Spolupráce – Klastry (Výzva II.)

Jste menší firma, pro níž jsou díky konkurenci velkých společností některé zakázky cenou či rozsahem nedosažitelné? Nemůže díky tomu vaše firma naplno využít svých kapacit a potenciálu? Rádi byste realizovali větší např. vědeckovýzkumný projekt, sami však nemáte dostatek financí a tento projekt by mohl přinést prospěch i pro jiné společnosti?

Najděte si partnera ke spolupráci. Hlavní problém malých firem totiž není jejich velikost, ale jejich izolovanost! Spojte se s dalšími firmami v oboru a řešte stejné problémy společně! Nebuďte pouze konkurenty, ale staňte se v určitých oblastech také partnery!

Program Spolupráce Klastry a spojení s dalšími subjekty z odvětví formou klastru nabízí všem možnost získat cenné zkušenosti a znalosti. Díky vzájemné spolupráci a účasti na společných projektech tak umožňuje zlepšit vzájemné vazby a nastolit dlouhodobé všestranně výhodné partnerství firem, vysokých škol, výzkumných ústavů, krajských samospráv a dalších institucí v regionu.

Právě pro vás, kteří chcete spolupracovat s ostatními firmami v odvětví a založit klastrové uskupení, jsou určeny finance z programu Spolupráce – Klastry. Dne 11.1.2010 byla vyhlášena již druhá Výzva, do které se mohly přihlásit nově vzniklé klastry, již ustanovené klastry, které využily dotace z Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006 a nově za splnění ve Výzvě definovaných podmínek i klastry, které byly podpořeny v první Výzvě programu Spolupráce Klastry.

V rámci druhé Výzvy programu Spolupráce Klastry mohly o podporu žádat nově i žadatelé s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace v první Výzvě programu Spolupráce Klastry OPPI. Podpora je směřována na projekt v rámci rozvoje klastru a zejména pak účasti v mezinárodním projektu výzkumu a vývoje. Žadatel může obdržet podporu až do výše 70 % skutečně vzniklých nákladů v režimu de minimis a dle bodu 4.2 Dočasného rámce. Podporu lze pro příjemce dotace zvýšit až na částku nepřesahující 500 000 EUR. Další informace jsou uvedeny ve Výzvě k programu. Tato část Výzvy má vyhlášeny i zvláštní části příloh Výběrová kritéria, Způsobilé výdaje a Osnova studie proveditelnosti.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: klastry@czechinvest.org.

Existující klastry a klastrové iniciativy v České republice naleznete zde.

Základní charakteristiky pro nové žadatele:

Kdo může žádat(příjemci podpory)
 • příjemcem podpory může být pouze klastr
 • klastr musí splňovat podmínky specifikované ve Výzvě
 • klastr může mít právní formu občanské sdružení, zájmové sdružení právnických osob, společnost       s ručením omezeným, akciová společnost a družstvo
Kolik lze získat na jeden projekt 
(forma a výše podpory)
 • podpora je poskytována ve výši specifikované ve Výzvě
 • část uznatelných nákladů bude financována dle pravidla de minimis
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • společné projekty klastru v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru
 • společné projekty v oblasti inovací
 • propagace klastru
 • projekty z oblasti podpory lidských zdrojů
 • networking, sdílení know-how, sdílení kapacit
 • provoz klastru
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

Hmotný investiční majetek – např.

 • nákup pozemků a úpravy pozemků
 • stavby a jejich úpravy
 • nákup strojů a zařízení pro účel výzkumu a vývoje
 • hardware a sítě

Nehmotný investiční majetek – např.

 • software a data
 • práva duševního vlastnictví

Neinvestiční majetek – např.

 • služby poradců, expertů a studie
 • účast na veletrzích, výstavách
 • náklady na provoz kanceláře klastru
 • propagace, webové stránky
 • mzdy, cestovné, pojistné a jiné

Způsobilé výdaje jsou přesně specifikovány ve Výzvě programu Spolupráce – Klastry.

Specifika a omezení
 • splnění podmínek pro klastry specifikované ve Výzvě
 • nejsou podporovány výrobní aktivity
 • do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze majetek výlučně využívaný pro podporované aktivity
 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. města Prahy
Systém sběru žádostí
 • kontinuální
 • žádosti jsou vyhodnocovány průběžně

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Výzva II

Cíl výzvy – Vymezení základních pojmů – Podporovatelné aktivity – Vymezení příjemce podpory – Podmínky programu – Způsobilost výdajů – Forma podpory a její výše – Způsob výběru projektů – Realizace projektu.

PDF dokument 299,89 kB 11.1.2010

Příloha č. 1 - Smlouvy o ES

Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky. Projekty, jejichž výstupy se projeví v této oblasti, jsou nepodporovatelné.

