Spolupráce – Technologické platformy (Výzva I)

Patříte mezi klíčové hráče svého odvětví? Chcete se zapojit do vytvoření technologické platformy, která vám umožní formulovat a prosazovat vaše rozvojové vize? Máte zájem o zapojení do kooperačního seskupení provázaného s Evropskou technologickou platformou?

Program Spolupráce – Technologické platformy umožňuje podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu.

Forma podpory technologických platforem umožňuje podporu vzniku a rozvoje technologických platforem ve formě osobních a provozních nákladů. Dotace bude poskytována dle pravidla de minimis.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • občanské sdružení
 • zájmové sdružení právnických osob
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • podpora je poskytována dle pravidla de minimis
 • pro jeden projekt je dle pravidla de minimis možnost vyčerpat podporu ve výši 200 000 EUR
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • podpora vzniku a rozvoje národních technologických platforem ve formě osobních a provozních nákladů
 • aktivity platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru
 • vytvoření strategických dokumentů a jejich implementace
 • zapojování českých výzkumných institucí a podniků do evropských technologických platforem
 • iniciace výzkumných a vývojových projektů v komerční a veřejné sféře
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

Dlouhodobý hmotný majetek

 • hardware a sítě

Nehmotný majetek

 • software a data

Provozní náklady

 • mzdy a pojistné
 • cestovné
 • služby poradců a expertů
 • tvorba webových stránek
 • studie
 • marketing a propagace
 • semináře a workshopy
 • přístup k informacím a databázím
 • nájem kancelářských prostor pro technologickou platformu
 • režijní náklady související s nájmem
Specifika a omezení
 • dotace poskytována jen dle pravidla de minimis
 • více než 50 % členů technologických platforem musí mít sídlo mimo hlavní město Prahu
Systém sběru žádostí
 • kolový systém
 • hodnocení plných žádostí bude spuštěno až po uzavření příjmu plných žádostí Výzvy I (31. 12. 2008)

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Výzva I k programu Spolupráce – Technologické platformy a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro Výzvu I.

Příjem plných žádostí byl ukončen dne 31.12.2008.

Informace o podpořených projektech z Výzvy I. programu Spolupráce – Technologické platformy naleznete zde.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výzva v rámci programu OPPI pro program Spolupráce - Technologické platformy

PDF dokument 344,64 kB 12.5.2008

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z programu Spolupráce - Technologické platformy - zvláštní část

PDF dokument 2,54 MB 1.11.2010

Příloha č. 1 - Příloha I Smlouvy o ES

PDF dokument 102 kB 6.5.2008

Příloha č. 2 - Vymezení ocelářského průmyslu

PDF dokument 100,38 kB 12.5.2008

Příloha č. 3 - Vymezení průmyslu výroby syntetických vláken

PDF dokument 54,78 kB 12.5.2008

Příloha č. 4 - Způsobilé výdaje

PDF dokument 155,58 kB 2.4.2009

Příloha č. 5 - Výběrová kritéria programu spolupráce - Technologické platformy

PDF dokument 284,63 kB 10.10.2008

Příloha č. 6 - Osnova Studie proveditelnosti

PDF dokument 176,08 kB 31.10.2008

Příloha č. 7 - COM (2004) 353 final

Dle Výzvy I musí být založení a činnost Technologické platformy v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 týkající se i vytvoření technologických platforem, publikované v COM (2004) 353 final.

PDF dokument 152,98 kB 26.5.2008

Příručka způsobilých výdajů

PDF dokument 146,25 kB 1.9.2008

Podmínky poskytnutí dotace - vzor

PDF dokument 219,55 kB 20.3.2009

Dokládání vazby projektů na Integrovaný plán rozvoje měst

PDF dokument 295,04 kB 30.3.2009

Vzor potvrzení města o zařazení projektu do IPRM

PDF dokument 89,87 kB 30.3.2009

Předchozí verze předepsaných mzdových tabulek

Souhrn všech předchozích verzí předepsaných mzdových tabulek, čestných prohlášení ke mzdovým nákladům a metodických příruček ke mzdovým nákladům. U všech dokumentů je uvedeno datum platnosti.

ZIP archiv 860,61 kB 3.1.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platnost od 1. 4. 2011)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2011, vztahuje se na žádosti o platbu podané po 1. 4. 2011. Platí pro nově podané žádosti i žádosti vrácené na doplnění z důvodu opravy ve mzdových tabulkách.

MS Excel dokument 541 kB 19.4.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 01. 04. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 20.3.2012