Školicí střediska - Výzva I.

Školíte své zaměstnance, ale chybí vám často odpovídající prostory a pomůcky? Uvažujete o pořízení vlastního školicího střediska či místnosti? Pak jsme právě pro vás připravili program Školicí střediska.

V rámci tohoto programu mohou podniky žádat o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností.

Záměrem programu je podpořit subjekty, které usilují o vytvoření kvalitního zázemí pro vzdělávání. Podmínkou však je, aby se ve školicím středisku vzdělávali především zaměstnance podniků, které působí ve vymezených oborech. Tyto obory jsou přesně definovány ve Výzvě.

Příjem registračních žádostí pro žadatele první výzvy programu Školicí střediska probíhal od 3. března 2008 do 31.8. 2009, příjem plných žádostí byl ukončen 30.9. 2009. Původní alokace 400 mil. Kč bude navýšena na základě zájmu žadatelů a dle počtu projektů, které splní kritéria nutná pro poskytnutí dotace se strany Řídícího orgánu. Nejzazší termín ukončení projektů zůstává neměnný, tedy 30.11. 2011.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemce podpory)
 • podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti působící ve vymezených CZ-NACE (dříve OKEČ)
 • sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení vzniklá na základě Obchodního zákoníku nebo jiného právního předpisu
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení)
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví)
 • nákup či úprava nemovitostí
 • výstavba či rekonstrukce objektů
 • technická a dopravní infrastruktura
 • projektová dokumentace
 • školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání
 • školicí programy
 • software
Podniky v jakém odvětví (CZ-NACE) mohou žádat
 • zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity spojené s informačními a komunikačními technologiemi
 • přesné vymezení je uvedeno ve Výzvě
Ostatní podmínky projektu
 • ve školicím středisku budou vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných sektorech
 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl.m. Prahy
 • příjemce podpory musí prokázat min. 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období
 • příjemce dotace je povinen zabezpečit zachování projektu po dobu nejméně 5 let (u malých a středních podniků 3 roky) od data ukončení jeho realizace
Systém sběru žádostí
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů naleznete pod tímto odkazem.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Text programu Školicí střediska

PDF dokument 374,35 kB 14.8.2008

Příloha č. 1 - Přehled nepodporovaných sektorů a produktů

Přesné vymezení sektorů a produktů, které nelze v rámci této výzvy podpořit.

PDF dokument 187,63 kB 14.8.2008

Příloha č. 2 - Vymezení výrobků uvedených v Příloze I Smlouvy o ES

Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky a v rámci této výzvy nelze tyto výrobky podpořit.

PDF dokument 136,64 kB 14.8.2008

Příloha č. 3 - Kategorie NACE

Vymezené CZ-NACE (OKEČ), které jsou v rámci programu Školicí střediska podporované.

PDF dokument 188,59 kB 14.8.2008

Příloha č. 4 - Výběrová kritéria

Pomocí uvedených kritérií budou jednotlivé projekty hodnoceny a na základě toho lze zjistit, jakou má projekt šanci na úspěch.

PDF dokument 143,32 kB 14.8.2008

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace v programu Školicí střediska - zvláštní část

PDF dokument 2,29 MB 10.6.2010

Podmínky programu Školicí střediska

Podmínky poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblasti podpory 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidksých zdrojů, programu Školicí střediska. Podmínky programu Školicí střediska obsahují obecnou, zvláštní a závěrečnou část.

PDF dokument 347,52 kB 15.6.2011

Záměr projektu - varianta I

Osnova podnikatelského záměru, která je určena pouze pro podnikatelské subjekty. Obsahuje informace o tom, jak by měl být projekt strukturován a co všechno musí obsahovat. Do záměru projektu uvádějte pouze CZ-NACE.

PDF dokument 149,4 kB 5.1.2009

Záměr projektu - varianta II

Osnova podnikatelského záměru, která je určena pro sdružení podnikatelů a podnikatelská seskupení, územní samosprávné celky a jejich svazky, nestátní neziskové organizace a vzdělávací instituce. Obsahuje informace o tom, jak by měl být projekt strukturován a co všechno musí obsahovat. Do záměru projektu uvádějte pouze CZ-NACE.

PDF dokument 146,91 kB 5.1.2009

Pravidla etapizace projektu

Stanoví pravidla pro rozdělení realizace projektu na jednotlivé etapy a zároveň termínů pro budoucí podávání Žádostí o platbu.

PDF dokument 115,53 kB 14.8.2008

Přílohy Školicí střediska - přehled

V tomto dokumentu je uveden seznam příloh, které jsou nutné k podání Registrační žádosti, Plné žádosti, Podmínkám a Žádosti o platbu.

PDF dokument 141,6 kB 14.8.2008

Pravidla způsobilosti výdajů - obecná část

Jedná se o obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013. Obsahuje výčet způsobilých i nezpůsobilých výdajů a omezení, která se na ně vztahují.

PDF dokument 231,6 kB 8.2.2010

Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část, č.j.14413/09/08100

Jedná se o pravidla způsobilosti výdajů pro program Školicí střediska. Obsahuje výčet způsobilých výdajů pro program, zváštní ustanovení pro způsobilé náklady a omezení, která se na ně vztahují (platnost od 1.5.2009).

PDF dokument 179,07 kB 5.3.2010

FAQ - Školicí střediska

Dokument obsahuje nejčastěji kladené dotazy.

PDF dokument 31,89 kB 4.11.2009

Stanovisko poskytovatele dotace

V tomto dokumentu jsou uvedeny vysvětlující stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu, jehož cílem je srozumitelnou formou přiblížit žadatelům výklad vybraných bodů (povinností) uvedených v Podmínkách poskytnutí dotace. Byly vybrány především ty body, jichž se týkaly nejčastější dotazy žadatelů.

PDF dokument 194,01 kB 14.8.2008

Odpovědi na dotazy ze semináře

Dokument obsahuje odpovědi na dotazy ze semináře "Podmínky poskytnutí dotace a vyplňování plných žádostí v programu Školicí střediska", který se uskutečnil 8. 7. 2008.

PDF dokument 47,56 kB 18.7.2008

Příručka způsobilých výdajů

PDF dokument 174,12 kB 3.8.2009

Podrobný návod pro vyplnění registrační žádosti

PDF dokument 754,42 kB 8.12.2008

Výzva v rámci OPPI pro program Školicí střediska

PDF dokument 295,69 kB 23.2.2009