Potenciál – Výzva I

Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Patříte do kategorie malých a středních podniků? Jestliže ano, pak je program Potenciál určen právě vám.

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.

Dne 19. 6. 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR schválilo navýšení alokace pro první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory POTENCIÁL na 1 106 888 tis. Kč. Plánovaná alokace byla 900 000 tis. Kč (při kurzu 25,25 Kč/EUR). Navýšením alokace dojde k zajištění finančních prostředků pro kvalitní projekty, které prošly procesem hodnocení na základě podání plné žádosti o dotaci, ale v rámci původní alokace by nemohly být požadavky firem uspokojeny.
Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • maximální výše dotace na způsobilé výdaje 75 milionů Kč
 • procentuální výše dotace na způsobilé investiční výdaje se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013
 • dotace na poradenské služby související s realizací projektu ve výši 50 % z nákladů na tyto služby
 • dotace na vymezené provozní náklady do výše dle pravidla „de minimis", tj. max. do výše 200 000 EUR
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě
 • podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly 17-37, 72 a 74,3 OKEČ
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

1.     Způsobilé investiční výdaje

dlouhodobý hmotný majetek:

 • pořízení strojů a jiného zařízení,
 • budov (do výše 40 % způsobilých investičních výdajů)
 • pozemků (do výše 10 % způsobilých investičních výdajů) a

dlouhodobý nehmotný majetek:

 • pořízení licencí a know-how

2. Způsobilé provozní výdaje a vybrané náklady na poradenské služby

3. Náklady na publicitu spojenou s projektem.

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze dané výzvy.

Specifika a omezení
 • nejsou podporovány výrobní aktivity a prostá obnova majetku
 • minimální výše investice do dlouhodobého majetku činí 5 mil. Kč
 • do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze majetek výlučně využívaný pro podporované aktivity
 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl.m. Prahy

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Text programu Potenciál obsahuje základní informace o programu. Výzva I k programu a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 1. výzvu programu Potenciál. Před podáním žádosti o podporu a vyplněním Registrační žádosti žadatelům doporučujeme detailně nastudovat znění výzvy a jejích příloh, aby si byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky v těchto dokumentech specifikované.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Program Potenciál

Informační leták k programu.

PDF dokument 259,13 kB 3.4.2008

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z programu Potenciál - Výzva I - zvláštní část

Pokyny, které obsahují doplňující informace k Výzvě, postup při podání Registrační žádosti, Plné žádosti, Žádosti o platbu pomocí aplikace eAccount, osnovu podnikatelského záměru a dále obsahují pravidla pro výběr dodavatelů, definici MSP, pravidla etapizace projektu, pravidla pro publicitu a pravidla způsobilosti výdajů (obecná pravidla způsobilosti výdajů i jejich zvláštní část pro program Potenciál).

PDF dokument 2,08 MB 15.3.2012

Potenciál - Výzva

Výzva k předkádání žádostí do programu

PDF dokument 234,66 kB 3.4.2008

Příloha č. 1 - Způsobilé výdaje

Obsahuje výčet způsobilých výdajů a omezení na ně se vztahující.

PDF dokument 168,84 kB 2.10.2008

Příloha č. 2 - Kategorie podporovaných OKEČ

Dokument upravuje, v jakých ekonomických činnostech se musí projevit výstupy podpořeného výzkumného, vývojového a inovačního centra. Toto vymezení je pro projekt závazné a výstupy výzkumné, vývojové a inovační kapacity se musí projevit výlučně v těchto odvětvích.

PDF dokument 106,5 kB 3.4.2008

Příloha č. 3 - Příloha I Smlouvy o ES (Seznam vyloučených výrobků)

Přesně definuje seznam výrobků, jejichž produkce, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky. Projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětví výroby, zpracování a uvádění na trh těchto výrobků nemohou být podpořeny.

PDF dokument 107,43 kB 3.4.2008

Příloha č. 4 - Výběrová kritéria

Stanoví, jak a podle čeho budou jednotlivé projekty hodnoceny. Tento dokument doporučujeme detailně prostudovat, neboť vám napoví, jakou má projekt šanci na úspěch.

PDF dokument 235,37 kB 3.4.2008

Příloha č. 5 - Osnova podnikatelského záměru projektu

Obsahuje důležité informace o tom, jak by měl být projekt strukturován a co všechno musí obsahovat.

PDF dokument 184,71 kB 3.4.2008

Podmínky poskytnutí dotace z programu Potenciál - VZOR

Tento dokument obsahuje vzorové podmínky pro schválené projekty v rámci programu Potenciál, které budou pro všechny příjemce dotace závazné.

PDF dokument 235,76 kB 25.9.2008

Příručka způsobilých výdajů pro program Potenciál

PDF dokument 291,67 kB 31.10.2008

Dokládání vazby projektů na Integrovaný plán rozvoje měst

PDF dokument 295,04 kB 30.3.2009

Instrukce k věcné správnosti žádosti o platbu - Potenciál

PDF dokument 199,09 kB 7.2.2011

Předchozí verze předepsaných mzdových tabulek

Souhrn všech předchozích verzí předepsaných mzdových tabulek, čestných prohlášení ke mzdovým nákladům a metodických příruček ke mzdovým nákladům. U všech dokumentů je uvedeno datum platnosti.

ZIP archiv 872,56 kB 3.1.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platnost od 1. 4. 2011)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2011, vztahuje se na žádosti o platbu podané po 1. 4. 2011. Platí pro nově podané žádosti i žádosti vrácené na doplnění z důvodu opravy ve mzdových tabulkách.

MS Excel dokument 541 kB 19.4.2011

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platí pro 1. verze Žádostí o platbu podaných od 01. 04. 2012)

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné. Součástí tohoto souboru, je i metodická příručka a čestné prohlášení (již není nutné dokládat jako samostatný dokument). Aktuální verze je platná od 1. 4. 2012, vztahuje se na Žádosti o platbu jejichž 1. verze byla podaná po 1. 4. 2012.

neznámý typ 559,46 kB 20.3.2012