ICT v podnicích – Výzva II

ICT v podnicích - tento program pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích. Dotace vám napomůže zefektivnit např. vnitřní chod nebo vnější vztahy podniku.

1. 5. 2008 byla vyhlášená 2. výzva k programu ICT v podnicích. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 15. července 2008 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen 28. února 2009. Příjem plných žádostí probíhal od 14. listopadu 2008 do 31. května 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 1mld. Kč.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
 • převažující ekonomická činnost žadatele a projektu (pokud lze určit) musí směřovat do zpracovatelského průmyslu – CZ-NACE C10- C33 (vyjma 12 a 19). Viz Příloha č.1 Výzvy
 • projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • dotace ve výši 0,5-20 mil. Kč
 • procentuální výše podpory se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory  platnou pro období 2007-2013 a Nařízeními Evropské komise (ES) č. 1628/2006, č. 70/2001 a č. 1998/2006
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů
 • rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií
 • zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí v podnicích
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • hmotný majetek a jeho technické zhodnocení : hardware, sítě a ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT, ale dle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software
 • nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví (patenty, know-how)
 • služby poradců, expertů, studie: nejedná se o zpracování žádosti o podporu  (podle pravidla de minimis)
 • ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem hardware, software a ostatních strojů a zařízení – outsourcing
 • náklady na publicitu spojenou s projektem (podle pravidla de minimis)
 • vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových stránek (podle pravidla de minimis)
Systém sběru žádostí
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Text programu ICT v podnicích obsahuje základní informace o programu. Výzva II k programu a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 2. výzvu programu ICT v podnicích. Před podáním žádosti o podporu a vyplněním Registrační žádosti žadatelům doporučujeme detailně nastudovat znění výzvy a jejích příloh, aby si byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky v těchto dokumentech specifikované.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Text programu ICT v podnicích

PDF dokument 280,14 kB 22.6.2009

ICT v podnicích – Výzva II

Stanovuje pravidla pro podávání žádostí do programu ICT v podnicích v daném časovém období.

PDF dokument 249,48 kB 7.5.2008

Podmínky poskytnutí dotace pro program ICT v podnicích

PDF dokument 304,28 kB 15.6.2011

Příloha č. 1 – podporované kategorie CZ-NACE

Udává, v jakých ekonomických činnostech žadatel podniká a do kterých budou směřovány výstupy projektu. Podporované činnosti žadatele musí být větší než 50 % obratu společnosti a projekt musí směřovat z více než 50 % do podporovaných ekonomických činností.

PDF dokument 108,15 kB 7.5.2008

Příloha č. 2 – regiony se soustředěnou nebo přechodnou podporou státu

Pokud žadatel realizuje projekt v některém z uvedených regionů, je při hodnocení bodově zvýhodněn viz. Příloha č.4.

PDF dokument 113,07 kB 7.5.2008

Příloha č. 3 – příloha I smlouvy o ES

Vymezení výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh je z Programu vyloučena.

PDF dokument 120,91 kB 7.5.2008

Příloha č. 4 – výběrová kritéria

Seznam a způsob vyhodnocení projektů pro oblast ICT, který je rozhodující při bodovém hodnocení projektu.

PDF dokument 202,18 kB 9.9.2008

Příloha č. 5 – osnova podnikatelského záměru

Podrobný návod, jaké náležitosti musí popis projektu splňovat a jakou má mít strukturu. Doporučujeme tuto přílohu při zpracování podnikatelského záměru využívat.

PDF dokument 118,09 kB 7.5.2008

Příloha č. 6 – pravidla způsobilých výdajů – zvláštní část

Obsahuje specifikaci způsobilých výdajů projektu včetně vysvětlujících komentářů.

PDF dokument 119,35 kB 8.2.2010

Příloha č. 7 – ocelářský průmysl

Vymezení ocelářského průmyslu, který není v rámci Programu podporován.

PDF dokument 89,13 kB 7.5.2008

Příloha č. 8 – syntetická vlákna

Vymezení průmyslu výroby syntetických vláken, který není v rámci Programu podporován.

PDF dokument 95,84 kB 7.5.2008

Příloha č. 9 – požadavek na podnikatelskou historii žadatele

Vysvětlující informace k požadavku na podnikatelskou historii žadatele.

PDF dokument 100,81 kB 7.5.2008

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z programu ICT v podnicích Výzva II - zvláštní část

PDF dokument 2,33 MB 28.5.2010

Příručka způsobilých výdajů

PDF dokument 207,52 kB 17.2.2009

Časté chyby v projektech v ICT v podnicích

PDF dokument 110,01 kB 20.1.2009

Tabulka splnění závazných ukazatelů (ZU) – program ICT v podnicích

MS Word dokument 68,19 kB 2.10.2012

Otázky a odpovědi

 
 • Může být žadatelem i velký podnik (tj. subjekt nesplňující kritérium MSP)?

  Text programu ICT v podnicích neumožňuje podporu Velkých podniků. Žadatelem může být pouze podnik, který splňuje kategorie MSP.

 • Jakých chyb se vyvarovat při podávání plné žádosti?

  Dokument s praktickými radami jak postupovat a čeho se vyvarovat při podávání Plné žádosti naleznete pod tímto odkazem.

 • Kolik projektů lze podat v rámci výzvy do programu ICT v podnicích?

  Žadatel může předložit maximálně dva projekty v rámci výzvy. Souhrnná dotace za tyto projekty nesmí přesáhnout maximální výši dotace.

 • Lze v rámci aktivity 2.1.2 zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů udělat eShop ? Je stanoven poměr mezi prodejem vlastních výrobků a nabízením výrobků od jiných výrobců?

  V eShopu lze prodávat jak vlastní výrobky, tak i nabízet výrobky jiných výrobců. Žadatel v Plné žádosti uvádí podíl jednotlivých CZ-NACE v % - pokud by neměl převažující (více jak 50% ) prodej vlastních výrobků, jeho Plná žádost by byla vyřazena.

 • Je možné před datem způsobilosti výdajů zaplatit zálohovou fakturu?

  Není to možné. Před datem způsobilosti výdajů je možné uskutečnit pouze výběrové řízení. Další kroky, jako úhrada faktur, vystavení objednávek, kupních smluv, dokladů o převzetí dodávek apod., je možné uskutečnit až po datu způsobilosti výdajů (tím je datum schválení registrační žádosti o dotaci). Podrobnější informace jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele.