Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekty mohou tedy žadatelé realizovat pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007- 2013.

První výzva programu Rozvoj byla ukončena. K 31. prosinci 2008 byly rozeslány Podmínky a Rozhodnutí o poskytnutí dotace žadatelům, kteří splnili podmínky Výzvy a dosáhli bodové hranice pro udělení dotace. Přehled všech podepsaných Rozhodnutí naleznete na www.czechinvest.org/seznam-podporenych-projektu-oppi.

Informace o průběhu hodnocení žádostí:

Příjem registračních žádostí programu ROZVOJ byl ukončen dne 31. 7. 2007. Výzva programu ROZVOJ je koncipována jako kolová výzva. Tzn. Ke schválení projektů dojde až po vyhodnocení všech projektů přijatých v rámci jedné výzvy. O dotace z programu ROZVOJ byl obrovský zájem ze strany podnikatelů. V rámci první výzvy bylo podáno cca 650 plných žádostí. Zasedání hodnotitelských komisí ke schvalování projektů bylo zahájeno až po schválení celého Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) Evropskou komisí (EK) v Bruselu. OPPI byl EK schválen dne 3. 12. 2007. O výsledku hodnocení jednotlivých projektů byli žadatelé informováni po ukončení hodnocení všech projektů v rámci první výzvy.

S odkazem na interní předpisy MPO a platnou legislativu nemohou pracovníci MPO ani agentury CI sdělovat informace o průběhu hodnocení v průběhu hodnotícího procesu až do oficiálního ukončení. Jakékoli sdělení informací žadateli v rozporu s ustanoveními a s právními předpisy ČR a ES nebo snaha ovlivnit výsledek hodnocení může být považována za hrubé porušení pracovní povinnosti dle zákona č. 262/2006 Sb., popř. může být kvalifikováno jako trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele dle § 158 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Pracovníci MPO a agentury CI usilují o maximální urychlení procesu hodnocení a o brzké oznámení výsledků žadatelům.

Dne 19. 6. 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR schválilo navýšení alokace pro první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory ROZVOJ na 2 400 mil. Kč. Plánovaná alokace byla 757,5 mil. Kč (při kurzu 25,25 Kč/EUR). Navýšením alokace dojde k zajištění finančních prostředků pro kvalitní projekty, které prošly procesem hodnocení na základě podání plné žádosti o dotaci, ale v rámci původní alokace by nemohly být požadavky firem uspokojeny.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • malý a střední podnik, který má uzavřena 3 po sobě jdoucí zdaňovací období
 • aktivity (projekt) podniku se projevují ve zpracovatelském průmyslu - OKEČ 15-37 (vyjma 16, 23) nebo obchodě - OKEČ 50.2-52.7)
 • projekt žadatele musí být realizován v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007-2013 vymezených usnesením vlády č. 560 a č.829 z roku 2006
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • dotace 1 - 20 mil. Kč
 • procentuální výše podpory ze způsobilých výdajů:
 •  51 % - okres Tachov a Český Krumlov
 •  55 % - zbylé oblasti se soustředěnou podporou státu
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)
 • náklady na nákup strojů a zařízení včetně řídících software, u nichž je žadatel prvním uživatelem
 • stavební náklady přímo související s realizací projektu (max. 20 % z celkových způsobilých výdajů na nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů)
 • náklady na pořízení patentů, patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how
 • náklady na publicitu spojenou s projektem
Specifika a omezení
 • projekt žadatele musí být realizován v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007-2013 vymezených usnesením vlády č. 560 a č.829 z roku 2006
 • nebude podpořena technologie, která je financovaná pomocí leasingu
Systém sběru žádostí
 • kolový (výsledky budou zveřejněny až po vyhodnocení všech žádostí)

