Legislativa

Níže je uveden stručný nástin nezbytných kroků při přípravě podnikatelských nemovitostí a přehled nejvýznamnějších předpisů, které se této problematiky dotýkají.

Předpokladem pro stavbu nemovitosti je soulad záměru s územním plánem (je-li vydán), územním rozhodnutím, stavebním povolením a kolaudačním či jiným rozhodnutím opravňujícím k užívání stavby.  Významný je především zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Podle povahy podnikatelského záměru bude mnohdy nezbytné k územnímu rozhodnutí doložit též stanovisko EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a ke stavebnímu povolení tzv. integrované povolení (IPPC) dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění. Kromě toho je třeba získat řadu povolení či stanovisek dle zákonů na ochranu životního prostředí (nejsou-li nahrazena výše uvedeným integrovaným povolením), např. podle vodního zákona, zákona o ovzduší, o ochraně přírody a krajiny, zákona o zemědělském půdním fondu atd. V případě realizace podnikatelské nemovitosti veřejným subjektem nebo za účasti veřejných prostředků, např. dotace, musí být dodavatel stavebních prací vybrán na základě výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

Mezi dalšími předpisy, které se při přípravě podnikatelských nemovitostí uplatní, lze uvést především:

Správní řád, zák. č. 500/2004 Sb., (postup správních úřadů při jejich rozhodování a vydávání nejrůznějších stanovisek a jiných právních aktů)Zákon o obcích a zákon o krajích (povinnost předem zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce nebo kraje na úřední desce pod sankcí neplatnosti převodu)Občanský a obchodní zákoník (uzavírání příslušných smluvních dokumentů v případech převodů vlastnictví k nemovitostem, smluv o dílo atd. předpisy upravující problematiku katastru nemovitostí a zápisů práv k nemovitostem.

Souhrnný přehled právní legislativy související s podnikatelskými nemovitostmi

Stavebně právní legislativa:

 • vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (bezbariérová vyhláška).

Legislativa v oblasti životního prostředí:

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
 • zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
 • zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,
 • zákon č. 86/2002 Sb., o ovzduší,
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Veřejné zakázky:

 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Další související předpisy:

 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích,
 • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
 • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
 • zák. 344/1992 Sb., o KN,
 • zák. 265/1992 Sb., o zápisech práv do katastru nemovitostí

Aktuální verze zákonů naleznete např. na  www.businessinfo.cz.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

FS 19 Building Process

PDF dokument 46,55 kB 31.5.2011


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR