eAccount

Ve snaze snížit administrativní náročnost a zefektivnit proces zpracování žádostí o dotace vytvořila agentura CzechInvest internetovou aplikaci eAccount. Díky ní mohou žadatelé vyplňovat formuláře, předkládat žádosti a dodávat potřebné přílohy přímo ze své kanceláře nebo z domova elektronickou formou. Uživatelé zde naleznou veškeré informace, které v souvislosti s podáním projektu a jeho realizací budou potřebovat. Aplikace eAccount jim zároveň umožní průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti.

Nutnou podmínkou pro komunikaci prostřednictvím aplikace eAccount je podepisování některých dokumentů elektronickým podpisem žadatele. Základní informace o elektronickém podpisu a způsobu jeho získání naleznete v připojeném souboru.

Výhody eAccountu:

  • jednoduchá a bezpečná výměna informací
  • rychlá a 24 hodinová dostupnost
  • uživatelsky příjemné prostředí
  • úspora nákladů (např. telefonní, poštovní a cestovní náklady)
  • zkrácení lhůt v rámci procesu administrace

V připojených souborech níže na stránce naleznete aktuálně platnou Nápovědu k Monitoringu programů OPPI.

Agentura CzechInvest varuje zájemce o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) před neuváženým výběrem poradenských agentur, které nabízejí spolupráci při podání žádosti o dotaci z tohoto operačního programu.

Pracovníci CzechInvestu se setkali s případem, kdy subjekt vydávající se za poradenskou agenturu oklamal zájemce o dotaci z OPPI. Žadatel byl uveden v omyl tím, že mu pracovník podvodné agentury zaslal fiktivní Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPPI. Rozhodnutí bylo žadateli odesláno na papíře s anglickou verzí loga agentury CzechInvest a podpisem jejího neexistujícího pracovníka. Ve skutečnosti však Rozhodnutí o poskytnutí dotace neuděluje agentura CzechInvest, nýbrž řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

V této souvislosti agentura CzechInvest apeluje na všechny zájemce o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace, aby při výběru poradenské agentury dbali nejvyšší opatrnosti a vždy si ověřovali, zda je poradenská agentura registrována v obchodním rejstříku.


Upozornění pro žadatele – Základní registry

Vážení žadatelé,

Ministerstvo průmyslu a obchodu je jako orgán veřejné moci povinné na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech přebírat údaje o žadatelích (identifikační údaje – např. sídlo, statutární orgány, název společnosti) ze Základních registrů

Vzhledem ke skutečnosti, že Základní registry jsou v provozu teprve krátkou dobu, je možné, že se při přenosu dat budou vyskytovat drobné chyby. 

Pokud byste při zakládání Master účtu, Registrační nebo Plné žádosti v aplikaci eAccount měli problémy při načítání identifikačních údajů, kontaktujte prosím bez zbytečného odkladu hotlinku ASD  (hot-line_isop713@asd-software.cz; tel. 583 300 721).

Dále novým žadatelům doporučujeme, aby ještě před založením Master účtu, popř. před podáním registrační žádosti kontaktovali přes datovou schránku příslušný krajský soud (platí pro subjekty zapsané v OR) nebo živnostenský úřad (fyzické osoby v OR nezapsané) a požádali o ověření, zda je adresa jejich sídla řádně zapsána kódem dle RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí).


Vstup do aplikace eAccount

Upozornění

Vážení žadatelé,

dovolujeme si Vás upozornit, že od 3. 11. 2011 budou podporovány pouze tyto verze internetových prohlížečů:

  • Windows Internet Explorer verze 6.0, 7.0, 8.0 a 9.0
  • Firefox verze 3.x, 4.x a 5.x

Pokud používáte  jinou verzi  internetového prohlížeče než je výše uvedeno, není zaručena správná funkce aplikace eAccount.


Upozornění

Vážení žadatelé,

abyste předešli možnému poškození přenosu dat do aplikace eAccount, doporučujeme Vám si při každém vyplňování finančních formulářů stáhnout aktuální verzi SW aplikace Software602 Form Filler.

Systém eAccount je nastaven na 24hodinový provoz. Je tedy možné podávat žádosti až do poslední minuty posledního dne podání. Žadatelům však doporučujeme podávat žádosti průběžně a nenechávat jejich odeslání na poslední chvíli, neboť v posledních dnech platnosti Výzvy mohou být servery přetížené. Žádosti, které budou doručeny byť jen jednu minutu po termínu, nebudou přijímány.

Příručka pro změnové řízení projektu po rozhodnutí

Za účelem usnadnění provádění změn v rozpočtu byla vytvořena nová příručka pro žadatele. Cílem tohoto dokumentu je usnadnit žadatelům o dotaci provádění změn v rozpočtu projektu po rozhodnutí a využití nové funkcionality změnového řízení v aplikaci eAccount, která spočívá v možnosti převést nevyčerpané prostředky z již proplacených etap projektu do etap následujících. Jedná se o dokument Postupy pro specifické příklady a změnu IČ. Zároveň byla přidána i Pomůcka pro provádění změn v rozpočtu.


Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Podmínky pro zřízení a užívání uživatelského účtu v systému eAccount

PDF dokument 116,88 kB 26.2.2007

Elektronický podpis

návod jak a kde získat elektronický podpis

PDF dokument 100,32 kB 4.10.2012

Jak založit Master účet

PDF dokument 325,57 kB 10.10.2012

Příloha č. 1 – Postupy pro specifické příklady a změnu IČ

PDF dokument 3,04 MB 19.2.2013

Příloha č. 2 – Změnové řízení snadno a rychle

PDF dokument 537,29 kB 2.10.2012

Pomůcka pro provádění změn v rozpočtu

MS Excel dokument 18,5 kB 8.9.2009