Žadatelům doporučujeme nejprve si přečíst text Výzvy I programu Rozvoj, kde jsou vymezeny základní podmínky včetně podporovaných OKEČ, Seznam podporovaných regionů, Přílohy I Smlouvy o ES a výběrových kritérií. Pro zjednodušení přípravy projektu programu Rozvoj byly vypracovány Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z programu Rozvoj – Výzva I, které obsahují doplňující informace k Výzvě, postup při podání Registrační žádosti, Plné žádosti, Žádosti o platbu pomocí aplikace eAccount, Osnovu podnikatelského záměru a dále obsahují pravidla pro výběr dodavatelů, definici MSP, pravidla etapizace projektu, pravidla pro publicitu a pravidla způsobilosti výdajů (obecná pravidla způsobilosti výdajů i jejich zvláštní část pro program Rozvoj). Dále doporučujeme seznámit se s textem vzorových Podmínek poskytnutí dotace ještě před zahájením přípravy žádosti, abyste si byli předem vědomi všech povinností, které budete muset v průběhu realizace projektu i ve stanoveném období po realizaci projektu dodržovat.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

text programu Rozvoj

PDF dokument 233,97 kB 25.4.2008

Rozvoj - Výzva

Stanovuje pravidla pro podávání žádostí do programu Rozvoj v daném časovém období.

PDF dokument 216,96 kB 4.12.2008

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace - Rozvoj, Výzva I - zvláštní část

PDF dokument 2,5 MB 17.10.2008

Osnova podnikatelského záměru

Podrobný návod, jaké náležitosti musí popis projektu splňovat a jakou má mít strukturu. Doporučujeme tuto přílohu při zpracování podnikatelského záměru využívat.

PDF dokument 77,67 kB 4.12.2008

Podmínky poskytnutí dotace v programu Rozvoj - vzor

PDF dokument 244,08 kB 1.2.2010

Příloha č. 1 - Kategorie OKEČ podporované

Udává, v jakých ekonomických činnostech žadatel podniká a do kterých budou směřovány výstupy projektu.

PDF dokument 156,47 kB 4.12.2008

Příloha č. 2 - regiony se soustředěnou nebo přechodnou podporou státu

Vymezení regionů, ve kterých musí být projekt do programu Rozvoj realizován.

PDF dokument 107,77 kB 15.1.2009

Příloha č. 3 - příloha I smlouvy o ES

Vymezení výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh je z Programu vyloučena.

PDF dokument 135,76 kB 15.1.2009

Výběrová kritéria

Seznam a způsob vyhodnocení projektů, který je rozhodující při bodovém hodnocení projektu. Podklad pro sepsání podnikatelského záměru.

PDF dokument 150,25 kB 15.1.2009

Mapa podporovaných regionů platná pro Výzvu I programu Rozvoj

PDF dokument 2,55 MB 25.4.2008

Přechodná podpora hospodářsky slabých regionů do roku 2008

Platí pro regiony, které nebyly zařazeny mezi regiony se soustředěnou podporou státu na léta 2007 až 2013 (příloha k usnesení vlády ze dne 3. července 2006 č. 829).

PDF dokument 73,13 kB 4.12.2008

Pravidla způsobilých výdajů - zvláštní část

Obsahuje specifikaci způsobilých výdajů projektu včetně vysvětlujících komentářů.

PDF dokument 147,47 kB 15.1.2009

Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na období let 2007 - 2013

příloha k usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 560

PDF dokument 111,72 kB 4.12.2008

Příručka způsobilých výdajů

Dokument poskytuje podrobné informace o náplni způsobilých výdajů programu Rozvoj. Dokument je pomocnou příručkou pro žadatele.

PDF dokument 149,1 kB 15.1.2009

Otázky a odpovědi

 
 • Může být fyzická osoba žadatelem do Rozvoje?

  Ano, fyzická podnikající osoba může být žadatelem v rámci programu Rozvoj.

 • Je možné si pořídit z programu Rozvoj repasované stroje?

  V programu Rozvoj se mohou nakoupit stroje a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, tj. žadatel musí být prvním uživatelem.

 • Kdy mohou vznikat způsobilé výdaje?

  Způsobilé výdaje mohou vznikat až po oznámení vyhodnocení registrační žádosti. Před tímto datem není možno ani vystavovat objednávky a uzavírat smlouvy s dodavateli.

 • V jakých regionech může být projekt v Rozvoji realizován?

  Vybrané regiony, v kterých bude moci žadatel realizovat projekt, budou součástí jednotlivých výzev programu Rozvoj.