Inovační projekty – Výzva II

Program Inovace – Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

1. 5. 2008 byla vyhlášena 2. výzva k programu Inovace - Inovační projekt, která je určena malým, středním i velkým podnikům. Žádosti o dotace podávají žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount. Všechny podstatné informace týkající se 2. výzvy najdou žadatelé v připojených souborech dole na této stránce, důležitý je především dokument Text programu, Výzva II a její přílohy o způsobilých výdajích a výběrových kritériích.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící v odvětvích NACE uvedených v textu Výzvy (výjimky jsou uvedeny v textu programu)
 • malý a střední podnik, velký podnik
 • podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období
 • projekt musí být realizován v České republice mimo hl. m. Praha
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • a) inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • b) inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
 • c) organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi*
 • d) marketingová inovace - zavedení nových prodejních kanálů*

*pozn. c) a d) pouze pro malé a střední podniky (MSP), které současně realizují a) nebo b)

Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby pouze pro MSP, technické zhodnocení staveb (% omezeny),
 • dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví
 • provozní náklady pouze pro MSP – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné
 • náklady na publicitu projektu

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze výzvy k programu. Způsobilé výdaje projektu mohou být vynaloženy nejdříve ke dni schválení registrační žádosti. Před tímto datem není možné například vystavovat objednávky ani uzavírat smlouvy s dodavateli, je možné provést pouze výběrové řízení.

Praktické rady
 • projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi inovačního procesu
 • z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena
 • v projektu by měl žadatel výstižně popsat, v čem spočívá novost projektu a prokázat jeho efektivnost a konkurenceschopnost ve vztahu k cílovým trhům
Systém sběru žádostí
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)
Povinné přílohy k plné žádosti
 • studie proveditelnosti
 • finanční realizovatelnost projektu (FRP) - elektronický formulář
 • příloha k účetní závěrce - za poslední uzavřený účetní rok

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Text programu Inovace obsahuje základní informace o programu. Dokument Výzva II a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 2. výzvu programu Inovace – Inovační projekt. Před podáním žádosti o podporu a vyplněním Registrační žádosti žadatelům doporučujeme detailně nastudovat znění výzvy a jejích příloh, aby si byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky v těchto dokumentech specifikované.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

V případě jakýchkoliv změn v již schválené Registrační žádosti je třeba podat změnové řízení. Pro často kladené dotazy k tomuto tématu byl vytvořen návod na Změnové řízení. Detaily naleznete v souboru Změnové řízení snadno a rychle.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Text programu Inovace

PDF dokument 291,95 kB 6.5.2008

Inovace – Inovační projekt – Výzva II

PDF dokument 287 kB 6.5.2008

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z programu Inovace - Inovační projekt (Výzva II) - zvláštní část

PDF dokument 2,12 MB 19.10.2010

Příloha č. 1 – Způsobilé výdaje

Osahuje stručné vymezení způsobilých výdajů pro 2. výzvu programu Inovace – Inovační projekt.

PDF dokument 123,88 kB 8.8.2008

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Poskytuje informace o tom, jaká kritéria budou hodnocena v rámci 2. výzvy v programu Inovace – Inovační projekt. Tento dokument doporučujeme detailně prostudovat, neboť vám napoví, jakou má projekt šanci na úspěch.

PDF dokument 170,72 kB 1.12.2008

Osnova studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti je povinnou součástí plné žádosti. Osnova obsahuje kapitoly závazné pro žadatele.

PDF dokument 126,77 kB 6.5.2008

Vymezení základních pojmů

Obsahuje vysvětlení jednotlivých druhů podporovaných inovací.

PDF dokument 115,58 kB 6.5.2008

Vysvětlující informace k bodu 3 programu Inovace

Popisuje informace o uznávání 2leté historie žadatele, došlo-li u něj ke změně v subjektu, tzv. transformaci.

PDF dokument 116,69 kB 6.5.2008

Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část Inovace

Obsahuje podrobné informace ohledně způsobilých výdajů programu Inovace - Inovační projekt.

PDF dokument 166,26 kB 25.9.2008

Příručka způsobilých výdajů

Dokument poskytuje podrobné informace o náplni způsobilých výdajů programu Inovace - Inovační projekt. Dokument je pomocnou příručkou pro žadatele.

PDF dokument 180,24 kB 19.8.2008

Podmínky poskytnutí dotace

PDF dokument 233,66 kB 3.2.2011

Microsys

případová studie programu Inovace

PDF dokument 1,73 MB 6.5.2008

YSoft

případová studie programu Inovace

PDF dokument 860,18 kB 6.5.2008

Polycomp

případová studie programu Inovace

PDF dokument 1,4 MB 6.5.2008

Změnové řízení snadno a rychle

Dokument obsahuje návod, jak správně provést změny v již schválené Registrační žádosti.

PDF dokument 266,81 kB 5.9.2008

Publicita ve výběrovém řízení - ukázka inzerátu v OV

PDF dokument 49,68 kB 23.3.2009

Chyby v plné žádosti

PDF dokument 27,99 kB 13.2.2009

Předchozí verze předepsaných mzdových tabulek

Souhrn všech předchozích verzí předepsaných mzdových tabulek, čestných prohlášení ke mzdovým nákladům a metodických příruček ke mzdovým nákladům. U všech dokumentů je uvedeno datum platnosti.

ZIP archiv 1,89 MB 3.1.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platnost od 1. 4. 2011)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2011, vztahuje se na žádosti o platbu podané po 1. 4. 2011. Platí pro nově podané žádosti i žádosti vrácené na doplnění z důvodu opravy ve mzdových tabulkách.

MS Excel dokument 541 kB 19.4.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 01. 04. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 20.3.2012