PDF dokument 114,52 kB 11.1.2010

Příloha č. 2 - Definice ocelářského průmyslu

Definice ocelářského průmyslu dle Nařízení Komise č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem. Projekty, jejichž výstupy se projeví v této oblasti, jsou nepodporovatelné.

PDF dokument 151,9 kB 11.1.2010

Příloha č. 3 - Syntetická vlákna

Vymezení průmyslu výroby syntetických vláken. Projekty, jejichž výstupy se projeví v této oblasti, jsou nepodporovatelné.

PDF dokument 55,7 kB 11.1.2010

Příloha č. 4 - Vymezení způsobilých výdajů, č. j. 10596/1108100

Soupis a kategorizace výdajů dle metodiky způsobilosti výdajů včetně zvláštních ustanovení pro jednotlivé kategorie způsobilých výdajů (platnost od 1. 4. 2011).

PDF dokument 264,66 kB 6.4.2011

Příloha č. 5a - Výběrová kritéria

Metodika bodování a souhrn kritérií, na základě kterých budou projekty hodnoceny. Příloha 5a se týká pouze projektů, které se hlásí do standardní části Výzvy II – Spolupráce Klastry.

PDF dokument 224,96 kB 11.1.2010

Příloha č. 5b - Výběrová kritéria

Metodika bodování a souhrn kritérií, na základě kterých budou projekty hodnoceny. Příloha 5b se týká těch projektů, které již byly podpořeny v I. Výzvě programu Spolupráce Klastry a nyní se hlásí do části Rozvoj klastru Výzvy II Spolupráce Klastry, která je upravena dle režimu tzv. dočasného rámce.

PDF dokument 290,69 kB 11.1.2010

Příloha č. 6a - Osnova studie proveditelnosti

Požadovaný rozsah a obsah studie proveditelnosti se stručnou charakteristikou jednotlivých kapitol. Příloha 6a se týká pouze těch projektů, které se hlásí do standardní části Výzvy II programu Spolupráce Klastry.

PDF dokument 175,21 kB 11.1.2010

Příloha č. 6b - Osnova studie proveditelnosti

Požadovaný rozsah a obsah studie proveditelnosti se stručnou charakteristikou jednotlivých kapitol s důrazem na identifikaci mezinárodního projektu VaV, připravenost žadatele k realizaci projektu a přínosy těchto aktivit pro klastr. Příloha č. 6b se týká pouze těch projektů, které již byly podpořeny v I. Výzvě programu Spolupráce Klastry a nyní se hlásí do části Rozvoj klastru Výzvy II Spolupráce Klastry, která je upravena dle režimu tzv. dočasného rámce.

PDF dokument 162,61 kB 14.1.2010

Příloha č. 7 - Vymezení podporovaných oblastí

Příloha obsahuje seznam ekonomických činností dle klasifikace CZ-NACE, které jsou v programu Spolupráce Klastry podporovatelné.

PDF dokument 108,61 kB 11.1.2010

Vzor Podmínek poskytnutí dotace

Ukázka Podmínek pro poskytnutí dotace pro projekt, které upravují vztahy mezi Poskytovatelem dotace a Příjemcem dotace a pravidla realizace projektu, jemuž byla schválena dotační podpora.

PDF dokument 320,82 kB 15.6.2011

Pokyny pro žadatele, zvláštní část programu Spolupráce – Klastry, II. Výzva

Dokument poskytuje základní informace o způsobu předkládání projektů do programu Spolupráce Klastry a o procesech souvisejících s realizací projektu.

PDF dokument 2,26 MB 1.11.2010

Příručka způsobilých výdajů programu Spolupráce – Klastry II. Výzva

Dokument blíže specifikuje dílčí položky způsobilých výdajů. Zvýšenou pozornost věnujte způsobilosti výdajů a povinnostem při jejich vykazování v položce Mzdy a pojistné výzkumným/technickým pracovníkům pro projekt průmyslového výzkumu. Dále byl v dokumentu na základě zkušeností s administrací Žádostí o platbu aktualizován výčet nezpůsobilých výdajů.

PDF dokument 213,08 kB 8.2.2011

Předchozí verze předepsaných mzdových tabulek

Souhrn všech předchozích verzí předepsaných mzdových tabulek, čestných prohlášení ke mzdovým nákladům a metodických příruček ke mzdovým nákladům. U všech dokumentů je uvedeno datum platnosti.

ZIP archiv 877,21 kB 4.1.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platnost od 1. 4. 2011)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2011, vztahuje se na žádosti o platbu podané po 1. 4. 2011. Platí pro nově podané žádosti i žádosti vrácené na doplnění z důvodu opravy ve mzdových tabulkách.

MS Excel dokument 541 kB 19.4.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 01. 04. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 20.3.2012