Školicí střediska - Výzva II - prodloužení

Dne 1. května 2011 bylo vyhlášeno prodloužení Výzvy II k předkládání projektů v programu podpory ŠKOLICÍ STŘEDISKA, v jehož rámci mohou podniky žádat o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností. Příjem žádostí o dotaci je časově omezen.

Záměrem programu je podpořit subjekty, které usilují o vytvoření kvalitního zázemí pro vzdělávání. Podmínkou však je, aby byli ve školicím středisku vzděláváni především zaměstnanci podniků, které působí ve vymezených oborech. Tyto obory jsou přesně definovány ve Výzvě.

Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 1. června 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem plných žádostí byl zahájen 1. července 2011 a ukončen 15. června 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 1 mld. Kč.

Z důvodu vysokého počtu Registračních žádostí ve II. Výzvě – prodloužení programu Školicí střediska byl příjem žádostí pozastaven k datu 15.9.2011. Opětovné spuštění příjmu Registračních žádostí bude záviset na alokaci této výzvy  ve vztahu k vyhodnoceným projektům.

Hlavní změny oproti Výzvě II

 • minimální výše dotace byla zvýšena na 500 tisíc Kč

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemce podpory)
 • podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti působící ve vymezených CZ-NACE
 • sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení vzniklá na základě Obchodního zákoníku nebo jiného právního předpisu
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení)
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví)
 • nákup či úprava nemovitostí
 • výstavba či rekonstrukce objektů
 • technická a dopravní infrastruktura
 • projektová dokumentace
 • školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání
 • školicí programy
 • software
Podniky v jakém odvětví (CZ-NACE) mohou žádat
 • zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity spojené s informačními a komunikačními technologiemi
 • přesné vymezení je uvedeno ve Výzvě
Ostatní podmínky projektu
 • ve školicím středisku budou vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných sektorech
 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy
 • příjemce podpory musí prokázat min. 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období
 • příjemce dotace je povinen zabezpečit zachování projektu po dobu nejméně 5 let (u malých a středních podniků 3 roky) od data ukončení jeho realizace
Systém sběru žádostí
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů naleznete pod tímto odkazem.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Školicí střediska - Výzva II - prodloužení

PDF dokument 304,49 kB 6.5.2011

Příloha č. 1 Výzvy II – prodloužení

PDF dokument 155,68 kB 29.4.2011

Příloha č. 2 Výzvy II – prodloužení

PDF dokument 114,36 kB 29.4.2011

Příloha č. 3 – Kategorie CZ – NACE

PDF dokument 218,47 kB 29.4.2011

Příloha č. 4 – Výběrová kritéria

PDF dokument 99,06 kB 29.4.2011

Podmínky programu Školicí střediska

PDF dokument 163,72 kB 29.4.2011

Záměr projektu pro Program Školicí střediska

PDF dokument 281,12 kB 29.4.2011

Povinné přílohy – Školicí střediska – přehled

PDF dokument 48,26 kB 23.6.2011

Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část, č. j. 10596/11/08100

PDF dokument 194,26 kB 29.4.2011

Příručka způsobilých výdajů

PDF dokument 174,12 kB 29.4.2011

Vzor dokumentu Motivačního účinku

PDF dokument 63,24 kB 29.4.2011

Pokyny pro žadatele – Školicí střediska

PDF dokument 2,01 MB 14.6.2011