Národní strategie regenerace brownfieldů

Vizí Národní strategie regenerace brownfieldů (dále jen "Strategie") je celkové ozdravění území, rozšíření nabídky pro podnikatele, zlepšení životního prostředí ve všech jeho složkách a dosažení efektivního využití dříve zanedbaného území s ohledem na tvorbu kvalitní struktury osídlení i krajiny, při respektování kulturně-historických, ekonomických, ekologických i sociálních hledisek. Základním cílem Strategie je vytvoření vhodného prostředí pro rychlou a efektivní realizaci regeneračních projektů a prevenci vzniku nových brownfieldů.

Strategie uvádí následující střednědobé cíle:

  • maximální zapojení dostupných evropských zdrojů pro regeneraci brownfieldů,
  • zohlednění možnosti regenerace brownfieldů i pro jiné než průmyslové využití (např. smíšená městská funkce, občanská vybavenost, zemědělství, bydlení),
  • rozvoj systému vzdělávání v oblasti regenerace brownfieldů a zabezpečení profesionalizace veřejné správy v rámci této problematiky.

Mezi dlouhodobé cíle Strategie patří:

  • snížení počtu brownfieldů a záborů zemědělské půdy pro novou výstavbu v souladu s principy udržitelného rozvoje,
  • zlepšení kvality urbanizovaného prostředí a socioekonomický rozvoj postižených regionů,
  • cílené a efektivní využití veřejných prostředků pro podporu regenerace brownfieldů, kde je veřejný zásah nezbytný a odůvodnitelný.

Problematika regenerace brownfieldů je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky; to také koordinuje práci specializovaných meziresortní výborů a pracovních skupin, kterých se účastní, například, zástupci Ministerstva financí České republiky či Ministerstva životního prostředí České republiky. Vzhledem k počtu brownfieldů a specifickým podmínkám v jednotlivých oblastech země je však podstatná i spolupráce na regionální a místní úrovni.

Strategie byla vzata na vědomí vládou ČR dne 9. 7. 2008.

Vyhledávací studie

Jedním z významných podkladů Národní strategie regenerace brownfieldů byla Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů.V roce 2005 ji započala agentura CzechInvest ve spolupráci s jednotlivými kraji. Celý projekt byl ukončen v polovině roku 2007. Na základě této studie je k dispozici ucelený přehled o brownfieldech v celé České republice, který je zdrojem dat pro Národní databázi brownfieldů.

Díky vyhledávací studii bylo celkem lokalizováno 2 355 lokalit, jejichž rozloha celkem činí 10 362 ha a plocha zastavěná objekty je 1 412 ha.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Základní statistické výsledky Vyhledávací studie brownfieldů

PDF dokument 60,25 kB 16.5.2008

Národní strategie regenerace brownfieldů

PDF dokument 228,83 kB 12.9.2008


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR