Spolupráce – Klastry (Výzva I.)

Jste menší firma, pro níž jsou díky konkurenci velkých společností některé zakázky cenou či rozsahem nedosažitelné? Nemůže díky tomu vaše firma naplno využít svých kapacit a potenciálu? Rádi byste realizovali větší např. vědeckovýzkumný projekt, sami však nemáte dostatek financí a tento projekt by mohl přinést prospěch i pro jiné společnosti?

Najděte si partnera ke spolupráci. Hlavní problém malých firem totiž není jejich velikost, ale jejich izolovanost! Spojte se s dalšími firmami v oboru a řešte stejné problémy společně! Nebuďte pouze konkurenty, ale staňte se v určitých oblastech také partnery!

Právě pro vás, kteří chcete spolupracovat s ostatními firmami v odvětví a založit klastrové uskupení, jsou určeny finance z programu Spolupráce - Klastry.

Do programu se rovněž mohou zapojit:

 • velké firmy, které chtějí více spolupracovat s univerzitami a vědeckovýzkumnými institucemi a podpořit tak inovační schopnosti své společnosti
 • regionální samospráva hledající pro svůj region úspěšný nástroj regionálního rozvoje, který by přinesl ekonomický růst a vyšší specializaci
 • univerzity či vědeckovýzkumné instituce, která usilují o prohloubení spolupráce na konkrétních projektech se soukromou sférou

Tento program a spojení s dalšími regionálními subjekty z odvětví formou klastru nabízí všem možnost získat cenné zkušenosti a znalosti. Díky vzájemné spolupráci a účasti na společných projektech tak umožňuje zlepšit vzájemné vazby a nastolit dlouhodobé všestranně výhodné partnerství firem, vysokých škol, výzkumných ústavů, krajských samospráv a dalších institucí v regionu.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: klastry@czechinvest.org.

Existující klastry a klastrové iniciativy v České republice naleznete zde.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • příjemcem podpory může být pouze klastr
 • klastr musí splňovat podmínky specifikované ve Výzvě
 • klastr může mít právní formu občanské sdružení, zájmové sdružení právnických osob, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a družstvo
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • podpora je poskytována ve výši specifikované ve Výzvě
 • část uznatelných nákladů bude financována dle pravidla de minimis
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • společné projekty klastru v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru
 • společné projekty v oblasti inovací
 • propagace klastru
 • projekty z oblasti podpory lidských zdrojů
 • networking, sdílení know-how, sdílení kapacit
 • provoz klastru
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

Hmotný investiční majetek – např.

 • nákup pozemků a úpravy pozemků
 • stavby a jejich úpravy
 • nákup strojů a zařízení pro účel výzkumu a vývoje
 • hardware a sítě

Nehmotný investiční majetek – např.

 • software a data
 • práva duševního vlastnictví

Neinvestiční majetek – např.

 • služby poradců, expertů a studie
 • účast na veletrzích, výstavách
 • náklady na provoz kanceláře klastru
 • propagace, webové stránky
 • mzdy, cestovné, pojistné a jiné

Způsobilé výdaje budou přesně specifikovány ve Výzvě programu Spolupráce – Klastry.

Specifika a omezení
 • splnění podmínek pro klastry specifikované ve Výzvě
 • nejsou podporovány výrobní aktivity
 • do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze majetek výlučně využívaný pro podporované aktivity
 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. města Prahy
Systém sběru žádostí
 • kontinuální
 • žádosti jsou vyhodnocovány průběžně

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Spolupráce - Klastry - I. výzva k předkládání projektů

PDF dokument 366,16 kB 3.10.2008

priloha č.1 - Smlouvy o ES

PDF dokument 106,99 kB 3.10.2008

priloha č. 2 - Ocelářský průmysl

PDF dokument 122,19 kB 3.10.2008

priloha č. 3 - Syntetická vlákna

PDF dokument 56,15 kB 3.10.2008

priloha č. 4 - Vymezení způsobilých výdajů

PDF dokument 191,44 kB 3.10.2008

priloha č. 5 - Výběrová kriteria

PDF dokument 224,51 kB 10.10.2008

příloha č. 6 - Osnova studie proveditelnosti

PDF dokument 250,29 kB 31.10.2008

příloha č. 7 - Kategorie CZ-NACE podporované

PDF dokument 106,71 kB 3.10.2008

Pokyny pro žadatele Spolupráce - klastry - zvláštní část

PDF dokument 2,29 MB 1.11.2010

Spolupráce - Klastry - I. výzva - Příručka způsobilých výdajů

Dokument blíže specifikuje dílčí položky způsobilých výdajů. Zvýšenou pozornost věnujte způsobilosti výdajů a povinnostem při jejich vykazování v položce Mzdy a pojistné výzkumným/technickým pracovníkům pro projekt průmyslového výzkumu. Dále byl v dokumentu na základě zkušeností s administrací Žádostí o platbu aktualizován výčet nezpůsobilých výdajů.

PDF dokument 213,12 kB 8.2.2011

Dokládání vazby projektů na Integrovaný plán rozvoje měst

PDF dokument 295,04 kB 30.3.2009

Vzor Podmínek poskytnutí dotace Spolupráce - klastry

PDF dokument 307,37 kB 15.6.2009

Spolupráce - Klastry - Často kladené otázky

PDF dokument 155,32 kB 20.3.2009

Předchozí verze předepsaných mzdových tabulek

Souhrn všech předchozích verzí předepsaných mzdových tabulek, čestných prohlášení ke mzdovým nákladům a metodických příruček ke mzdovým nákladům. U všech dokumentů je uvedeno datum platnosti.

ZIP archiv 877,21 kB 4.1.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platnost od 1. 4. 2011)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2011, vztahuje se na žádosti o platbu podané po 1. 4. 2011. Platí pro nově podané žádosti i žádosti vrácené na doplnění z důvodu opravy ve mzdových tabulkách.

MS Excel dokument 541 kB 19.4.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 01. 04. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 20.3.2012

Osnova závěrečné zprávy

PDF dokument 53,47 kB 5.1.2012

Osnova závěrečné zprávy – průmyslový výzkum

PDF dokument 53,13 kB 5.1.2012