Potenciál – Výzva III – prodloužení

Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Jestliže ano, pak je program Potenciál určen právě vám.

Příjem plných žádostí do III. Výzvy – prodloužení končí 16. 11. 2012 ve 12:00.


Příjem registračních žádostí ve Výzvě 3 – prodloužení byl zahájen ve 12:00 SEČ dne 13. 8. 2012 a ukončen bude ve 12:00SEČ dne 17. 10. 2012. Z důvodu technických problémů aplikace eAccount byl příjem registračních žádostí prodloužen.


Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.

Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 13. srpna 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí končí 17. října 2012. Příjem plných žádostí probíhá od 17. září 2012 do 16. listopadu 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2 mld. Kč.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
 • Podnikatelé bez ohledu na velikost podniku.
 • Vybrané právní formy jsou specifikované v textu Výzvy.
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)

Dotace na způsobilé výdaje činí 1 – 50 mil. Kč.

V regionech se soustředěnou podporou státu a dále pak v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti, které jsou definovány v souladu s metodikou pro výběr regionů s vyšší nezaměstnaností, je dotace poskytována ve výši 1 – 100 mil Kč.

V případě prokázané účasti žadatele na projektu v rámci sítě ERA-NET/EraSME, lze dalších 300.000 EUR využít na úhradu výdajů mezinárodního výzkumného a vývojového projektu v souladu s článkem 31 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008.

Podpora poskytnutá na základě Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 a podpora v režimu de minimis na stejný projekt se při výpočtu maximální míry podpory dle Regionální mapy sčítají a nesmí překročit uvedené procentuální hodnoty.

Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě.
 • Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly C 10, 13 - 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1 CZ-NACE.
Jaké výdaje je možnépodpořit
(způsobilé výdaje)

1.     ZPŮSOBILÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE

Dlouhodobý hmotný majetek:

 • pořízení strojů a jiného zařízení (musí představovat spolu s dlouhodobým nehmotným majetkem min. 50 % způsobilých investičních výdajů),
 • budov (do výše 40 % způsobilých investičních výdajů),
 • pozemků (do výše 10 % způsobilých investičních výdajů) a

dlouhodobý nehmotný majetek:

 • pořízení práv duševního vlastnictví a software (u velkých podniků do výše 50% způsobilých investičních výdajů).

2. VYBRANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY – de minimis podpora, pouze pro malý a střední podnik (řídí se regionální mapou platnou pro období 2007-2013)

 • Služby poradců, expertů, studie.
 • Cestovné (lze nárokovat pouze v rámci ERA-NET/EraSME), mzdy, pojistné po dobu realizace projektu.
 • Materiál na sestrojení prototypu.

3. NÁKLADY NA PUBLICITU SPOJENOU  S PROJEKTEM - a to pouze na povinnou publicitu definovanou v Pravidlech pro publicitu

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze dané Výzvy.

Specifika a omezení
 • Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí 5 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč.
 • Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze majetek využívaný pro podporované aktivity (lze zahrnout i poměrnou část).
 • Každý žadatel může předložit pouze jeden projekt (tj. 1 schválená registrační žádost) na jeden kraj. Toto platí i pro ekonomicky nebo personálně spojené osoby.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl.m. Prahy.
Systém sběru žádostí
 • Kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně).

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Text programu Potenciál obsahuje základní informace o programu. Výzva III – prodloužení k programu a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 3. výzvu – prodloužení programu Potenciál. Před podáním žádosti o podporu a vyplněním Registrační žádosti žadatelům doporučujeme detailně nastudovat znění výzvy a jejích příloh, aby si byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky v těchto dokumentech specifikované.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Potenciál – III. Výzva programu k předkládání projektů – prodloužení

PDF dokument 316,96 kB 25.7.2012

Příloha č. 1 – Transformace

PDF dokument 95,33 kB 25.7.2012

Příloha č. 2 – Způsobilé výdaje

PDF dokument 195,43 kB 25.7.2012

Příloha č. 3 – Kategorie CZ-NACE podporované

PDF dokument 138,87 kB 25.7.2012

Příloha č. 4 – Smlouvy o ES - Příloha I

PDF dokument 104,51 kB 25.7.2012

Příloha č. 5 – Definice ocelářského průmyslu a prům. syntetických vláken

PDF dokument 99,57 kB 25.7.2012

Příloha č. 6 – Výběrová Kritéria

PDF dokument 187,55 kB 25.7.2012

Příloha č. 7 – Doporučená osnova podnikatelského záměru

PDF dokument 139,83 kB 25.7.2012

Příloha č. 8 – Instrukce k věcné správnosti Žádosti o platbu

PDF dokument 197,45 kB 25.7.2012

Příloha č. 9 – Stanovení regionů a oblastí s nárokem na dotace

PDF dokument 100,96 kB 25.7.2012

Příručka ke způsobilých výdajům

PDF dokument 308,08 kB 25.7.2012

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace v programu Potenciál – III. Výzva – prodloužení - zvláštní část

PDF dokument 2,1 MB 14.11.2012

Vzorové podmínky poskytnutí dotace pro program Potenciál

PDF dokument 164,3 kB 16.4.2013