Spolupráce – Klastry (Výzva II. – pokračování)

Jste menší firma, pro niž jsou díky konkurenci velkých společností některé zakázky cenou či rozsahem nedosažitelné? Nemůže díky tomu vaše firma naplno využít svých kapacit a potenciálu? Rádi byste realizovali větší např. vědeckovýzkumný projekt, sami však nemáte dostatek financí a tento projekt by mohl přinést prospěch i pro jiné společnosti?

Najděte si partnera ke spolupráci. Hlavní problém malých firem totiž není jejich velikost, ale jejich izolovanost! Spojte se s dalšími firmami v oboru a řešte stejné problémy společně! Nebuďte pouze konkurenty, ale staňte se v určitých oblastech také partnery!

Program Spolupráce Klastry a spojení s dalšími subjekty z odvětví formou klastru nabízí všem možnost získat cenné zkušenosti a znalosti. Díky vzájemné spolupráci a účasti na společných projektech tak umožňuje zlepšit vzájemné vazby a nastolit dlouhodobé všestranně výhodné partnerství firem, vysokých škol, výzkumných ústavů, krajských samospráv a dalších institucí v regionu.

Právě pro vás, kteří chcete spolupracovat s ostatními firmami v odvětví a jste již blízko založení klastrového uskupení, jsou určeny finance z programu Spolupráce – Klastry. Dne 20.1.2012 bylo vyhlášeno prodloužení druhé Výzvy programu Spolupráce – Klastry s alokací 500 mil. Kč, do které se mohly přihlásit nově vzniklé klastry, již ustanovené klastry, které využily pro svůj rozvoj dotace z Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006 či Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 či klastry, které dosud žádnou veřejnou podporu ze zdrojů OPPP/OPPI nečerpaly.

V rámci druhé Výzvy programu Spolupráce Klastry - prodloužení je podpora směřována na rozvoj klastru a zejména pak na společné výzkumně-vývojové aktivity klastru. Žadatel může obdržet podporu až do výše 60 % skutečně vzniklých nákladů. Další informace jsou uvedeny ve Výzvě k programu.

TERMÍNY:     Příjem registračních žádostí: 20.1.2012 – 30.3.2012

                       Příjem plných žádostí: 2.4.2012 – 29.6.2012

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: klastry@czechinvest.org.

Existující klastry a klastrové iniciativy v České republice naleznete zde.

Základní charakteristiky pro nové žadatele:
Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • příjemcem podpory může být pouze klastr
 • klastr musí splňovat podmínky specifikované ve Výzvě
 • klastr může mít právní formu občanské sdružení, zájmové sdružení právnických osob, společnost       s ručením omezeným, akciová společnost a družstvo
Kolik lze získat najeden projekt 
(forma a výše podpory)
 • podpora je poskytována ve výši specifikované ve Výzvě
 • část uznatelných nákladů bude financována dle pravidla de minimis
Na co lze získatpodporu
(podporované aktivity)
 • infrastruktura pro průmyslový výzkum
 • projekty kolektivního výzkumu
 • internacionalizace klastru
 • aktivity vedoucí k rozšíření klastru, rozvoj lidských zdrojů, marketing, propagace klastru,
 • networking, mezioborová spolupráce, sdílení a transfer znalostí
 • provoz klastru
Jaké výdaje je možnépodpořit
(způsobilé výdaje)

Hmotný investiční majetek – např.

 • nákup pozemků a úpravy pozemků
 • stavby a jejich úpravy
 • nákup strojů a zařízení pro účel výzkumu a vývoje
 • hardware a sítě

Nehmotný investiční majetek – např.

 • software a data
 • práva duševního vlastnictví

Neinvestiční majetek – např.

 • služby poradců, expertů a studie
 • účast na veletrzích, výstavách
 • náklady na provoz kanceláře klastru
 • propagace, webové stránky
 • mzdy, cestovné, pojistné a jiné

Způsobilé výdaje jsou přesně specifikovány ve Výzvě programu Spolupráce – Klastry.

Specifika a omezení
 • splnění podmínek pro klastry specifikované ve Výzvě
 • nejsou podporovány výrobní aktivity
 • do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze majetek výlučně využívaný pro podporované aktivity
 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. města Prahy
Systém sběru žádostí
 • kontinuální
 • žádosti jsou vyhodnocovány průběžně

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Spolupráce – Klastry – II. výzva pro předkládání projektů – prodloužení

PDF dokument 553,83 kB 20.1.2012

Příloha č. 1 – Příloha I Smlouvy o ES – Annex I

PDF dokument 45,7 kB 20.1.2012

Příloha č. 2 – Vymezení ocelářského průmyslu

PDF dokument 46,6 kB 20.1.2012

Příloha č. 3 – Vymezení průmyslu výroby syntetických vláken

PDF dokument 26,55 kB 20.1.2012

Příloha č. 4 – Pravidla způsobilých výdajů – zvláštní část

PDF dokument 91,11 kB 20.1.2012

Příloha č. 5 – Výběrová kritéria a) nové klastry

PDF dokument 139,83 kB 20.1.2012

Příloha č. 5 – Výběrová kritéria b) podpořené klastry

PDF dokument 136,18 kB 20.1.2012

Příloha č. 6 – Osnova studie proveditelnosti a) nové klastry

PDF dokument 89,78 kB 20.1.2012

Příloha č. 6 – Osnova studie proveditelnosti b) podpořené klastry

PDF dokument 76,39 kB 20.1.2012

Příloha č. 7 – Kategorie CZ – NACE podporované

PDF dokument 39,91 kB 20.1.2012

Příloha č. 8 – Pokyny pro žadatele a příjemce dotace – specifická část

PDF dokument 2,55 MB 3.4.2012

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 01. 04. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 20.3.2012

Příručka způsobilých výdajů II. Výzva – prodloužení

PDF dokument 270,93 kB 3.7.2012

Pokyny k vyplnění PRŮBĚŽNÉNÉ ZPRÁVY – kolektivní výzkum PROGRAMU SPOLUPRÁCE – Klastry II. výzva prodloužení

Dokument Pokyny k vyplnění průběžné zprávy – kolektivní výzkum slouží k upřesnění požadavků na formu a rozsah průběžného informování o průběhu a výsledcích projektů průmyslového výzkumu, resp. experimentálního vývoje, které jsou uvedeny v Příručce způsobilých výdajů programu. Průběžná zpráva je podávána za každou ukončenou etapu projektu společně s Žádostí o platbu, ve které jsou nárokovány výdaje v rozpočtové položce 8.7. a 8.8.

MS Word dokument 236 kB 19.2.2013

Osnova závěrečné zprávy

MS Word dokument 206,5 kB 23.1.2015

Osnova závěrečné zprávy - kolektivní výzkum

MS Word dokument 236,5 kB 29.1.2015