračních žádostí o poskytnutí dotace probíhal od 15. 4. 2009 do 30. 6. 2009 do 18 hodin.

Příjem plných žádostí probíhal od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 do 18 hodin.

Všechny podstatné informace týkající se 3. výzvy najdou žadatelé v připojených souborech dole na této stránce, důležitý je především dokument Výzva III a její přílohy o způsobilých výdajích a výběrových kritériích.

Základní charakteristiky programu:

 
Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící především ve zpracovatelském průmyslu (podporovaná odvětví CZ-NACE jsou uvedena v textu Výzvy)
 • malý a střední podnik, velký podnik
 • podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období
 • projekt musí být realizován v České republice mimo hl. m. Praha
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • a) inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • b) inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
 • c) organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi*
 • d) marketingová inovace - zavedení nových prodejních kanálů*

*pozn. c) a d) pouze pro malé a střední podniky (MSP), které současně realizují a) nebo b)

Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • dotace ve výši 1 - 75 mil. Kč pro a), b)
 • dotace ve výši 1 – 150 mil Kč pro a), b) realizovaných v regionech se soustředěnou podporou státu*
 • dotace ve výši do 2 mil. Kč pro c), d)
 • procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013

*seznam regionů je uveden v příloze Výzvy

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby pouze pro MSP, technické zhodnocení staveb (% omezeny),
 • dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví
 • provozní náklady pouze pro MSP – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné
 • náklady na publicitu projektu

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze Výzvy. Způsobilé výdaje projektu mohou být vynaloženy nejdříve ke dni schválení registrační žádosti. Před tímto datem není možné například vystavovat objednávky ani uzavírat smlouvy s dodavateli, je možné provést pouze výběrové řízení. 

Praktické rady
 • projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi inovačního procesu
 • z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena
 • v projektu by měl žadatel výstižně popsat, v čem spočívá novost projektu a prokázat jeho efektivnost a konkurenceschopnost ve vztahu k cílovým trhům
Systém sběru žádostí
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)
Povinné přílohy k Plné žádosti
 • finanční realizovatelnost projektu (FRP) – elektronický formulář, který je k dispozici v aplikaci eAccount
 • studie proveditelnosti (podnikatelský záměr) dle předepsané osnovy
 • příloha k účetní závěrce – za poslední uzavřený účetní rok

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Text programu Inovace obsahuje základní informace o programu. Dokument Výzva III a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 3. výzvu programu Inovace – Inovační projekt. Před podáním žádosti o podporu a vyplněním Registrační žádosti žadatelům doporučujeme detailně nastudovat znění výzvy a jejích příloh, aby si byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky v těchto dokumentech specifikované.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Text programu Inovace

PDF dokument 231,12 kB 2.3.2009

Inovace - Inovační projekt - Výzva III

PDF dokument 403,17 kB 18.3.2009

Příloha č. 1 - Způsobilé výdaje

Obsahuje stručné vymezení způsobilých výdajů pro 3. výzvu programu Inovace – Inovační projekt.

PDF dokument 114,31 kB 18.3.2009

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Poskytuje informace o tom, jaká kritéria budou hodnocena v rámci 3. výzvy v programu Inovace – Inovační projekt. Tento dokument doporučujeme detailně prostudovat, neboť vám napoví, jakou má projekt šanci na úspěch.

PDF dokument 172,84 kB 6.3.2009

Příloha č. 3 - Regiony se soustředěnou podporou státu

Seznam regionů, které mohou získat vyšší částku dotace, jestliže v nich bude realizován inovační projekt.

PDF dokument 100,12 kB 6.3.2009

Osnova studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti je povinnou součástí plné žádosti. Osnova obsahuje kapitoly závazné pro žadatele.

PDF dokument 187,75 kB 6.3.2009

Pravidla způsobilých výdajů - zvláštní část Inovace

Obsahuje podrobné informace ohledně způsobilých výdajů programu Inovace - Inovační projekt.

PDF dokument 268,46 kB 18.8.2010

Příručka způsobilých výdajů

Dokument poskytuje podrobné informace o náplni způsobilých výdajů programu Inovace - Inovační projekt. Dokument je pomocnou příručkou pro žadatele.

PDF dokument 184,81 kB 6.3.2009

Vymezení základních pojmů

Obsahuje vysvětlení jednotlivých druhů podporovaných inovací.

PDF dokument 111,88 kB 6.3.2009

Vysvětlující informace k bodu 3 programu Inovace

Popisuje informace o uznávání 2leté historie žadatele, došlo-li u něho ke změně v subjektu, tzv. transformaci.

PDF dokument 115,77 kB 6.3.2009

Podmínky poskytnutí dotace

PDF dokument 311,83 kB 15.6.2011

YSoft

případová studie programu Inovace

PDF dokument 860,18 kB 6.3.2009

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace - zvláštní část

PDF dokument 2,21 MB 19.10.2010

Chyby v plné žádosti

PDF dokument 27,98 kB 21.9.2009

Změnové řízení snadno a rychle

Dokument obsahuje návod, jak správně provést změny v již schválené Registrační žádosti.

PDF dokument 266,81 kB 21.9.2009

Publicita ve výběrovém řízení - ukázka inzerátu v OV

PDF dokument 49,68 kB 21.9.2009

Předchozí verze předepsaných mzdových tabulek

Souhrn všech předchozích verzí předepsaných mzdových tabulek, čestných prohlášení ke mzdovým nákladům a metodických příruček ke mzdovým nákladům. U všech dokumentů je uvedeno datum platnosti.

ZIP archiv 1,16 MB 3.1.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platnost od 1. 4. 2011)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2011, vztahuje se na žádosti o platbu podané po 1. 4. 2011. Platí pro nově podané žádosti i žádosti vrácené na doplnění z důvodu opravy ve mzdových tabulkách.

MS Excel dokument 541 kB 19.4.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 01. 04. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 20.3.2012