Rating

Součástí hodnocení projektů je hodnocení finančního a nefinančního zdraví žadatele, tzv. ratingu, které je nutné jako jedno z kritérií přijatelnosti.

Rating posuzuje momentální situaci podniku a některé faktory ovlivňující jeho budoucnost. Cílem ratingu není posouzení podnikatelských záměrů společnosti, ale objektivní vystižení její výchozí situace, která může být rozhodující pro schopnost realizovat a udržet projekt.

Formulář Finanční výkaz slouží jako podklad pro vypracování ratingu. Žadatelé vyplní formulář Finančního výkazu podle aktuálně ukončeného účetního období. Formuláře se liší dle typu organizace (žadatele) a dle typu vedení účetnictví.

Více informací k vyplnění Finančního výkazu naleznete ve specifických Pokynech pro žadatele a příjemce dotace (dokument je k dispozici ve složkách jednotlivých programů).