ICT v podnicích – Výzva III.

ICT v podnicích - tento program pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích. Dotace vám napomůže zefektivnit např. vnitřní chod nebo vnější vztahy podniku.

22. 10. 2009 byla vyhlášená 3. Výzva k programu ICT v podnicích. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 1. ledna 2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen 15. října 2010. Příjem plných žádostí probíhal od 8. března 2010 do 15. února 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 0,5 mld. Kč.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
 • převažující ekonomická činnost žadatele a projektu (pokud lze určit) musí směřovat do zpracovatelského průmyslu – CZ-NACE C10 – C33 (vyjma CZ-NACE 12, 19, 20.6 a 30.11), 38.32, 41.2, 42, 43, 53.2, 58, 62, 63.1, 71, 72.1 a 95
 • projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • dotace ve výši 0,35 – 20 mil. Kč
 • procentuální výše podpory se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory a je stanovena následovně:
region NUTS II malý podnik střední podnik
Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod 60 % 50 %
Jihozápad 50 % 40 %
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů
 • rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií
 • zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí v podnicích
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • hmotný majetek a jeho technické zhodnocení : hardware, sítě a ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT, ale dle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software
 • nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví (patenty, know-how)
 • služby poradců, expertů, studie: nejedná se o zpracování žádosti o podporu (maximální míra podpory je stanovena na 50% v případech, kdy je míra podpory dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory vyšší)
 • ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem hardware, software a ostatních strojů a zařízení – outsourcing (podle pravidla de minimis)
 • náklady na publicitu spojenou s projektem (podle pravidla de minimis)
 • vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových stránek (podle pravidla de minimis)
Systém sběru žádostí
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

 

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

ICT v podnicích – Výzva III

PDF dokument 191,95 kB 23.10.2009

Příloha č. 1 – regiony se soustředěnou nebo přechodnou podporou státu

PDF dokument 111,28 kB 23.10.2009

Příloha č. 2 – příloha I smlouvy o ES

PDF dokument 110,59 kB 23.10.2009

Příloha č. 3 – výběrová kritéria

PDF dokument 170,49 kB 23.10.2009

Příloha č. 4 – osnova podnikatelského záměru

PDF dokument 124,55 kB 23.10.2009

Příloha č. 5 – pravidla způsobilých výdajů – zvláštní část, č. j. 10596/1108100

(platnost od 1. 4. 2011)

PDF dokument 208,04 kB 6.4.2011

Příloha č. 6 – vymezení ocelářského průmyslu

PDF dokument 109,74 kB 23.10.2009

Příloha č. 7 – vymezení průmyslu syntetických vláken

PDF dokument 97 kB 23.10.2009

Příloha č. 8 – podmínky při transformaci právní formy žadatele

PDF dokument 96,2 kB 23.10.2009

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z programu ICT v podnicích Výzva III - zvláštní část

PDF dokument 2,42 MB 14.6.2012

Podmínky poskytnutí dotace - vzor

PDF dokument 137,69 kB 17.4.2013

Praktická doporučení pro podávání Plných žádostí

MS Word dokument 67 kB 2.11.2010

Příručka způsobilých výdajů

PDF dokument 207,52 kB 17.2.2009

Tabulka splnění závazných ukazatelů (ZU) – program ICT v podnicích

MS Word dokument 68,19 kB 2.10.2012